Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018, stran 1897.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
19.205.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.248.042
70 DAVČNI PRIHODKI
13.507.799
700 Davki na dohodek in dobiček
11.429.499
703 Davki na premoženje
1.736.000
704 Domači davki na blago in storitve
342.300
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.740.243
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.847.120
711 Takse in pristojbine
21.000
712 Globe in druge denarne kazni
58.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.910
714 Drugi nedavčni prihodki
768.913
72 KAPITALSKI PRIHODKI
756.541
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
189.541
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
567.000
73 PREJETE DONACIJE
32.450
730 Prejete donacije iz domačih virov
32.450
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.167.967
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
802.156
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
in iz drugih držav 
1.365.811
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.309.800
40 TEKOČI ODHODKI 
5.041.475
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.181.521
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
188.192
402 Izdatki za blago in storitve
2.636.451
403 Plačila domačih obresti
109.020
409 Rezerve
926.291
41 TEKOČI TRANSFERI
8.837.996
410 Subvencije
303.410
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.742.860
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
977.005
413 Drugi tekoči domači transferi
2.814.721
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
6.971.828
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.971.828
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
458.501
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
261.850
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
196.651
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.104.800
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
207.050
50 ZADOLŽEVANJE
207.050
500 Domače zadolževanje
207.050
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.190.549
55 ODPLAČILA DOLGA
1.190.549
550 Odplačila domačega dolga
1.190.549
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.088.299
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–983.499
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.104.800
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
3.088.325
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 126.891 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 207.050 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.