Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

525. Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami, stran 1874.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba 1095/2010/EU je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA), ustanovljen z Uredbo 1095/2010/EU.
(3) Uredba 1093/2010/EU je Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi sklepa št. 716/2009/EU ter razveljavitvi sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) Evropski bančni organ je Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA), ustanovljen z Uredbo 1093/2010/EU.
(5) Uredba 1094/2010/EU je Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 48) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(6) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju EIOPA), ustanovljen z Uredbo 1094/2010/EU.
(7) ZPPDFT-1 je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
(8) Direktiva (EU) 2015/849 je Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5. 6. 2015, str. 73).
2. člen 
(skupne smernice) 
(1) Skupne smernice so smernice imenovane »Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU)2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (oznaka JC 2017 37 37 z dne 4. 1. 2018)«, ki so jih v skladu s 16. členom Uredbe 1095/2010/EU, 16. členom Uredbe 1094/2010/EU in 16. členom Uredbe 1093/2010/EU skupno izdali ESMA, EBA in EIOPA.
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev in ESMA.
3. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa uporabo skupnih smernic za:
– subjekte, za nadzor katerih je Agencija za trg vrednostnih papirjev pristojna na podlagi drugega odstavka 151. člena ZPPDFT-1 in
– Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kadar v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje alineje.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 25. 3. 2018.
Št. 00700-2/2018-5
Ljubljana, dne 14. februarja 2018
EVA 2018-1611-0016
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost