Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

235. Operativno-tehnična zahteva o evidentiranju časa letenja, stran 891.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4 in 46/16), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje FCL.050 Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/539 z dne 6. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O   Z A H T E V O
o evidentiranju časa letenja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva v skladu z FCL.050 Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/539 z dne 6. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011) in AMC k FCL.050 Sklepa 2011/016/R izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost v letalstvu z dne 15. december 2011 k Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta – Sprejemljivi načini usklajevanja in navodila k delu FCL, ki je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2017/022/R izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost v letalstvu z dne 8. december 2017 – Sprejemljivi načini usklajevanja in navodil k delu FCL, ARA in ORA (v nadaljnjem besedilu: AMC), določa obliko in način evidentiranja časa letenja.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011.
3. člen 
(način evidentiranja časa letenja) 
Čas letenja se evidentira s pilotskim dnevnikom v skladu z zahtevami, določenimi v AMC k FCL.050 Uredbe (EU) št. 1178/2011 in v skladu z navodili, ki so v prilogi I za motorna letala, v prilogi 2 za jadralna letala in v prilogi III za balone in so sestavni del te operativno-tehnične zahteve.
Čas letenja lahko pilot ali operator evidentirata v elektronski obliki, pri čemer morata pilot ali operator zagotoviti možnost izdelave papirnate oblike. Za potrebe upravnih postopkov, postopkov stalnega ali inšpekcijskega nadzora Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je pilot dolžan podpisati vsako tiskano stran elektronsko vodenega dnevnika, prva stran pa mora vsebovati ime in priimek pilota.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. januarja 2018
Rok Marolt l.r.
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije