Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

34. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava, stran 132.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 in 29/17) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek dodeljevanja finančnih sredstev, ki jih za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava predvideva Odlok o proračunu Občine Vipava za tekoče leto.
Pogoji in merila za vrednotenje programov izvajalcev so sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so prireditve in druge aktivnosti, ki prispevajo k razvoju turizma, so namenjene širši javnosti ter pospešujejo razvoj mladinskih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava.
3. člen 
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci:
– društva in organizacije, ki imajo sedež v Občini Vipava in izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vipava, ter društva in organizacije, ki imajo sedež v Občini Vipava in izvajajo oziroma so soorganizatorji prireditev na območju Občine Vipava,
– klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke, na območju Občine Vipava.
4. člen 
Iz proračuna se sofinancira dejavnost oziroma programi in projekti izvajalcev.
Predmet tega pravilnika niso:
– sredstva za investicije v prostore
– turistični projekti in prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine ali proračunskih sredstev občine
– gasilske veselice, društveni pohodi, kolesarjenja društva, pikniki, društveni nogometni turnirji, občni zbori društva ter podobne aktivnosti zgolj društvenega značaja.
5. člen 
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov in izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV 
6. člen
Sredstva sofinanciranja lahko pridobijo potencialni izvajalci le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
7. člen 
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
– zbiranje predlogov,
– ocenjevanje prispelih predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o projektih in ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Vipava in na oglasni deski Občine Vipava. Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. Razpis se izvede najpozneje v tridesetih dneh po sprejemu odloka o proračunu za tekoče leto.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
a) Javni razpis
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– merila za izbor programov izvajalcev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
b) Ocenjevanje (vrednotenje) predlogov in programov
9. člen
Ocenjevanje programov, prispelih na javni razpis opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Mandat članov komisije je vezan na mandat župana.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki oziroma podpredsedniki društev.
Če se istovetnost ugotovi naknadno, župan določi nadomestne člane.
Komisija mora biti imenovana najkasneje do razpisnega roka.
c) Ocenjevalna komisija
10. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev glede na zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje predlogov redne dejavnosti in programov, skladno s pogoji in merili,
– sestava zapisnika o delu.
11. člen 
Po preteku razpisnega roka komisija odpre prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost. Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.
12. člen 
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih predlogov za sofinanciranje,
– število formalno nepopolnih predlogov in navedbo posameznih nepopolnih predlogov predlagateljev,
– število popolnih predlogov,
– oceno posameznih programov v skladu z določbami pogojev in meril.
13. člen 
Občinska uprava, na podlagi zapisnika komisije s sklepom zavrže nepopolne predloge oziroma tiste, ki niso bile dopolnjenje v roku. Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih vlog.
Zoper sklep o zavržbi predloga se lahko predlagatelji pisno pritožijo pri županu Občine Vipava v roku 15 dni po prejemu sklepa.
Na odločitev župana pritožba ni možna.
14. člen 
Občinska uprava, na osnovi ocene komisije izračuna vrednost točke glede na višino sredstev iz proračuna in glede na zbrano skupno število točk predlagateljev za njihove programe.
Po določitvi višine vrednosti točke občinska uprava s sklepom obvesti vse predlagatelje o višini dodeljenih točk za posamezne programe, s katerimi so kandidirali na javnem razpisu. V sklepu mora biti predlagateljem jasno obrazloženo, koliko točk so dobili za vsak predlog posebej.
Prijavljeni na razpis oziroma točkovani, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh po prejemu sklepa občinske uprave vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali pa jo zavrne.
Na podlagi pravnomočnih sklepov o višini doseženih točk občinska uprava izda odločbo o višini sofinanciranja posameznih izvajalcev.
Pritožba izvajalcev na posamično odločbo ne zadrži izvršitve, možna je samo tožba, ki se jo vloži na Upravno sodišče.
d) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
15. člen
Po preteku roka za pritožbo župan za vsako proračunsko leto posebej z izvajalci programov sklene letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
16. člen 
V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
2. program in namen za katerega je finančna pomoč dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. način nadzora nad namensko porabo,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstva vrniti v proračun.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih.
Po dokončnem podpisu vseh pogodb z izvajalci je občinska uprava dolžna o poteku javnega razpisa in o višinah sredstev za posamezne projekte za vsakega izvajalca posebej izdati javno obvestilo.
17. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
18. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov.
Izvajalcem se v primeru, da ne izvedejo odobrenega projekta na datum oziroma v kraju, navedenem v prijavi, ter najpozneje do 15. 11. občinski upravi predložijo dokazila o realizaciji istega projekta v drugem kraju, oziroma ob drugem času, le-tega upošteva namesto odobrenega projekta.
19. člen 
Občinska uprava lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov. Kolikor občinska uprava ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za programe po tem pravilniku.
III. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU) 
20. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
– da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vipava,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
– da imajo sedež v Občini Vipava oziroma imajo lahko društva na področju mladinskih dejavnosti sedež tudi izven območja Občine Vipava, vendar morajo imeti v Občini Vipava podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom Občine Vipava,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna in preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina Vipava,
– da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.
IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU 
21. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave in na spletu, možno pa jo je dobiti tudi v elektronski obliki.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV 
22. člen
Merila za vrednotenje programov so navedeni v prilogi pravilnika in so sestavni del tega pravilnika.
23. člen 
Vrednost posameznih programov po merilih je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejemu proračuna za vsako leto posebej.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/11).
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2017-1
Vipava, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost