Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

526. Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov, stran 1874.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101 dne 19. 12. 2017 objavil Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (v nadaljevanju: smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga so namenjene:
1. upravljavcem trga, kot so opredeljeni v 18. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU2 in
2. izvajalcem storitev sporočanja podatkov, kot so opredeljeni v 63. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU.
(3) Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga temeljijo na devetem odstavku 45. člena Direktive 2014/65/EU za upravljavce trga in drugem odstavku 63. člena Direktive 2014/65/EU za izvajalce storitev sporočanja podatkov.
(4) Namen smernic o upravljalnem organu upravljavcev trga je razviti skupne standarde za upravljavce trga in izvajalce storitev sporočanja podatkov pri imenovanju novih in ocenjevanju trenutnih članov upravljalnega organa, ter dati napotke o tem, kako morajo upravljavci trga in izvajalci storitev sporočanja podatkov beležiti informacije, da bodo na voljo pristojnim organom za opravljanje njihovih nadzorniških nalog.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) določa uporabo smernic o upravljalnem organu upravljavcev trga za:
1. borzo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, pridobila dovoljenje Agencije za upravljanje borznega trga,
2. izvajalce storitev sporočanja podatkov, ki so lahko le sistemi odobrenih objav (APA), ponudniki združenih informacij (CTP) in odobreni mehanizmi poročanja (ARM), ki so skladno z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, pridobili ustrezno dovoljenje Agencije in
3. Agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Subjekti iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe smernic o upravljalnem organu upravljavcev trga v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v celoti upoštevala določbe smernic o upravljalnem organu upravljavcev trga v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2014/65/EU.
Št. 00700-3/2018-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2018
EVA 2018-1611-0017
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
2 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU

AAA Zlata odličnost