Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1357. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C), stran 4492.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-2
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI PRIČ (ZZPrič-C) 
1. člen
V Zakonu o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDoh-2 in 110/07) se v tretjem odstavku 11. člena v četrti alineji pika nadomesti z vejico in dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– prirejeni dokumenti,
– sprememba identitete.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nujna zaščitna ukrepa iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka se izvajata v skladu z določbami V. poglavja tega zakona, razen če ta zakon določa drugače.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov iz pete in šeste alineje drugega odstavka tega člena mora oseba po izteku tega roka ponovno uporabljati svojo izvirno identiteto ter izvirne dokumente, prirejene dokumente pa nemudoma vrniti enoti.«.
2. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pred podajo pobude iz prejšnjega odstavka mora pristojni državni tožilec ogroženo pričo poučiti o posledicah vključitve v program zaščite in pridobiti njeno pisno soglasje za vključitev v program zaščite ter za obdelavo njenih osebnih podatkov.«.
3. člen 
Za tretjim odstavkom 14. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Enota pridobi in nadalje obdeluje naslednje podatke ogrožene osebe:
– osebno ime,
– enotno matično številko občana ali rojstne podatke (dan, mesec, leto), državo in kraj rojstva, spol, če gre za tujca, pa lahko tudi drugo splošno identifikacijsko številko, ki mu jo je dodelila država državljanstva ali pa vrsto in številko potovalnega dokumenta,
– davčno številko in številko zdravstvenega zavarovanja,
– naslov stalnega oziroma začasnega bivališča,
– državljanstvo,
– podatke o zdravstvenem stanju, ki so nujno potrebni za varno in učinkovito izvajanje programa zaščite,
– telesne posebnosti (tetovaže, invalidnost),
– predkaznovanost,
– izobrazbo, zaposlitev, prejšnje zaposlitve, delovne izkušnje,
– osebno ime, enotno matično številko in naslov bivanja zakonca oziroma partnerja(ke) in mladoletnih otrok, če gre za tujca pa lahko tudi drugo splošno identifikacijsko številko, ki mu jo je dodelila država državljanstva ali pa številko potovalnega dokumenta,
– lastništvo premičnin oziroma nepremičnin, lastniški deleži v podjetjih, lastništvo delnic ali vrednostnih papirjev ter drugo premoženje,
– finančne obveznosti,
– članstvo v klubih, združenjih ter vrsto morebitnih hobijev.
(5) Enota lahko pridobi tudi podatke o narodnosti in veroizpovedi na podlagi izrecne osebne pisne privolitve ogrožene osebe.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
4. člen 
V drugem odstavku 19. člena se tretja in šesta alineja črtata.
5. člen 
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru izvajanja ukrepa iz tega člena izven ozemlja Republike Slovenije mora enota pristojni organ pogodbenice brez odlašanja seznanjati z dejstvi, ki lahko vplivajo na varnost zaščitene osebe.«.
6. člen 
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Po zaključku programa zaščite lahko oseba ponovno uporabi izvirno identiteto ali pa obdrži spremenjeno identiteto. Odločitev osebe o uporabi identitete po zaključku programa zaščite mora biti izražena v pisni obliki, o čemer enota obvesti komisijo pred sprejemom odločitve komisije o zaključku programa zaščite. Uporaba izvirne identitete ne vpliva na pravice in obveznosti iz zakonske zveze in družinskih razmerij, ki so nastale v času izvajanja programa zaščite.«.
7. člen 
Prvi in drugi odstavek 27. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Mednarodna izmenjava obsega izmenjavo zaščitenih oseb, za katere je pristojni organ določil ukrep preselitve osebe in izmenjavo osebnih podatkov zaradi zagotovitve osebne varnosti. Izvaja se s pogodbenicami mednarodnih pogodb, ki določajo tudi mednarodno izmenjavo in zaščito ogroženih oseb in obvezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Premestitev zaščitene osebe izven ozemlja Republike Slovenije ali na ozemlje Republike Slovenije se opravi na podlagi pisnega dogovora enote in organa pogodbenice iz prejšnjega odstavka, ki je pristojen za izvajanje programa zaščite. S pisnim dogovorom se uredijo vsa vprašanja, povezana z ukrepi v programu zaščite. Pristojni organ za zaščito prič pogodbenice prosilke posreduje pristojnemu organu za zaščito prič pogodbenice, na območje katere bo preseljena zaščitena oseba, naslednje osebne podatke zaščitene osebe:
– osebno ime,
– enotno matično številko občana ali rojstne podatke (dan, mesec, leto), državo in kraj rojstva, spol, če gre za tujca pa lahko tudi drugo splošno identifikacijsko številko, ki mu jo je dodelila država državljanstva ali pa vrsto in številko potovalnega dokumenta,
– davčno številko,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– državljanstvo,
– podatke o zdravstvenem stanju, ki so nujno potrebni za varno in učinkovito izvajanje programa zaščite,
– telesne posebnosti (tetovaže, invalidnost),
– predkaznovanost,
– podatke o odprtih kazenskih postopkih zoper osebo,
– izobrazba in delovne izkušnje,
– članstvo v klubih, združenjih ter o vrsti morebitnih hobijev.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pristojni organ za zaščito prič pogodbenice lahko obdeluje tudi podatke o narodnosti in veroizpovedi, če so mu bili zakonito posredovani, ali pa jih sam pridobi na podlagi izrecne osebne pisne privolitve zaščitene osebe. Pridobljeni podatki se nadalje obdelujejo za potrebe izvajanja mednarodne izmenjave.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pred sklenitvijo dogovora iz prejšnjega odstavka enota obvesti komisijo o zaprosilu pristojnega organa pogodbenice iz prvega odstavka tega člena za premestitev zaščitene osebe na ozemlje Republike Slovenije oziroma predlaga komisiji premestitev zaščitene osebe izven ozemlja Republike Slovenije. Obvestilu oziroma predlogu mora priložiti oceno o možnosti uspešne izvedbe mednarodne izmenjave, zlasti glede interesa Republike Slovenije za sodelovanje v mednarodni izmenjavi, zagotavljanja osebne varnosti ter možnostih bivanja zaščitene osebe. Komisija sprejme sklep, s katerim odloči o izmenjavi, v osmih dneh po prejemu obvestila oziroma predloga.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
8. člen 
Naslov pred 32. členom se spremeni tako, da se glasi: »Dolžnosti enote za zaščito ogroženih oseb po zaključku programa zaščite«.
9. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen 
(1) Po izdaji sklepa o prenehanju programa zaščite mora enota v primeru, da oseba ponovno prevzame izvirno identiteto, zagotoviti, da oseba enoti izroči listine spremenjene identitete. Če oseba po zaključku programa obdrži spremenjeno identiteto, ostanejo v njeni uporabi tudi listine spremenjene identitete.
(2) Listine in podatki, ki nastanejo v času uporabe spremenjene identitete, se hranijo v skladu s 35. členom tega zakona.
(3) Zaradi zagotavljanja pravic in obveznosti enota zagotovi možnost povezave med izvirno in spremenjeno identiteto osebe v evidencah.«.
10. člen 
V prvem odstavku 34. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Prepoved obveščanja posameznika, na katerega se zbrani podatki nanašajo, je potrebno omejiti le za nujno potreben čas, s čimer se preprečijo škodljive posledice, ki bi nastale s seznanitvijo posameznika z zbranimi podatki.«.
11. člen 
V prvem odstavku 35. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Podatki spremenjene identitete se hranijo trajno.«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Podatki, ki se po določbah prvega in drugega odstavka tega člena hranijo trajno, se hranijo v enoti.
(4) Po prenehanju programa zaščite imajo dostop do podatkov v evidencah iz prvega odstavka tega člena in do dokumentarnega gradiva iz drugega odstavka tega člena zaposleni v enoti, kadar izvajajo naloge, povezane s predhodno zaključenim programom zaščite. Dostop do podatkov in dokumentarnega gradiva zaposlenim dovoli vodja enote.
(5) Po prenehanju programa zaščite lahko osebe, ki so bile obravnavane na podlagi tega zakona, in tretje osebe dostopajo do podatkov v evidencah iz prvega odstavka tega člena in do podatkov v dokumentarnem gradivu iz drugega odstavka tega člena na podlagi pisne zahteve. O zahtevi, ki jo je podala oseba, ki je bila obravnavana na podlagi tega zakona, odloči vodja enote, o zahtevi tretje osebe pa odloči predsednik komisije. Pisna zahteva mora vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja,
– vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uresničevanje pravic ali izvrševanje obveznosti in
– obrazložen namen uporabe podatkov.«.
12. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-06/18-1/15
Ljubljana, dne 17. aprila 2018
EPA 2636-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost