Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1356. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), stran 4491.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-4
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S) 
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) se tretji odstavek 19. člena črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
Prvi odstavek 19.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»S statutom občine se lahko določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet.«.
3. člen 
V prvem odstavku 32. člena se v prvi alineji beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
4. člen 
Četrti odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma. Upravna enota preveri in potrdi tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi preko enotnega državnega portala eUprava se uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen 
Drugi odstavek 47.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.«.
6. člen 
Za 48. členom se doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen 
Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«.
7. člen 
Peti in šesti odstavek 49. člena se črtata.
8. člen 
V prvem, drugem, petem in šestem odstavku 50.c člena se beseda »pravobranilstvo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »odvetništvo« v ustreznem sklonu.
V prvem, četrtem in šestem odstavku se beseda »pravobranilec« v različnih sklonih nadomesti z besedo »odvetnik« v ustreznem sklonu.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinskega odvetništva opravljajo vodja občinskega odvetništva oziroma vodja medobčinskega odvetništva in občinski odvetniki. Način izbire vodje medobčinskega odvetništva uredijo občine ustanoviteljice z odlokom o ustanovitvi medobčinskega odvetništva v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence. Za vodjo občinskega odvetništva ali vodjo medobčinskega odvetništva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za občinskega odvetnika.«.
9. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen 
Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov z aktom o ustanovitvi ustanovijo enonamensko ali večnamensko zvezo občin, ki je oseba javnega prava.
Zveza občin ima svet, ki ga sestavlja z aktom o ustanovitvi zveze občin določeno število predstavnikov občinskih svetov občin ustanoviteljic. Posamezna občina ima v svetu zveze občin tolikšen delež glasov, kot ima prebivalcev v razmerju do števila prebivalcev vseh občin, vključenih v zvezo občin, če z aktom o ustanovitvi zveze občin ni določeno drugače.
Zveza občin ima izvršilni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Zvezo občin zastopa eden od županov. Način njegovega imenovanja in vrednost glasu posameznega župana pri sprejemanju odločitev izvršilnega organa zveze občin določijo ustanoviteljice z aktom o ustanovitvi zveze občin.
Akt o ustanovitvi zveze občin, ki ga kot pogodbo sklenejo župani ter z odloki potrdijo občinski sveti občin ustanoviteljic, vsebuje vsaj:
– ime in sedež zveze občin,
– delovno področje, pristojnosti in naloge zveze občin,
– predpise in druge akte iz pristojnosti občinskih organov, za katere sprejemanje bo po ustanovitvi zveze občin pristojen svet zveze občin,
– pristojnosti, sestavo, organizacijo in način odločanja sveta zveze občin,
– pristojnosti, organizacijo in način dela izvršilnega organa zveze občin,
– zastopanje zveze občin kot pravne osebe javnega prava,
– zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje nalog zveze občin,
– poslovanje zveze občin ter njene pravice, obveznosti in odgovornosti,
– začetek delovanja in prenehanja zveze občin,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter načela urejanja medsebojnih premoženjskih in drugih razmerij,
– pridobitev lastnosti ustanoviteljice in izstop iz ustanoviteljstva.
Za finančno poslovanje zveze občin se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in zakona, ki ureja financiranje občin, in se nanašajo na javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina.
Akt o ustanovitvi zveze občin začne veljati z dnem uveljavitve zadnjega izmed odlokov, s katerim so občinski sveti potrdili akt o ustanovitvi.«.
10. člen 
Sedmi odstavek 86.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Združenje lahko pridobi lastnost reprezentativnosti. Reprezentativno je združenje, v katerega je včlanjenih najmanj 30 odstotkov občin, v primeru združenja mestnih občin pa najmanj polovica mestnih občin. Reprezentativnost združenja se ugotovi v odločbi iz tretjega odstavka tega člena.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Občinske statute in druge splošne akte občin je treba uskladiti s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Postopki za izvedbo referenduma, začeti do uveljavitve tega zakona, se dokončajo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1).
12. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-01/17-12/22
Ljubljana, dne 17. aprila 2018
EPA 2507-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti