Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1275. Pravilnik o kolesarskih povezavah, stran 4285.

  
Na podlagi sedmega odstavka 41. člena in tretjega odstavka 45. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o kolesarskih povezavah 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– merila za razvrstitev kolesarskih povezav;
– pravila za označitev in evidentiranje kolesarskih povezav;
– pogoje za vzpostavitev in vzdrževanje kolesarskih povezav;
– potek kolesarskih povezav.
2. člen 
(cilji vzpostavitve kolesarskih povezav) 
Cilji vzpostavitve kolesarskih povezav so zlasti:
– celovita označitev kolesarskih povezav s predpisano prometno signalizacijo;
– spodbujanje področja kolesarstva;
– izboljšanje prometne varnosti kolesarjev;
– zmanjšanje škodljivih vplivov motornega prometa na okolje;
– vzpostavitev atraktivnih kolesarskih povezav;
– vzpostavitev manj zahtevnih kolesarskih povezav.
3. člen 
(razvrstitev kolesarskih povezav) 
(1) Kolesarske povezave se glede na povezovalni pomen v prostoru razvrstijo na daljinske, glavne, regionalne in lokalne.
(2) Daljinska kolesarska povezava je kolesarska povezava za promet kolesarjev v okviru evropskega omrežja kolesarskih povezav na območju Republike Slovenije in se praviloma navezuje na enako kolesarsko povezavo v sosednji državi. Evropsko omrežje kolesarskih povezav lahko poteka tudi po trasi glavne kolesarske povezave.
(3) Glavna kolesarska povezava je kolesarska povezava za promet kolesarjev med središči nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena in se lahko navezuje na podobno kolesarsko povezavo v sosednji državi.
(4) Regionalna kolesarska povezava je kolesarska povezava za promet kolesarjev med središči medobčinskega pomena in pomembnejšimi lokalnimi središči ter pomembnejšimi turističnimi območji in se lahko navezuje na podobno kolesarsko povezavo v sosednji državi.
(5) Lokalna kolesarska povezava je kolesarska povezava za promet kolesarjev med naselji v sosednjih občinah oziroma med naselji in deli naselij v občini ter se lahko navezuje na podobno kolesarsko povezavo v sosednji državi.
4. člen 
(pogoji za vzpostavitev kolesarskih povezav) 
(1) Pri vzpostavitvi posameznih kolesarskih povezav se upošteva:
– povezanost z mednarodnim kolesarskim omrežjem (predvsem mednarodne povezave EuroVelo 8, 9 in 13);
– povezanost kolesarskega prometa s središči nacionalnega in regionalnega pomena;
– povezanost kolesarskega prometa s pomembnimi turističnimi središči, območji in zanimivostmi (kulturne, naravne in druge znamenitosti);
– povezanost kolesarskih povezav v celovito omrežje;
– zveznost kolesarskih povezav;
– povezanost območij večje poselitve in vzpostavljanje trajnostnih prometnih alternativ;
– povezanost čim več obstoječih ali načrtovanih kolesarskih povezav;
– možnost poteka kolesarskih povezav ob vodotokih, kjer so za to dane prostorske možnosti, tako da se ohranjajo življenjski prostor prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in naravne vrednote ter upoštevajo varstveni režimi zavarovanih območij;
– razgibanost terena oziroma možnost izogibanja večjim naklonom;
– obremenjenost prometnih površin s prometom motornih vozil;
– načela trajnostno naravnanega turizma;
– pogoje in omilitvene ukrepe v okviru ohranjanja narave;
– navezavo kolesarskih povezav na železniško omrežje oziroma omrežje javnega potniškega prometa;
– navezavo kolesarskih povezav na omrežje gorsko-kolesarskih poti;
– pogoje upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči in pogoje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– navezavo na avtobusna postajališča, vozlišča javnega potniškega prometa in javne parkirne površine.
(2) Če pri vzpostavitvi posameznih kolesarskih povezav zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, težkih terenskih razmer ali drugih utemeljenih razlogov katerega od pogojev ni mogoče v celoti upoštevati, so dovoljena odstopanja do izpolnitve pogojev za vzpostavitev ustreznejše kolesarske povezave.
(3) Potek kolesarskih povezav se lahko na posameznih odsekih določi tudi v več variantah. Vse variante kolesarskih povezav morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Pri vrednotenju posameznih variant kolesarskih povezav se upošteva:
– prostorski vidik (povezovanje in navezovanje mest in naselij, skladnost s predlogi občin, lastništvo parcel, turistična ponudba, navezave na mestna kolesarska omrežja, vozlišča javnega potniškega prometa in javne parkirne površine);
– funkcionalni vidik (predvideni večji objekti na trasi, oblika kolesarske povezave, upoštevanje obstoječe infrastrukture);
– varstveni vidik (vpliv na zavarovana območja, naravne vrednote, poplavna območja, območje Natura 2000, stanje voda, ogrožena območja);
– sintezno vrednotenje (analiza vseh dejavnikov z več merili ali v kombinaciji z analizo stroškov in koristi);
– okoljski in zdravstveni vidik (blaženje podnebnih sprememb, izboljšanje ali ohranjanje kakovosti zraka in drugi pozitivni okoljski učinki).
(5) Natančen potek kolesarskih povezav določi upravljavec kolesarske povezave ob prostorskem načrtovanju ali označitvi na terenu. Pri kolesarskih povezavah, ki potekajo preko javne infrastrukture ali zemljišč v lasti lokalnih skupnosti ali drugih fizičnih in pravnih oseb, upravljavec potek določi v sodelovanju z njimi. Če kolesarska povezava poteka čez zavarovano območje, določeno v predpisih o ohranjanju narave, upravljavec zavarovanega območja sodeluje pri prostorskem načrtovanju kolesarske povezave. Na zavarovanih območjih, ki imajo kolesarske povezave določene v načrtu upravljanja zavarovanega območja, se nove kolesarske povezave določijo v skladu s tem načrtom.
5. člen 
(označitev in evidentiranje državnih kolesarskih povezav) 
(1) Državne kolesarske povezave označi s predpisano prometno signalizacijo direkcija, če ni s posebno pogodbo določeno drugače.
(2) Seznam državnih kolesarskih povezav, ki je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, vodi direkcija in obsega zlasti evidenčno številko posamezne kolesarske povezave, vrsto kolesarske infrastrukture po odsekih in dolžino posameznega odseka kolesarske povezave.
6. člen 
(lokalne kolesarske povezave) 
(1) Lokalne kolesarske povezave so v pristojnosti posameznih občin in se lahko navezujejo na državno omrežje kolesarskih povezav.
(2) Lokalne kolesarske povezave vzdržuje občina.
(3) Lokalne kolesarske povezave morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Občine sporočijo direkciji podatke o lokalnih kolesarskih povezavah.
7. člen 
(druge kolesarske povezave) 
Druge kolesarske povezave (npr. tematske kolesarske poti) morajo biti na delu povezave, ki se navezuje na državno kolesarsko omrežje ali lokalno kolesarsko povezavo, oziroma se z njo prekriva, označene s predpisano prometno signalizacijo.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2018/16-02111213
Ljubljana, dne 12. aprila 2018
EVA 2018-2430-0004
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost