Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1304. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, stran 4335.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08, 80/09, 25/10 in 92/12 – v nadaljevanju Odlok) se 11.a člen spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen 
(1) Premoženje, ki ga daje ustanovitelj v upravljanje javnemu zavodu:
– zemljišče s parc. št. 277/2 k.o. 2178 Koroška Bela, z vrsto rabe dvorišče v izmeri 885,00 m², funkcionalen objekt v izmeri 11,00 m² in poslovna stavba v izmeri 1684,00 m²,
– zemljišče s parc. št. 281/4 k.o. 2178 Koroška Bela, z vrsto rabe poslovna stavba v izmeri 1851,00 m², dvorišče v izmeri 1083,00 m² in igrišče v izmeri 5219,00 m².
– zemljišče s parc. št. 275/6 k.o. 2178 Koroška Bela, dvorišče v izmeri 1204 m2,
– posamezni del stavbe z ID znakom: del stavbe 2176-321-1, v skupni izmeri 201,67 m2 (učilnica, mala učilnica, velika učilnica, garderoba, sanitarije, hodnik), ki se nahaja v 2. in 3. etaži stavbe št. 321, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava in v naravi predstavlja podružnično šolo Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.
(2) Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripadajočih depojih.
(3) Premoženje, s katerim upravlja javni zavod, je last Občine Jesenice.
(4) Javni zavod razpolaga s premoženjem, danim v upravljanje v skladu s pogodbo, s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.«
2. člen 
V Odloku se doda za 11.a členom doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki javni vzgojno-izobraževalni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja svet šole v soglasju z občino ustanoviteljico. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog ravnatelja.
(2) Izjemoma, če tako določa zakon, je mogoče presežek prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene. O takšnem načinu razpolaganja s presežkom odloča svet šole na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.«
3. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2018
Jesenice, dne 16. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti