Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

753. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018, stran 2720.

  
Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, SI-1236 Trzin, ki ga zastopa poslovodja Marcel Škerjanc (v nadaljevanju: Združenje SAZAS)
in
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih medijev, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Rajko Djordjevič (v nadaljevanju: GZS-MZ) in Leo Oblak s pooblastili izdajateljev radijskih programov, (v nadaljevanju: podpisnik št. 2)
sklenejo na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16, v nadaljevanju: ZKUASP) naslednji
S K U P N I  S P O R A Z U M 
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Stranke skupnega sporazuma uvodoma ugotavljajo in se strinjajo:
– da je Združenje SAZAS edina kolektivna organizacija, ki na podlagi ZKUASP, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16, v nadaljevanju: ZASP) in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja glasbe, kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZKUASP, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami ščiti in upravlja Združenje SAZAS;
– da se ta skupni sporazum sklepa skladno z ZKUASP ter ZASP in je plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupnega sporazuma;
– da se ta skupni sporazum sklepa le za področje uporabe avtorskih del za izdajatelje radijskih programov, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji;
– da je namen sklepanja tega skupnega sporazuma ureditev medsebojnih razmerij za čas trajanja sporazuma in določitve višine nadomestila, ki ga morajo izdajatelji radijskih programov, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji, plačevati Združenju SAZAS kot tudi v času po izteku tega skupnega sporazuma oziroma času po odpovedi tega skupnega sporazuma vse do sprejetja novega skupnega sporazuma;
– da sta sestavni del tega skupnega sporazuma individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v radijskih programih in obrazec SAZAS-4 (Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega programa);
– da se s tem skupnim sporazumom in njegovimi sestavnimi deli določijo tarifa, pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorskega nadomestila zviša, zniža ali oprosti ter rok in način plačila avtorskega nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS za primer radiodifuznega radijskega oddajanja (30. člena ZASP);
– da se ta skupni sporazum sklepa za čas petih (5) let, z začetkom uporabe od 1. 1. 2018 in koncem 31. 12. 2022, ki ga lahko vsaka izmed strank tega skupnega sporazuma prekliče 60 dni pred iztekom vsakega koledarskega leta;
– da se za uporabnika po tem skupnem sporazumu šteje izdajatelj radijskega programa, ki nima statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji in ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed), in ima izdano radijsko dovoljenje za radiodifuzno oddajanje, ter kot tak ustvarja prihodke ali stroške iz naslova radijske dejavnosti za radijski program izdajatelja, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed);
– da se skladno s prejšnjo alinejo v nadaljevanju uporablja zgolj beseda uporabnik;
– da ta skupni sporazum velja za vse uporabnike varovanih avtorskih glasbenih del v radijskih programih v Republiki Sloveniji, kot to določata ZKUASP in ZASP;
– da se s sklenitvijo tega skupnega sporazuma zagotavlja zakonita uporaba repertoarja Združenja SAZAS v primeru radiodifuznega oddajanja v radijskih programih, kot to določata ZKUASP in ZASP;
– da bodo morebitne obveznosti uporabnikov, ki so nastale pred podpisom tega skupnega sporazuma, poizkušali urediti sporazumno, v nasprotnem primeru bo o tem odločalo pristojno sodišče.
GZS-MZ in podpisnik št. 2 zagotavljata:
– da sta v smislu 44. člena ZKUASP reprezentativni združenji uporabnikov avtorskih del, za katere velja ta skupni sporazum;
– da sta skladno z določbami ZKUASP in ZASP pristojni za sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je ta skupni sporazum;
– da bosta v roku petnajstih (15) delovnih dni po podpisu tega skupnega sporazuma Združenju SAZAS posredovala celoten seznam članov GZS-MZ in podpisnik št. 2, uporabnikov avtorskih glasbenih del v radijskih programih;
– da bosta kot reprezentativni združenji uporabnikov avtorskih glasbenih del v radijskih programih v roku petnajstih (15) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma pozvala vse uporabnike, da si nemudoma pridobijo dovoljenje za uporabo avtorskih glasbenih del v radijskih programih, torej da sklenejo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v radijskih programih z Združenjem SAZAS, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma in skladno z njo in s tem skupnim sporazumom pričnejo plačevati avtorska nadomestila.
Združenje SAZAS zagotavlja:
– da bo v roku dvajsetih (20) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma vsem uporabnikom avtorskih glasbenih del v radijskih programih v podpis posredovalo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v radijskih programih s prilogo obrazcem SAZAS-4, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma;
– da bo skladno s tem skupnim sporazumom in skladno z individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v radijskih programih uporabnikom zaračunavalo avtorsko nadomestilo;
– da bo pridobljene podatke uporabnikov uporabilo le za namene, ki so določeni s tem skupnim sporazumom.
UPORABA 
2. člen 
S tem skupnim sporazumom se uporabnikom omogoči uporaba repertoarja Združenja SAZAS za radiodifuzno radijsko oddajanje radijskih programov na območju Republike Slovenije.
V primeru, da isti uporabnik izdaja več radijskih programov, mora najpozneje do konca marca vsakega leta sporočiti, kolikšen delež prihodkov, ki jih je ustvaril iz radijske dejavnosti v preteklem letu, pripada posameznemu radijskemu programu. Uporabnik mora torej v primeru, da izdaja več programov, razkriti, kakšen je delež prihodkov iz radijske dejavnosti posameznega programa znotraj skupnih prihodkov enega uporabnika, ki izdaja več programov.
V primerih, če uporabnik sočasno radiodifuzno oddaja tudi preko spleta isti radijski program z enako vsebino in oglasi, se uporabniku za takšno oddajanje avtorsko nadomestilo ne zaračuna dodatno. V primerih radiodifuznega oddajanja uporabnika tudi preko spleta in sicer radijskega programa istega uporabnika, vendar z drugačno vsebino, brez oglasov, brez naročnine in brez prihodkov, pa se uporabniku za takšno spletno radiodifuzno oddajanje dodatno zaračuna avtorsko nadomestilo v fiksnem znesku petnajst (15,00) evrov na mesec.
TARIFA 
3. člen 
Stranke skupnega sporazuma tarifo določajo skladno z določbo tretjega odstavka 45. člena ZKUASP in odraža ekonomsko vrednost pravic, ki so predmet skupnega sporazuma, naravo in obseg uporabe avtorskih del ter ekonomsko vrednost storitve, ki jo zagotavlja Združenje SAZAS.
Stranke skupnega sporazuma so soglasne, da je osnova za izračun avtorskega nadomestila prihodek, ki ga uporabnik ustvari z uporabo zaščitenih glasbenih avtorskih del ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo, v povezavi z odstotkom ( %) glasbe znotraj oddajnega časa uporabnika.
Uporabnik je dolžan Združenju SAZAS poročati o prihodkih, ki jih pridobi iz radijske dejavnosti po določilih ZKUASP, ZASP, Zakona o medijih in Zakona o gospodarskih družbah. Če uporabnik pridobiva prihodke preko drugih oseb, se prihodki upoštevajo oziroma štejejo kot osnova za izračun nadomestila uporabniku po tem skupnem sporazumu, vendar izključno, če ti prihodki še niso del prihodkov uporabnika po tem skupnem sporazumu in v višini dejanske prodajne vrednosti uporabnikovih produktov na trgu.
Poročanje v zvezi s prihodki je dolžnost uporabnika, in sicer vsako leto najpozneje do konca marca mora uporabnik sporočiti prihodke iz radijske dejavnosti iz preteklega leta. Enako mora uporabnik do konca marca dostaviti verodostojne listine, ki dokazujejo obseg medijskih kompenzacij v preteklem letu, kot so te definirane v nadaljevanju in verodostojne listine o morebitnih prihodkih, ki izhajajo iz drugih dejavnosti ter niso predmet plačila nadomestila po tem skupnem sporazumu. Na osnovi podatkov o prihodkih, ki jih je poslal uporabnik, Združenje SAZAS izračuna v skladu s tem skupnim sporazumom znesek mesečnega nadomestila. V mesecu aprilu se zato izvede poračun za preteklo leto in poračun za prve tri mesece tekočega leta. Uporabnik za naslednjih 12 mesecev začenši z mesecem aprilom plačuje mesečno nadomestilo, ki je izračunano na osnovi prihodkov iz preteklega leta. V primeru, da uporabnik preneha z izvajanjem dejavnosti, mora v roku 12 mesecev od prenehanja opravljanja dejavnosti postali Združenju SAZAS podatke navedene v tem členu, da lahko Združenje SAZAS pripravi poračun, upoštevajoč že izvedena plačila s strani uporabnika do prenehanja dejavnosti. Poračun se izvede v roku 60 dni od prejema popolnih podatkov.
Za izračun tarife po tem skupnem sporazumu se uporablja vsota naslednjih osnov:
a) razpisi, subvencije, dotacije, drugi prispevki EU, države, občin za financiranje programskih vsebin:
– en (1) odstotek ( %);
b) letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov uporabnika od prodaje in drugih poslovnih prihodkov uporabnika (vir iz AJPES).
Osnova b) se lahko zmanjša za osnovo a) ali/in osnovo c) oziroma za drugi prihodek uporabnika, če uporabnik Združenju SAZAS predloži verodostojne listine, s katerimi izkaže, da je bil prihodek ustvarjen na podlagi drugih registriranih dejavnosti uporabnika, ki nimajo z javno uporabo avtorskih glasbenih del v radijskem programu nič skupnega.
Osnova b) se lahko izjemoma zmanjša za znesek medijskih kompenzacij, vendar zgolj in samo v delu, ki predstavlja sto (100) odstotno ( %) medijsko kompenzacijo. Šteje se, da je prihodek ustvarjen iz naslova medijske kompenzacije, če je uporabnik prihodek ustvaril iz naslova oglaševanja drugega medija v svojem radijskem programu in je v tem mediju naročil oglaševanje imena svojega radijskega programa ali svojih programskih vsebin. Za medijske kompenzacije se ne štejejo kompenzacije znotraj istega uporabnika po tem skupnem sporazumu in/ali znotraj povezanih oseb tega oziroma istega uporabnika po tem skupnem sporazumu.
Podpisniki tega skupnega sporazuma se strinjajo, da je višina zmanjšanja osnove b) iz prejšnjega odstavka zaradi medijskih kompenzacij največ do deset (10) odstotkov ( %), ne glede na vrednost medijskih kompenzacij.
Uporabnik je upravičen do zmanjšanje osnove b) iz prejšnjih dveh odstavkov le, če Združenju SAZAS z verodostojnimi listinami izkaže medijsko kompenzacijo, kot je določena v tem skupnem sporazumu, kar pomeni zlasti: račun, proti račun, listino o pobotu in pogodbo, in sicer skupaj s podatki o prihodkih do konca meseca marca.
Na tako pridobljeno osnovo b) se avtorsko nadomestilo obračuna skladno s tarifo iz spodnje preglednice:
Odstotek glasbe v oddajnem času
Tarifa v %
Od 0 % do 30 %
3,00 %
Več kot 30 % do 70 %
5,00 %
Več kot 70 % do 100 %
7,00 %
c) prispevek oziroma naročnina uporabnika ali druga oblika prihodka iz naslova plačljivega radia:
– tri (3) odstotke ( %).
POPUSTI 
4. člen 
Združenje SAZAS v primeru sklenitve individualne pogodbe, skladno s tem skupnim sporazumom in pod pogojem, da uporabnik redno sporoča podatke, ki so potrebni za obračun avtorskega nadomestila in redno pošilja sporede izvedenih del oziroma podatke o predvajanih avtorskih delih ter izpolnjuje vse dolžnosti po tem skupnem sporazumu, uporabniku prizna popust za osnovo b) 3. člena tega skupnega sporazuma in sicer v višini, kot izhaja iz spodnje preglednice.
Odstotek glasbe 
v oddajnem času
Tarifa 
s popustom v %
Od 0 % do 30 %
1,65 %
Več kot 30 % do 70 %
2,75 %
Več kot 70 % do 100 %
3,85 %
5. člen 
Združenje SAZAS upošteva štiri (4) odstotni ( %) popust na izračunano polletno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna prvo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto in drugo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu novembru za tekoče leto.
Združenje SAZAS upošteva osem (8) odstotni ( %) popust na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna letno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto.
V primeru, da skupina uporabnikov pooblasti enega uporabnika, ali tretjo osebo, da plačuje skupaj v imenu več uporabnikov ter skupno plačilo presega petdeset tisoč (50.000,00) evrov letno in je plačilo izvedeno v rokih ter v skladu s tem skupnim sporazumom, se upošteva dodatni deset (10) odstotni ( %) popust.
Dogovorjena popusta za polletno in letno predplačilo se medsebojno izključujeta, popust iz tretjega odstavka tega člena pa se sešteje s popustom bodisi za polletno predplačilo, bodisi za letno predplačilo.
PLAČILO IN NAČIN PLAČILA AVTORSKEGA NADOMESTILA 
6. člen 
Avtorsko nadomestilo se poravna s plačilom na TRR Združenja SAZAS na podlagi izstavljenega računa.
Združenje SAZAS izda račun do sedmega (7.) v mesecu za pretekli mesec in z rokom plačila petnajst (15) dni od dneva izdaje računa. Združenje SAZAS je upravičeno do davka na dodano vrednost (DDV) in se obračuna posebej.
V primeru, da uporabnik izkoristi popust iz prvega odstavka 5. člena tega skupnega sporazuma, mora o tem obvestiti Združenje SAZAS najkasneje do petega (5.) januarja tekočega leta. V tem primeru Združenje SAZAS izda račun za prvo polletno obdobje do desetega (10.) maja z rokom plačila dvajset (20) dni od izdaje računa in za drugo polletno obdobje do desetega (10.) novembra z rokom plačila dvajset (20) dni od izdaje računa. DDV se obračuna posebej.
V primeru, da uporabnik izkoristi popust iz drugega odstavka 5. člena tega skupnega sporazuma, mora o tem obvestiti Združenje SAZAS najkasneje do petega (5.) januarja tekočega leta. V tem primeru Združenje SAZAS izda račun za celoletno obdobje do desetega (10.) maja z rokom plačila dvajset (20) dni od izdaje računa. DDV se obračuna posebej.
JAMSTVA IN MONITORING 
7. člen 
Uporabnik jamči za verodostojnost podatkov, ki jih posreduje Združenju SAZAS in so del podatkov objavljenih na AJPES.
Uporabnik dovoljuje, da Združenje SAZAS, za namen ugotavljanja dejanskih prihodkov posameznega uporabnika v zvezi z osnovo in zaradi pravilnega obračuna nadomestil, vrši stalno spremljanje oddajanja radijskih programov. Združenje SAZAS lahko za potrebe preverjanja verodostojnosti podatkov od uporabnika zahteva predložitev predvajanih minut oglasnih sporočil za posamezen radijski program.
KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
Združenje SAZAS v primeru, da uporabnik, po predhodnem pisnem pozivu Združenja SAZAS:
– v roku ne sklene oziroma noče skleniti individualne pogodbe ali/in,
– v roku ne posreduje verodostojnih potrebnih podatkov za izračun avtorskega nadomestila oziroma posreduje neverodostojne podatke ali/in,
– v roku ne posreduje potrebne dokumentacije, ki vsebuje podatke o izvedenih oziroma uporabljenih glasbenih delih na način, kot to opredeljuje individualna pogodba ali/in,
– v roku ne poravna avtorskega nadomestila skladno s tem skupnim sporazumom,
obračuna avtorsko nadomestilo skladno z vsebino tega skupnega sporazuma in sicer se kot osnovo za izračun letnega avtorskega nadomestila vzame letne poslovne prihodke oziroma vsoto čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih prihodkov (vir iz AJPES) uporabnika in morebitne prihodke drugih oseb, kot je to določeno v tretjem odstavku 3. člena tega skupnega sporazuma, vse s predpostavko sto (100) odstotkov ( %) uporabe glasbe v oddajnem času ter brez vseh popustov.
TRAJANJE SKUPNEGA SPORAZUMA 
9. člen 
Združenje SAZAS objavi skupni sporazum v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti (15.) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Skupni sporazum prične veljati za vse istovrstne uporabnike avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ne glede na to ali so sodelovali pri pogajanjih ali sklenitvi tega skupnega sporazuma.
Skupni sporazum je sklenjen za obdobje petih (5) let od začetka uporabe tega skupnega sporazuma. V primeru, da stranke po preteku tega skupnega sporazuma ne sklenejo novega skupnega sporazuma, se slednji molče podaljšuje vsakokrat za obdobje enega leta z višino tarife zadnjega leta veljavnosti tega skupnega sporazuma.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega skupnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene in usklajene v pisni obliki ter v obliki pisnega aneksa podpisane s strani vseh strank tega skupnega sporazuma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
S sklenitvijo tega skupnega sporazuma se prenehajo uporabljati vse dosedanje tarife, sporazumi in individualni ali skupni dogovori, ki bi lahko imeli naravo skupnega sporazuma ali osnovo za določitev tarife za imetnike pravic, ki jih zastopa Združenje SAZAS in uporabnike avtorskih glasbenih del v radijskih programih.
V času veljavnosti tega skupnega sporazuma Združenje SAZAS ne sme uporabljati za uporabnike, ki so izrecno določeni po tem skupnem sporazumu, tarif in popustov, ki so drugačni od tarif in popustov, določenih s tem skupnim sporazumom.
V vseh primerih prenehanja tega skupnega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega skupnega sporazuma.
11. člen 
Novi uporabnik bo Združenje SAZAS pisno obvestil o pričetku oddajanja in o vseh potrebnih podatkih za obračun avtorskega nadomestila po tem skupnem sporazumu v roku trideset (30) dni od pričetka oddajanja, v nasprotnem primeru se uporabijo kazenske določbe iz 8. člena tega skupnega sporazuma.
12. člen 
Stranke skupnega sporazuma bodo morebitne spore primarno reševale po mirni poti in z medsebojnim usklajevanjem, v kolikor to ne bo mogoče, je pristojen z zakonom določen organ, v vseh drugih primerih pa sodišče.
Stranke skupnega sporazuma bodo v primeru težav pri interpretacijah posameznih določb tega skupnega sporazuma skušale razlago doseči na način skupnega usklajevanja predstavnikov vseh strank tega skupnega sporazuma.
Po prenehanju veljavnosti tega skupnega sporazuma, do trenutka sklenitve novega skupnega sporazuma, se stranke že sedaj strinjajo, da se za določitev višine neupravičene obogatitve uporabnika avtorskih glasbenih del v radijskih programih določi višina neupravičene obogatitve, kot je dogovorjena po tem skupnem sporazumu, vključno s popusti, ki pa se priznajo izključno le ob pogoju, da uporabnik avtorskih glasbenih del v radijskih programih prostovoljno spoštuje vse svoje obveznosti po tem skupnem sporazumu.
13. člen 
Ta skupni sporazum je sestavljen v treh (3) izvodih, od katerih vsaka stranka skupnega sporazuma prejme po en (1) izvod, en (1) izvod pa je skupen za potrebe objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 1. marca 2018
Trzin, dne 1. marca 2018
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, 
Združenje radiodifuznih medijev 
Rajko Djordjevič l.r.
Združenje SAZAS k.o. 
Marcel Škerjanc l.r.