Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

518. Pravilnik o vrsti in obsegu posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti določenih policistov, stran 1867.

  
Na podlagi 57.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o vrsti in obsegu posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti določenih policistov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrsto in obseg posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti članov posadk policijskih zrakoplovov (pilotov in tehnikov letalcev), policistov, ki opravljajo naloge policijskih potapljačev, in policistov Specialne enote, ki opravljajo naloge s področja protibombne zaščite.
2. člen 
(namen) 
Posebne aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti zajemajo telesne in druge aktivnosti, določene v tem pravilniku, katerih namen je ohranjanje psihofizične sposobnosti za določene policiste, ki se izvajajo po posebnem programu.
3. člen 
(napotitev na posebne aktivnosti) 
(1) Na posebne aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti se napoti:
– policiste, člane posadk policijskih zrakoplovov (pilote in tehnike letalce), ki opravljajo naloge letenja s policijskimi zrakoplovi za opravljanje nalog policije, helikopterske nujne medicinske pomoči ali sistema zaščite in reševanja,
– policiste, ki zaradi opravljanja policijskih nalog izvajajo policijsko potapljanje na in v vodah vseh vrst in pod vodno gladino v skladu s pravili, ki opredeljujejo policijske potapljače in policijsko potapljanje, in
– policiste Specialne enote, ki opravljajo naloge protibombne zaščite, kot so izvajanje prvih ukrepov ob anonimnih grožnjah o nastavitvi in ob najdbi eksplozivnih naprav ali sumljivih predmetov, izvajanje ali pomoči pri postopkih identifikacije, nevtralizacija in dezaktiviranje eksplozivnih sredstev in naprav, drugih nevarnih sredstev in snovi, opravljanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog, za katere se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti, in izvajanje ali sodelovanje pri ogledih krajev eksplozij neugotovljenih vzrokov, bombnih napadov, požigov in drugih terorističnih dejanj, izvajanje operativnih nalog za preprečevanje ogrožanja s kemičnimi in biološkimi agensi za množično uničevanje.
(2) Na izvajanje posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti se napoti policiste, ki so v preteklem letu opravljali naloge iz prejšnjega odstavka več kot polovico polnega letnega delovnega časa. Policiste, ki so te naloge opravljali manj kot polovico letnega delovnega časa, se na izvajanje posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti napoti za čas, sorazmeren opravljanju teh nalog.
4. člen 
(vrste posebnih aktivnosti) 
(1) Posebne aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti so športne in druge telesne aktivnosti, učenje in izvajanje sprostitvenih tehnik, usposabljanje za zdrav način življenja in izkoriščanja prostega časa, zdraviliške aktivnosti ter druge aktivnosti, katerih namen je ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti upravičencev.
(2) Posebne aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti se izvedejo po programu, ki ga sprejme generalni direktor policije. Program vsebuje program izvajanja organiziranih posebnih aktivnosti, program izvajanja individualnih posebnih aktivnosti in program zdraviliških aktivnosti.
5. člen 
(obseg izvajanja posebnih aktivnosti) 
(1) Posebne aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizične sposobnosti se izvajajo organizirano in individualno pod strokovnim vodstvom in v organizaciji policije in po zdraviliškem programu pod strokovnim vodstvom in v organizaciji zdraviliške ustanove in skupaj trajajo 15 dni, razen v primerih iz drugega stavka drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Organizirane posebne aktivnosti se izvajajo praviloma pet delovnih dni in potekajo v objektih policije oziroma ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ali objektih drugih državnih organov.
(3) Individualne posebne aktivnosti se izvajajo praviloma tri delovne dni in so namenjene obvladovanju psihičnih obremenitev.
(4) Zdraviliške aktivnosti se izvajajo praviloma sedem dni v določeni zdraviliški ustanovi ali drugi podobni organizaciji, s katero ministrstvo sklene pogodbo o nudenju strokovno vodenega programa. S pogodbo se opredelijo vrsta, obseg zdraviliških aktivnosti in pravice ter obveznosti policistov, ki so napoteni na zdraviliške aktivnosti (prenočišče, prehrana itd.).
6. člen 
(program izvajanja organiziranih posebnih aktivnosti) 
(1) V programu izvajanja organiziranih posebnih aktivnosti se opredelijo namen in način izvedbe teh aktivnosti ter druge obveznosti, ki omogočajo napotitev policistov in izvedbo organiziranih posebnih aktivnosti. Program se vsako leto po potrebi dopolni ali spremeni.
(2) Program iz prejšnjega odstavka pripravi notranja organizacijska enota policije, ki je pristojna za izobraževanje in usposabljanje, v sodelovanju z notranjo organizacijsko enoto, katere policisti se bodo udeležili organiziranih posebnih aktivnosti.
7. člen 
(program izvajanja individualnih posebnih aktivnosti) 
(1) V programu izvajanja individualnih posebnih aktivnosti se opredelijo namen in način izvedbe teh aktivnosti ter druge obveznosti, ki omogočajo napotitev policistov in izvedbo individualnih posebnih aktivnosti. Program vsebuje aktivnosti za pripravo policistov na večje psihične obremenitve, ki bi bile lahko posledica opravljanja nalog iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika. Program se vsako leto po potrebi dopolni ali spremeni.
(2) Program iz prejšnjega odstavka pripravi notranja organizacijska enota policije, ki je pristojna za izobraževanje in usposabljanje, v sodelovanju z notranjo organizacijsko enoto, katere policisti se bodo udeležili individualnih posebnih aktivnosti.
8. člen 
(program zdraviliških aktivnosti) 
(1) Program zdraviliških aktivnosti vsebuje storitve zdravstvene preventive, ki jo izvajajo zdraviliške ustanove.
(2) Policistom pri napotitvi v zdraviliško ustanovo pripada:
– povračilo stroškov prevoza od naslova bivališča do kraja zdravilišča in nazaj, za prvi dan prihoda in zadnji dan odhoda v višini, ki za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela velja za javne uslužbence,
– strokovno voden program, ki ga pripravi zdraviliška ustanova, kjer se izvaja program zdraviliških aktivnosti, ki mora biti usklajen s predstojnikom, in
– pravice, ki izhajajo iz pogodbe iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
9. člen 
(letni načrt udeležbe) 
(1) Predlog letnega načrta udeležbe na posebnih oblikah aktivnostih iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika do konca marca za tekoče leto pripravi notranja organizacijska enota policije, ki je pristojna za izobraževanje in usposabljanje, v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami policije, katerih policisti se bodo udeležili posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizične sposobnosti. Pri tem upošteva kadrovsko razpoložljivost policistov v posamezni policijski enoti, varnostne razmere, delovne obveznosti, druge odsotnosti z dela in druge posebnosti, ki lahko vplivajo na opravljanje nalog policije. Letni načrt udeležbe potrdi generalni direktor policije.
(2) Letni načrt udeležbe vsebuje termine izvedbe posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti, število udeležencev, nosilce aktivnosti in roke za izvedbo posameznih aktivnosti.
(3) V primeru varnostnih dogodkov ali nenačrtovanih delovnih obveznosti lahko generalni direktor policije s sklepom začasno ustavi ali začasno omeji napotitve na posebne aktivnosti iz tega pravilnika.
10. člen 
(napotitev na izvedbo posebnih aktivnosti) 
(1) Policista se na izvajanje posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti napoti z odločbo, s katero se določijo njegove pravice in obveznosti.
(2) Udeležba na posebnih aktivnostih za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti se šteje kot redna osemurna dnevna delovna obveznost.
(3) Če se policist zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ali razlogov na strani delodajalca ne udeleži posebnih aktivnosti ali se jih samo delno udeleži, se mu omogoči udeležba v tekočem letu, če so v okviru letnega načrta udeležbe še prosti termini in kapacitete, oziroma v prvem naslednjem letu, ko so prosti termini in kapacitete.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(rok za sprejetje programa posebnih aktivnosti) 
Generalni direktor policije v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika sprejme program za izvajanje posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
12. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-154/2017/18
Ljubljana, dne 21. februarja 2018
EVA 2017-1711-0011
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve