Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

357. Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih, stran 1205.

  
Na podlagi petega odstavka 8. člena, enajstega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 25. člena, štirinajstega odstavka 26. člena, in tretjega odstavka 28. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa:
– stroške preverjanja emisij iz 8. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17; v nadaljnjem besedilu: zakon),
– skupno obliko poročanja in dajanja na voljo podatkov o tobačnih izdelkih in obsegu njihove prodaje v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/2186 z dne 25. novembra 2015 o določitvi oblike za predložitev in dajanje na voljo informacij o tobačnih izdelkih (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2015, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2015/2186/EU),
– višino pristojbine za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov iz 9. člena zakona,
– prednostni seznam dodatkov, ki se uporabljajo v cigaretah in tobaku za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/787 z dne 18. maja 2016 o določitvi prednostnega seznama dodatkov, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja (UL L št. 131 z dne 20. 5. 2016, str. 88; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2016/787/EU),
– višino pristojbine za ocene iz 12. člena zakona,
– skupno obliko za poročanje o elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/2183 z dne 24. novembra 2015 o določitvi skupne oblike za obveščanje o elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje (UL L št. 309 z dne 26. 11. 2015, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2015/2183/EU),
– obliko za obveščanje o novih tobačnih izdelkih iz 25. člena zakona,
– višino pristojbine za prejemanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov iz 26. člena zakona,
– obliko za poročanje o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje iz 28. člena zakona in
– tehnične standarde za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/586 z dne 14. aprila 2016 o tehničnih standardih za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret (UL L št. 101 z dne 16. 4. 2016, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2016/586/EU).
2. člen 
(namen poročanja) 
Namen poročanja o tobačnih izdelkih, elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje je zagotavljanje visoke ravni zaščite na področju varovanja zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov.
3. člen 
(poročevalsko obdobje) 
(1) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov 30 dni pred nameravanim dajanjem na trg v skladu z 9. členom zakona Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) uradno obvestijo o vsaki znamki in vrsti tobačnega izdelka, ki ga nameravajo dati na trg.
(2) Proizvajalci in uvozniki podatke iz devetega odstavka 9. člena zakona NLZOH predložijo enkrat letno, najpozneje do 30. aprila za preteklo leto. Podatki o obsegu prodaje za vsako znamko in vrsto tobačnega izdelka se predložijo v skladu z obliko, določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg v skladu s prvim in drugim odstavkom 26. člena zakona NLZOH predložijo uradno obvestilo o kakršnih koli tovrstnih izdelkih, ki jih nameravajo dati na trg.
(4) Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje podatke iz šestega odstavka 26. člena zakona NLZOH predložijo enkrat letno, najpozneje do 30. aprila za preteklo leto. Podatki iz prve alineje šestega odstavka 26. člena zakona se predložijo v skladu z obliko, določeno v Prilogi 1 tega pravilnika.
4. člen 
(način poročanja) 
(1) Proizvajalec ali uvoznik tobačnih izdelkov NLZOH predloži podatke o sestavinah, emisijah in obsegu prodaje teh izdelkov, spremembe predloženih podatkov in podatke o umiku izdelkov s trga v skladu z obliko, določeno v 2. členu in Prilogi Sklepa 2015/2186/EU.
(2) Proizvajalec ali uvoznik elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje NLZOH predloži podatke o sestavinah, emisijah teh izdelkov, spremembe predloženih podatkov in podatke o umiku izdelkov s trga v skladu z obliko, določeno v 2. členu in Prilogi Sklepa 2015/2183/EU.
(3) Proizvajalec ali uvoznik tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predloži podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena z uporabo skupnega elektronskega portala za predložitev podatkov, ki ga upravlja Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
5. člen 
(shranjevanje podatkov) 
Za namen hrambe in dostopa do predloženih podatkov v elektronski obliki se uporabljajo storitve shranjevanja podatkov, ki jih ponuja upravljavec v skladu s podpisanim sporazumom o ravni storitve.
6. člen 
(identifikacijska številka predlagatelja podatkov) 
Proizvajalec ali uvoznik, ki namerava predložiti podatke z uporabo skupnega elektronskega portala, pred prvo predložitvijo podatkov, v skladu s 4. členom Sklepa 2015/2186/EU ali 4. členom Sklepa 2015/2183/EU, zaprosi za identifikacijsko številko predlagatelja.
7. člen 
(identifikacijska številka izdelka) 
(1) Na podlagi identifikacijske številke predlagatelja iz prejšnjega člena proizvajalec ali uvoznik, v skladu 5. členom Sklepa 2015/2186/EU ali 5. členom Sklepa 2015/2183/EU, določi identifikacijsko številko tobačnega izdelka (TP-ID) oziroma identifikacijsko številko elektronske cigarete (EC-ID) za vsak izdelek, o katerem je treba poročati.
(2) Identifikacijska številka tobačnega izdelka oziroma elektronske cigarete je osnova za zaračunavanje pristojbin iz 10. člena tega pravilnika.
8. člen 
(poslovne skrivnosti in zaupni podatki) 
Pri predložitvi proizvajalci in uvozniki v skladu s 6. členom Sklepa 2015/2186/EU ali 6. členom Sklepa 2015/2183/EU označijo vsi podatki, ki so po njihovem mnenju poslovna skrivnost ali zaupni podatki.
9. člen 
(stroški preverjanja meritev emisij) 
(1) NLZOH za preverjanje meritev emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračunava stroške opravljanja teh storitev, skladno z veljavnim cenikom.
(2) Kadar NLZOH ugotovi, da cigareta vsebuje več kot 10 mg katrana, 1 mg nikotina oziroma 10 mg ogljikovega monoksida, o tem pisno obvesti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
10. člen 
(pristojbine) 
(1) NLZOH proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračuna pristojbino za storitve iz desetega odstavka 9. in trinajstega odstavka 26. člena zakona v višini 864,00 eurov.
(2) NLZOH proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračuna pristojbino za storitve iz devetega odstavka 9. člena in šestega odstavka 26. člena zakona v višini 250,00 eurov.
(3) NLZOH proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračuna pristojbino za izvedbo ocene iz četrtega odstavka 12. člena zakona v višini 1.864,00 eurov.
(4) Po predložitvi podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena NLZOH proizvajalcem in uvoznikom izda zahtevek za plačilo pristojbine. Zahtevan znesek se poravna najpozneje v 15 dneh od izdaje zahtevka. V primeru zamude plačila se zaračunajo zamudne obresti v skladu z veljavnim predpisom o predpisani obrestni meri zamudnih obrestih.
11. člen 
(prednostni seznam dodatkov) 
Prednostni seznam dodatkov, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje, je določen v Sklepu 2016/787/EU.
12. člen 
(poročanje o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje) 
(1) Proizvajalci in uvozniki zeliščnih izdelkov za kajenje NLZOH šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg novega ali spremenjenega zeliščnega izdelka za kajenje, v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, za vsak zeliščni izdelek za kajenje predložijo seznam vseh sestavin, njihove količine, uporabljene pri izdelavi posameznega izdelka, posebej za vsako znamko in vrsto.
(2) Ob predložitvi podatkov iz prejšnjega odstavka lahko proizvajalci in uvozniki ustrezno označijo vse podatke iz Priloge 2 tega pravilnika, ki so po njihovem mnenju poslovna skrivnost ali zaupni podatki. Sestavine zeliščnega izdelka za kajenje se ne štejejo za poslovno skrivnost ali zaupen podatek.
13. člen 
(obveščanje o novih tobačnih izdelkih) 
(1) Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov NLZOH šest mesecev pred nameravanim dajanjem novega tobačnega izdelka na trg v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika, obvestijo o vsakem novem tobačnem izdelku, ki ga nameravajo dati na trg.
(2) Uradnemu obvestilu iz prejšnjega odstavka proizvajalci in uvozniki priložijo podatke, določene v prvem odstavku 25. člena zakona.
(3) Ob predložitvi podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko proizvajalci in uvozniki, v skladu z določbo drugega odstavka 6. člena Sklepa 2015/2186/EU, označijo vse podatke iz Priloge 3 tega pravilnika, ki so po njihovem mnenju poslovna skrivnost ali zaupni podatki.
14. člen 
(mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret) 
Elektronske cigarete, ki se lahko ponovno napolnijo in posodice za ponovno polnjenje se lahko dajo na trg le, če mehanizem, s katerim se ponovno napolnijo, izpolnjuje pogoje iz 2. člena Sklepa 2016/586/EU.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(prvo poročevalsko obdobje) 
Prvo poročevalsko obdobje, za katerega morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pripraviti poročilo v skladu s tem pravilnikom, je do 30. aprila 2018 za leto 2017.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2017
Ljubljana, dne 31. januarja 2018
EVA 2017-2711-0011
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti