Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2, stran 4327.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 26. seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 (Uradni list RS, št. 90/11, 80/16 in 54/17 – v nadaljevanju Odlok) se spremenijo četrta, deveta in deseta alineja 11.a člena tako, da se glasijo:
»– poslovni prostor v objektu, ki stoji na zemljišču s parc. št. 448, k.o. 2172 Hrušica, ki v naravi predstavlja dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a, Hrušica,«
»– zemljišče in objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 282/15 k.o. 2178 Koroška Bela, ki v naravi predstavlja enoto Cilke Župančič, Cesta Ivana Cankarja 4e, Koroška Bela,«
»– posamezni del stavbe z ID znakom: del stavbe 2176-321-2, v skupni izmeri 73,87 m2 (učilnica in shramba), ki se nahaja v 2. etaži stavbe št. 321, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava in v naravi predstavlja dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.«
2. člen 
Za 11.a členom Odloka se doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki javni vzgojno-izobraževalni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja svet vrtca v soglasju z občino ustanoviteljico. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog ravnatelja.
(2) Izjemoma, če tako določa zakon, je mogoče presežek prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene. O takšnem načinu razpolaganja s presežkom odloča svet vrtca na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.«
3. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018
Jesenice, dne 16. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti