Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1286. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci, stran 4306.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 43/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB in 56/17) je Občinski svet Občine Beltinci na 31. seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine in njenih ožjih delov ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– kazenske določbe in
– prehodne in končne določbe.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
5. člen 
(pomen pojmov) 
Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;
1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah in spominskih obeležjih izven pokopališč; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; otroška igrišča na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine določene s predpisi občine.
2. utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne športne površine na javnih utrjenih površinah; trgi in tržnice; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine določene s predpisi občine.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka se opravlja v javnem podjetju Komuna Beltinci d.o.o..
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin,
– pranje utrjenih javnih površin,
– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti,
– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– vzdrževanje igral na otroških igriščih,
– vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,
– krpanje udarnih jam na javnih površinah,
– vzdrževanje drugih objektov in naprav;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, kemičnih WC-jev in drugih montažnih kabin ter druge podobne sanitarne opreme;
3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih sanitarij;
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin;
5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih površin).
(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje ali odstranitve plevela in alergenih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine;
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin).
(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(5) Javna služba po tem odloku obsega tudi zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo na javnih površinah – odpadki s klasifikacijsko številko 20.03.01 – mešani komunalni odpadki in odpadki s klasifikacijsko številko 20.02
– odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s pokopališč.
8. člen 
(izvajanje javne službe po izvedbenem programu) 
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine. Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je predlog cen storitev izvajalca javne službe in ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(2) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki jo skleneta izvajalec javne službe in občina.
(3) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju urejanja predmeta javne službe ter pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, sklenjene z občino.
(4) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
9. člen 
(evidence) 
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
10. člen 
(javna obvestila in naznanila) 
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter o omejitvah uporabe na krajevno običajen način.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
11. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
(2) Okolice zgradb, dvorišča, žive meje in podobno, ki mejijo na javne prometne in druge urejene javne površine (oziroma so nad njimi – primer drevesa), morajo lastniki redno vzdrževati, tako da se doseže in ohrani primeren videz, prepreči onesnaževanje in zagotovi normalno rabo javnih površin.
(3) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.
12. člen 
(prepovedi) 
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
– uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč ter drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
– javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa občinske uprave,
– puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz,
– ustavljati, parkirati na izven za to namenjenih površinah,
– se po javnih zelenih površinah voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin, ali zagotavljanju javnega reda in miru,
– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,
– hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
– odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja upravljavca,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
– spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati okolju nevarne snovi,
– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih,
– namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz trave ali ubijati prosto živeče živali,
– izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih zelenih površinah,
– jezditi, razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti,
– puščati iztrebke domačih živali.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(viri financiranja storitev) 
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Cene storitev oblikuje izvajalec javne službe ob pripravi oziroma predložitvi izvedbenega programa. Župan potrdi cenik storitev hkrati s potrditvijo izvedbenega programa. V primeru, če župan v roku 30 dni od prejema cenika le-tega ne potrdi, se cenik predloži v potrditev občinskemu svetu.
(3) Cene izvajanja javne službe ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu in se oblikujejo ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe.
(4) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s pogodbo.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA 
14. člen 
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last občine oziroma njenih ožjih delov ter del javne lastnine.
(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti izvajalcu javne službe.
15. člen 
(javno dobro) 
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA 
16. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojna medobčinska inšpekcija in občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni medobčinski inšpektorat odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 500,00 evrov če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitve iz 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 400,00 evrov, če ravnajo v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena in v nasprotju z določili 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 400,00 EUR se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
10. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 32/97, 40/01, 46/06).
19. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-01/2018-31-337/VI.
Beltinci, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti