Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

3. Ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 70.

  
Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in sedmega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) objavljam
P O N O V N I  J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije objavljam ponovni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika (v nadaljevanju: namestnik) predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v Komisiji za preprečevanje korupcije opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke. Zaželeno je, da kandidati predložijo tudi vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije v mandatnem obdobju (do dve A4 strani) ter življenjepis v Europass obliki v slovenskem jeziku.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko imenovan dvakrat zapored.
Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 2. februarja 2018, do 15.00 ure.
Št. 003-03-3/2017-108
Ljubljana, dne 5. januarja 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost