Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

Št. 600-89/2017-5(47/16) Ob-2861/17, Stran 2107
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Boštjan Trilar, na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 32/17) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja
javni razpis 
za podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018 v Mestni občini Kranj 
1. Predmet javnega razpisa: podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018 za študij na javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, od vključno 2. letnika dalje, in sicer:
– visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja),
– univerzitetni program (1. bolonjska stopnja) in
– strokovni magisterij (2. bolonjska stopnja).
2. Višina razpoložljivih sredstev in način podelitve štipendij
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za štipendije za študij v tujini, znaša 30.000,00 EUR. Višina posamezne štipendije znaša 2.000,00 EUR (za celotno študijsko leto). Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) za študijsko leto 2017/2018 razpisuje 15 štipendij.
Izbranim štipendistom bodo sredstva štipendij nakazana v enkratnem znesku, 30. dan po podpisu pogodbe o štipendiranju.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičeni vlagatelji: študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini, od vključno drugega letnika, in sicer: visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja), univerzitetni program (1. bolonjska stopnja) in strokovni magisterij (2. bolonjska stopnja); če študenti dodiplomskega študija in enovitega magistrskega programa ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 24 let, razen, če so predhodno končali dodiplomski študijski program, študenti drugih podiplomskih programov pa niso starejši od 30 let. Izobraževanje v tujini mora potekati na tuji izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa.
V primeru transnacionalnega izobraževanja (izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj ozemlja države, v kateri ima sedež) morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v matični državi, v državi, kjer se program izvaja, pa mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva.
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz zgornjega odstavka te točke in:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj najmanj eno leto pred oddajo vloge za štipendijo,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– ne prejemajo štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov,
– so v preteklem študijskem letu opravili izobraževanje po programih dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v tujini z najmanj povprečno oceno 8 (z njo primerljivo oceno) iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti,
– so v zadnjih treh študijskih letih glede na študijsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, dosegli rezultate na posameznem področju v skladu z merili iz 10. člena Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: Pravilnik), in sicer najmanj skupno 18 točk za dosežke študentov.
Štipendijo lahko pridobi tudi študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz osme alineje prejšnjega odstavka te točke, če ima vsaj na enem področju z 10. člena Pravilnika dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, in so ti boljši od dosežkov tistih študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena študenta ne sme biti nižja od ocene 7 (oziroma z njo primerljive ocene, zaradi študija v tujini).
4. Merila za podelitev štipendij
Komisija za podeljevanje štipendij (v nadaljevanju: Komisija) opravi ocenjevanje popolnih vlog na podlagi meril za podelitev štipendij. Merila za podelitev štipendij so študijski uspeh oziroma povprečna ocena zadnjega letnika izobraževanja in dosežki na posameznem področju v zadnjih treh letih glede na študijsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije.
Za dosežke na posameznem področju se štejejo:
– uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih,
– uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,
– javni nastopi in predstavitve,
– objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
– izboljšave ter registrirani izumi in patenti,
– dodatna izobraževanja in študijske izmenjave,
– udeležbe na seminarjih in kongresih,
– funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
– priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
– študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu,
– uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem letu,
– drugi dosežki, ki so pomembni za Kranj in njegovo promocijo,
– prostovoljno delo,
– študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu in
– zaključek dveh letnikov.
Štipendije se podelijo kandidatom po vrstnem redu prednostne liste. Če ima več kandidatov, po ocenjevanju dosežkov vseh kandidatov, enako število točk in za štipendijo kandidira več kandidatov, kot je v ta namen predvidenih sredstev, ima prednost kandidat, ki doseže višjo povprečno oceno v preteklem študijskem letu.
Seštevek točk, skupaj doseženih na posameznih področjih iz drugega odstavka tega člena, lahko dosega največ 30 odstotkov točk, doseženih na podlagi uspeha v zadnjem šolskem letu skladno z 11. členom Pravilnika.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: sredstva štipendije morajo biti porabljena do najkasneje 30. 9. 2018.
6. Izdelava vloge: vlagatelj izpolni vlogo v slovenskem jeziku. Vloga mora vsebovati izpolnjen obrazec: »Vloga«, podpisano pogodbo o štipendiranju in dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge morajo kandidati skupaj s prilogami poslati priporočeno ali oddati osebno na naslov Mestne občine Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje do 20. 9. 2017 do 12. ure, v zaprti kuverti z navedbo imena in naslova kandidata ter s pripisom »Javni razpis za podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018 v Mestni občini Kranj – Ne odpiraj«.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse vloge, ki bodo oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali oddane priporočeno po pošti najkasneje do 20. 9. 2017. Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo v petek, 22. 9. 2017, ob 8. uri, v prostorih Mestne občine Kranj.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog.
9. Kraj, čas in oseba, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo od 25. 8. 2017 dalje dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (pod rubriko Javni razpisi in naročila) in v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, sobi 110 in 110 a. Vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo pri Barbari Govekar, soba 89, tel. 04/237-33-71, elektronska pošta barbara.govekar@kranj.si, do vključno 20. 9. 2017.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost