Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

980. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna, stran 3470.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 22. redni seji dne 22. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Dobrna (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 204/2017. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.
(3) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA 
2. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Program opremljanja je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna.
(2) Obračunska območja so določena ločeno po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zemljišč.
(3) Neto tlorisne površine stavb so določene na osnovi podatkov iz registra nepremičnin in katastra stavb (REN in KS, Geodetska uprava RS).
(4) Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisne površine objektov po naseljih so podane v Tabeli 1 v Prilogi 1.
(5) Obračunska območja po vrstah komunalne opreme so določena v Tabeli 2 v Prilogi 1.
III. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME 
3. člen 
(komunalna oprema) 
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se investitorji lahko priključujejo.
(2) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Dobrna in katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju občine. V programu opremljanja je kot osnova za obračun komunalnega prispevka upoštevana naslednja komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, kanalizacija, čistilna naprava, vodovod, ravnanje z odpadki (EKO-otoki, CERO) in javne površine (parkirišča, igrišča, trgi, parki, zelenice).
(3) Dolžine, površine, kapacitete in ostale značilnosti obstoječe in predvidene komunalne opreme so opredeljene v Programu opremljanja.
4. člen 
(opredelitev primarnega in sekundarnega omrežja) 
(1) Cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje se deli na primarno in sekundarno omrežje.
(2) Čistilna naprava komunalnih odpadnih vod ter stroški ravnanja z odpadki ter javnimi površinami so v celoti zajeti v primarnem delu.
(3) Pri cestnem omrežju v občini predstavljajo primarno omrežje asfaltirane ceste, sekundarno omrežje pa makadamske ceste.
(4) Pri kanalizacijskem omrežju odpadnih komunalnih vod, odpadnih padavinskih vod in mešani kanalizaciji predstavljajo primarno omrežje cevovodi preseka DN300 in več.
(5) Pri vodovodnem omrežju predstavljajo primarno omrežje cevovodi preseka DN80 in več ter spremljajoči objekti.
IV. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(obračunski stroški komunalne opreme) 
(1) V obračunskih stroških komunalne opreme, kot podlagi za izračun komunalnega prispevka, je upoštevana obstoječa komunalna oprema po vrstah komunalne opreme.
(2) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh stroškov na površino parcel objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni iz Programa opremljanja.
(3) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh stroškov na neto tlorisno površino objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni iz Programa opremljanja.
6. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo,
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– ali se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo.
7. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na obračunskem območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino in opremljenost parcele objekta s komunalno opremo,
– neto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti parcele objekta s komunalno opremo.
(2) Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt skupaj z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu in je po prostorskem aktu opredeljeno kot stavbno zemljišče.
(3) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836 in se jih povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o površini in etažnosti objekta iz registra nepremičnin ali katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (KPij) se določi na naslednji način:
KPij= ((Dp * Cpij * Aparcela) + (Dt * Ctij * Atlorisna * Kdejavnost))
Zgornje oznake pomenijo:
KPij
– znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
– površina parcele objekta (m2)
Atlorisna
– neto tlorisna površina objekta (m2)
Cpij
– obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme (€/m2)
Ctij
– obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme (€/m2)
Dp
– delež površine parcele objekta pri izračunu (0,5)
Dt
– delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
Kdejavnost
– faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov glede na dejavnost 
i
– posamezna vrsta komunalne opreme
j
– posamezno obračunsko območje
(6) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo.
(7) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(8) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz četrtega odstavka tega člena.
(9) Če na območju objekta ni mogoče priključiti na katero vrsto komunalne opreme, se del komunalnega prispevka za to vrsto komunalne opreme ne obračuna.
(10) Pri odmeri komunalnega prispevka občina na zahtevo zavezanca upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posamezne komunalne opreme na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo.
(11) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta (Cpij) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 3, 4 in 5, Priloga 1. Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Ctij) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 6, 7 in 8, Priloga 1.
(12) Faktorji dejavnosti (Kdejavnost) za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost so določeni v Tabeli 11, Priloga 1.
8. člen 
(posebna merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Na območjih izvedbenih prostorskih aktov ali drugih zaključenih območjih, na katerih še ni urejene komunalne opreme in se ta zgradi po pogodbi o opremljanju ali po posebnem programu opremljanja, se komunalni prispevek obračuna ločeno za novozgrajeno in obstoječo komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se obračuna v višini dejanskih stroškov. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se zaračuna po tem odloku v višini primarnega dela.
(3) Izven območij izvedbenih prostorskih aktov ali drugih nezaključenih območjih se zavezancu komunalni prispevek obračuna enotno v višini primarnega in sekundarnega dela, za obstoječo komunalno opremo, ki bo oziroma je obremenjena.
9. člen 
(osnova za indeksiranje obračunskih stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele za določeno vrsto komunalne opreme [Cpij] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta za določeno vrsto komunalne opreme [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« na naslednji način:
Cpij = Cpij • I
Ctij = Ctij • I
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
10. člen 
(oprostitve plačila celotnega ali dela komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki ni komunalna oprema.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo ter zdravstveno in socialno varstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo objektov, katerih je sama investitorica.
(4) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo drugih nestanovanjskih objektov.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni od prejema popolne vloge. K vlogi za odmero komunalnega prispevka vlagatelj priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance iz tretje alineje 6. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku v skladu z določili iz odločbe.
(4) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Rok za plačilo komunalnega prispevka je 30 dni po dokončnosti odmerne odločbe. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je zavezanec dolžan plačati zakonite zamudne obresti, stroške izterjave in druge stroške, ki nastanejo v postopku prisilne izterjave. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega odmerjenega prispevka, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi in stroški.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(dokument Program opremljanja) 
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na Občini Dobrna.
13. člen 
(kolizija predpisov) 
V primeru, da bi bili v posameznem postopku odmere komunalnega prispevka izpolnjeni pogoji za odmero tako po tem odloku kot tudi po kakšnem drugem predpisu Občine Dobrna, ki ureja odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme ali obračunsko območje, se ta odlok za to posamezno vrsto komunalne opreme ali obračunsko območje ne uporablja, pač pa se uporablja specialnejši predpis.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 81/12, 73/15).
15. člen 
(nedokončani postopki odmere komunalnega prispevka) 
Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega prispevka se izvedejo po predpisu Občine Dobrna za odmero komunalnega prispevka, ki velja v času izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
16. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-1(1)
Dobrna, dne 22. marca 2018
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost