Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

9. Pravilnik o tehničnem soglasju, stran 77.

  
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o tehničnem soglasju 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino zahteve (v nadaljnjem besedilu: vloge) in postopek izdaje tehničnega soglasja o izpolnjevanju in uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih del in odkopnih metod (v nadaljnjem besedilu: tehnično soglasje). S tem pravilnikom se določata tudi ustanovitev in način dela odbora izvedencev rudarske stroke (v nadaljnjem besedilu: odbor izvedencev).
2. člen 
(predlagatelj vloge) 
Proizvajalec, uvoznik ali projektant rudarskega postroja pošlje vlogo za izdajo tehničnega soglasja za postroje za izvajanje rudarskih del ali za odkopne metode ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen 
(vsebina vloge) 
K vlogi za izdajo tehničnega soglasja iz prejšnjega člena se priložijo:
1. obrazložitev razlogov za pridobitev tehničnega soglasja;
2. opis vrste in namena rudarskega postroja ali odkopne metode;
3. tehnični podatki o rudarskem postroju ali odkopni metodi;
4. idejna zasnova dokumentacije o rudarskem postroju ali odkopni metodi;
5. utemeljitev odstopanj od tehničnih predpisov.
4. člen 
(odbor izvedencev) 
(1) Odbor izvedencev sestavljajo uradna oseba ministrstva, ki opravlja naloge s področja rudarstva (predsednik odbora izvedencev), pristojni rudarski inšpektor (namestnik predsednika) in fizične osebe, vpisane v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu, z najmanj univerzitetno izobrazbo, ki jih glede na vrsto in vsebino posamezne vloge za izdajo tehničnega soglasja imenuje minister, pristojen za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Glede na okoliščine konkretnega primera (posebna znanja s poznavanjem strojegradnje in izvajanja rudarskih del) se poleg oseb iz prejšnjega odstavka v odbor izvedencev lahko imenuje tudi fizična oseba, ki ni vpisana v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu, če ima ustrezna strokovna znanja z določenega področja.
5. člen 
(ustanovitev odbora izvedencev) 
(1) Minister imenuje odbor izvedencev s sklepom, ki se osebno vroči vsakemu v odbor imenovanemu članu. V sklepu določi tudi datum, uro in kraj prve seje odbora ter mu priloži vlogo vlagatelja za izdajo tehničnega soglasja, da se člani odbora seznanijo z njo do prve seje.
(2) Odbor izvedencev šteje najmanj pet članov.
(3) Pri izbiri števila članov odbora izvedencev in njihovem imenovanju glede na smer izobrazbe minister upošteva področje, na katero se nanaša vloga. Minister lahko upošteva tudi predlog vlagatelja vloge, ki pa mora izpolnjevati pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
6. člen 
(način dela odbora izvedencev) 
Odbor izvedencev opravlja svoje delo v skladu s poslovnikom o delu odbora izvedencev.
7. člen 
(strokovno mnenje in predlog) 
(1) Odbor preveri, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo tehničnega soglasja, ter pripravi obrazloženo strokovno mnenje in predlog odločitve za izdajo tehničnega soglasja.
(2) Odbor ministru pošlje predlog odločitve za izdajo tehničnega soglasja v 30 dneh po prejemu popolne vloge za izdajo tehničnega soglasja. Če so v odbor imenovane osebe iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, se zaradi zahtevnosti vloge rok za pošiljanje predloga odločitve ministru lahko podaljša za največ 30 dni. Rok podaljša minister s sklepom.
8. člen 
(odločitev) 
Minister odloči o izdaji tehničnega soglasja na podlagi predloga iz prejšnjega člena z odločbo, ki se vlagatelju vloge vroči osebno.
9. člen 
(stroški dela odbora izvedencev in pogoji za delo) 
(1) Za obračun stroškov delovnih ur članov odbora se upošteva vrednost delovne ure za tehnične preglede s področja rudarstva po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Administrativne in druge pogoje tehnične narave za delo odbora izvedencev zagotavlja ministrstvo.
KONČNI DOLOČBI 
10. člen
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja (Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr. in 61/10 – ZRud-1).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2017/10
Ljubljana, dne 3. januarja 2018
EVA 2017-2430-0054
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo