Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

Št. 5442-95/2017 Ob-2395/17, Stran 1376
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljevanju besedila: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis, št. 3032-47/2017/6, z dne 31. 5. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje (izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih) Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020 (št. sklepa Vlade RS 11002-2/2016/4 z dne 12. 5. 2016) in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
2.3. Cilj javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Način delitve sredstev po regijah: 42 % za vzhodno kohezijsko regijo in 58 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Kazalnik učinkov je število mladih, starih od 15 do 29 let, vključenih v spodbude za zaposlitev, ciljna vrednost je za vzhodno kohezijsko regijo 101 ter za zahodno kohezijsko regijo 139. Specifični kazalnik rezultatov je delež mladih, starih od 15 do 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev), ciljna vrednost za obe kohezijski regiji je 80.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu s 3.2. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za pomočnika vzgojitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje
A. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 (v nadaljevanju: obdobje A) oziroma
B. od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (v nadaljevanju: obdobje B) oziroma
C. od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 (v nadaljevanju: obdobje C).
Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.
Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta
– pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah ministrstva
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar
3
ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa
4
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje prijave, najkasneje pa na dan oddaje prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več (šteje se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave)
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih*
– pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
5
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15)
– pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6
je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno mesto pomočnika vzgojitelja v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da se zaposlitev ustreznega pomočnika vzgojitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim pomočnikom vzgojitelja začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– dokazila pomočnika vzgojitelja začetnika o izpolnjevanju z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
7
se zavezuje, da bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil novo delovno razmerje za obdobje vsaj enega meseca ter si prizadeval za njegovo nadaljnjo zaposlitev
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
8
izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt
9
Izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt
10
izkazuje ustreznost ciljnih skupin,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt
11
izkazuje skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt
* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno prijavo kandidira le z enim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika, lahko pa na razpis poda več prijav, če za vsako prijavo izpolnjuje razpisne pogoje. V primeru, da do sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika iz utemeljenih razlogov ne pride, je ob upoštevanju razpisnih zahtev in predpisov delovne zakonodaje možna nadomestitev kandidata.
3.2. Pomočnik vzgojitelja začetnik
Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1. 8. 2017, 1. 1. 2018 oziroma 1. 6. 2018), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
15
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25-29 let1
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
5
5
Podravska
4
Zasavska
4
Savinjska
4
Koroška
3
Posavska
3
Jugovzhodna Slovenija
2
Primorsko-notranjska
2
Zahodna kohezijska regija
Osrednjeslovenska
5
Goriška
4
Obalno-kraška
3
Gorenjska
2
Razvitost občine2, v kateri ima prijavitelj sedež (merjena s koeficientom razvitosti)
– 0,00–0,79
10
10
– 0,80–0,89
9
– 0,90–0,94
8
– 0,95–0,99
7
– 1,00–1,04
6
– 1,05–1,09
5
– 1,10–1,14
4
– 1,15–1,19
3
– 1,20–1,29
2
– 1,30 in več
1
2. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA
5
Reference prijavitelja na področju izvajanja projektov evropske kohezijske politike
– 4 ali več referenc
5
5
– 2 do 3 reference
3
– 1 referenca
1
– ni referenc 
0
Število točk – SKUPAJ
20
1 Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije za oktober 2016 (podatki so razvidni v prilogi 1)
2 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leto 2016 in 2017 (podatki so razvidni v prilogi 2)
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 20 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer
– za obdobje A 82 prijaviteljev, in sicer 35 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 47 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji,
– za obdobje B 79 prijaviteljev, in sicer 33 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 46 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji,
– za obdobje C 79 prijaviteljev, in sicer 33 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 46 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto v posameznem obdobju A, B oziroma C mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu izbere tisti, ki ima v predlogu načrta usposabljanja predvidenih več inovativnih aktivnosti usposabljanja, in sicer bo uporabljeno naslednje točkovanje:
Inovativnost
Načrt usposabljanja vsebuje več inovativnih aktivnosti usposabljanja
2
2
Načrt usposabljanja vsebuje manj inovativnih aktivnosti usposabljanja
1
Načrt usposabljanja ne vsebuje inovativnih aktivnosti usposabljanja
0
V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v vložišče ministrstva).
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog v posameznem obdobju A, B oziroma C mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika, bo s tem kandidatom izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk. Če ti prijavitelji dosegajo enako število točk, se nadalje izbere tisti, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu s tem kandidatom izbere tisti, ki ima v predlogu načrta usposabljanja predvidenih več inovativnih aktivnosti usposabljanja. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri s tem kandidatom odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v vložišče ministrstva). Ostali prijavitelji z istim kandidatom bodo pozvani na dopolnitev prijave z ustreznim nadomestnim kandidatom.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.680.000,00 EUR. Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
A. obdobje A skupaj največ do 574.000,00 EUR, in sicer po posameznih programskih območjih:
za proračunsko leto 2017: 574.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 245.000,00 EUR, od tega:
– 196.000,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 49.000,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 329.000,00 EUR, od tega:
– 263.200,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 65.800,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
B. obdobje B skupaj največ do 553.000,00 EUR, in sicer po posameznih programskih območjih:
za proračunsko leto 2018: 553.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 231.000,00 EUR, od tega:
– 184.800,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 46.200,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 322.000,00 EUR, od tega:
– 257.600,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 64.400,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
C. obdobje C skupaj največ do 553.000,00 EUR, in sicer po posameznih programskih območjih:
za proračunsko leto 2018: 553.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 231.000,00 EUR, od tega:
– 184.800,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 46.200,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 322.000,00 EUR, od tega:
– 257.600,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 64.400,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale
A. za obdobje A od dne 1. 8. 2017 do dne 31. 12. 2017,
B. za obdobje B od dne 1. 1. 2018 do dne 31. 5. 2018 ter
C. za obdobje C od dne 1. 6. 2018 do dne 31. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je
A. za obdobje A od dne 1. 8. 2017 do dne 10. 1. 2018,
B. za obdobje B od dne 1. 1. 2018 do dne 10. 6. 2018 ter
C. za obdobje C od dne 1. 6. 2018 do dne 10. 11. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavna vloga na razpis
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Obračun stroška na enoto
– Mesečno poročilo SSE za osebje
(Dokumenta v vrsticah 8 in 9 se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Obračun stroška na enoto in mesečno poročilo)
– Kohezijske_statistične_regije RS
– Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017
– Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje Za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA, s spremembami.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na razpis
– Fotokopije dokazil pomočnika vzgojitelja začetnika o izpolnjevanju z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela (dokazilo o izobrazbi kandidata za pomočnika vzgojitelja začetnika, dokazilo o ustreznem znanju jezika, v katerem poteka vzgojno delo, če s kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika kandidira vzgojno-izobraževalni zavod v jeziku narodne skupnosti oziroma dvojezični vzgojno-izobraževalni zavod).
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 3. 5. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018, št. 5442-95/2017/3. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja strošek dela pomočnika vzgojitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni je 1.400,00 EUR za pomočnika vzgojitelja začetnika. Za uvajalno obdobje 5 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški za pomočnika vzgojitelja začetnika skupaj največ v višini 7.000,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je mesečno poročilo pomočnika vzgojitelja začetnika in njegova pogodba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 9 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil. Izplačilo predplačila je predvideno za prijavitelje v obdobju A.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan evidentirati in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 11 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev za:
A. obdobje A je od objave razpisa do 26. 6. 2017, do 10. ure,
B. obdobje B je od 1. 9. 2017 do 2. 10. 2017, do 10. ure,
C. obdobje C je od 1. 3. 2018 do 3. 4. 2018, do 10. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bodo za vsa tri obdobja potekala nejavna odpiranja vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge za obdobje A se bodo odpirale predvidoma dne 26. 6. 2017, vloge za obdobje B predvidoma dne 2. 10. 2017 ter vloge za obdobje C predvidoma dne 3. 4. 2018, vedno v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 8. točki.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Na podlagi meril bodo v okviru posameznega obdobja A, B oziroma C izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kakor je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 4. točke razpisa ne bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji v posameznem obdobju A, B oziroma C bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog za posamezno obdobje A, B oziroma C.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali pokličete:
– za obdobje A od objave javnega razpisa do 22. 6. 2017, vsak delovni dan med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 na številki Vlaste Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali Maje Glücks (tel. 01/400-52-65),
– za obdobje B od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017, vsak delovni dan med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 na številki Vlaste Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali Maje Glücks (tel. 01/400-52-65) ter
– za obdobje C od 1. 3. 2018 do 29. 3. 2018, vsak delovni dan med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 na številki Vlaste Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali Katje Kovačič (tel. 01/400-57-38).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost