Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica, stran 81.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1), 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – UBP1 in št. 88), 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10, 9/12 in Uradnega glasila slovenskih občin št. 66/16) ter Sporazuma o premoženjsko delilni bilanci (Uradni list RS, št. 30/00 in 101/01) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 14. 12. 2017, Občine Loška dolina, na 18. redni seji dne 21. 12. 2017 in Občine Bloke na 21. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica (Uradni list RS, št. 125/04 in 51/05).
2. člen 
Spremeni se 6. člen, ki se na novo glasi:
»(1) Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica je:
a) Osnovna zdravstvena dejavnost:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
– zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija;
– izdelovanje in prodaja medicinskih pripomočkov;
– zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
– patronažni obiski, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu;
– nujna medicinska pomoč in reševalna služba;
– zdravstveni pregledi športnikov;
– zdravstveni pregledi nabornikov;
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
– diagnostične in terapevtske storitve;
– medicina dela, prometa in športa.
b) Specialistično ambulantna dejavnost za področja:
– diabetologija;
– okulistika;
– ortopedija;
– psihiatrija;
– rentgenologija;
– ortodotija;
– pulmulogija.
c) Druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
– programi za zdravo življenje;
– izvajanje mrliško pregledne službe.
d) Druge nezdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti;
– koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže.
(2) Vse dejavnosti so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene pod sledeče dejavnosti:
– Q/86.210 splošna zunajbolnišnična dejavnost;
– Q/86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
– Q/86.230 zobozdravstvena dejavnost;
– Q/86.909 druge zdravstvene dejavnosti.;
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin;
– S/96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene;
– C/32.500 proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov.
(3) V tem členu naštete dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.«
3. člen 
Spremeni se 7. člen, ki se na novo glasi:
»(1) Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.«
4. člen 
Spremeni se 11. člen, ki se na novo glasi:
»(1) Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Direktor opravlja tudi naslednje naloge:
– pripravlja strateški načrt, program dela in finančni načrt zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.«
5. člen 
Za 11. členom se dodajo novi 11.a člen, 11.b člen, 11.c člen, 11.č člen, 11.d. člen, 11.e člen in 11.f člen.
»11.a člen 
(pogoji za imenovanje) 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne zdravstvene smeri dejavnosti javnega zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
11.b člen 
(imenovanje in mandat) 
(1) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Ustanovitelji podajo soglasje k imenovanju v pisni obliki.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
11.c člen 
(pogodba o zaposlitvi) 
Z direktorjem zdravstvenega doma se ob upoštevanju števila zaposlenih sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 28 ur na teden.
11.č člen 
(razrešitev) 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Direktorja razreši svet zavoda na način in po postopku, ki je določen za imenovanje direktorja. Svet zavoda si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljev.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
11.d člen 
(pomočnik direktorja) 
(1) Direktor ima lahko enega pomočnika, ki ga sam imenuje za čas trajanja svojega mandata.
(2) Področja, za katera je imenovan pomočnik direktorja, se določijo v statutu zavoda.
(3) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden.
11.e člen 
(nadomeščanje direktorja) 
(1) Med odsotnostjo direktorja ga nadomešča pomočnik direktorja, če je ta imenovan, ali drugi zaposleni, ki izpolnjuje strokovne pogoje, in sicer po posebnem pooblastilu, ki določa obseg in trajanje nadomeščanja.
(2) Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor pooblasti drugega zaposlenega, ki izpolnjuje strokovne pogoje.
11.f člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje, če se na javni razpis za direktorja ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca zdravstvenega doma ali katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje pogoje za funkcijo direktorja.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za eno leto.«
6. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin Bloke, Cerknica in Loška dolina v enakem besedilu.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerknica, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.
Nova vas, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Bloke 
Jože Doles l.r.
Stari trg, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Loška dolina 
Janez Komidar l.r.

AAA Zlata odličnost