Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3718. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 11633.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17) se v drugem odstavku 5. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o površini, ki se prestrukturira (lokacija in velikost), in o sorti vinske trte,«.
V četrti alineji se za besedo »vinograda,« doda besedilo »pri čemer je treba pri ukrepu ureditev nasada v terasah navesti tudi podatek o nameravani izdelavi ali razgradnji teras,«.
V tretjem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– da je seznanjen, da mora pred prestrukturiranjem vinograda pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, če se s prestrukturiranjem vinograda izvaja zahtevna agromelioracija,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vloga za podporo za prestrukturiranje lahko vloži do 31. oktobra v vinskem letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje, če je bil vinograd uničen zaradi posledic izrednih vremenskih pojavov in za katerega iz dokazila o poškodovanosti vinograda iz devetega odstavka tega člena izhaja, da poškodovanost presega 50 odstotkov.«.
2. člen 
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo »ga mora pridelovalec« nadomesti z besedilom »pridelovalec zanj prejme podporo za prestrukturiranje v obliki predplačila, prestrukturiranje pa mora«.
V devetem odstavku se v drugem stavku za besedo »prestrukturiranje« doda besedilo »v obliki predplačila«.
V enajstem odstavku se besedilo »vloge za podporo« nadomesti z besedilom »izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, na podlagi katere je agencija dodelila predplačilo«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Če se po vložitve vloge za podporo za prestrukturiranje spremenijo dejavnosti, ki jih namerava pridelovalec izvesti s prestrukturiranjem in se nanašajo na lokacijo, ureditev nasada (terasa ali vertikala) ali sorto vinske trte, mora o spremembi obvestiti agencijo do 31. marca v letu oddaje izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. O ustreznosti spremembe odloči agencija.«.
3. člen 
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo štirinajstega odstavka 7. člena te uredbe je brez predhodne odobritve agencije dovoljena sprememba sorte vinske trte, če se vinograd zasadi s sorto, ki je v skladu s predpisom, ki ureja pridelovalna območja Republike Slovenije, in se s prestrukturiranjem izvaja sprememba lokacije vinograda.«.
4. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija prispele vloge za odobritev programov za promocijo vina pregleda in ob upoštevanju meril za upravičenost programov iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, odobri tiste programe, za katere upravičeni stroški znašajo najmanj 7.000 eurov.«.
5. člen 
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do podpore za promocijo vina na trgih tretjih držav so:
– pridelovalci, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina, pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 15.000 litrov,
– združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register, s skupno letno pridelavo najmanj 75.000 litrov vina,
– organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ustanovljene v skladu z Uredbo 1308/2013/EU, ali
– strokovne vinogradniško-vinarske organizacije iz drugega odstavka 20. člena te uredbe.«.
6. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »Pridelovalci in združenja pridelovalcev« nadomesti z besedo »Upravičenci«.
V petem odstavku se besedi »stroškov programov« nadomestita z besedilom »stroškov ustreznih programov« in se črta besedilo », ki dosežejo predpisano število točk iz prvega odstavka 13. člena te uredbe,«.
V šestem odstavku se besedilo »vrednostna realizacija prodaje vina« nadomesti z besedilom »prodajna cena ali količina vina«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za namen prvega odstavka 4. člena Uredbe 1149/2016/EU se za nov trg tretje države šteje druga regija v isti tretji državi ali pa druga ciljna skupina na istem trgu.«.
7. člen 
V drugem odstavku 18. člena se v peti alineji besedilo »potrdilo banke o izvršenem plačilu« nadomesti z besedilom »bančni izpisek o prometu na računu, iz katerega je razvidno izvršeno plačilo«.
8. člen 
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dejavnosti obveščanja iz prvega odstavka tega člena morajo vsebovati informacije o:
– odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola,
– sistemih označb porekla ter kakovosti ali
– odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola, ter sistemih označb porekla ter kakovosti.«.
9. člen 
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do podpore za obveščanje v državah članicah so:
– združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register,
– organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ustanovljene v skladu z Uredbo 1308/2013/EU,
– strokovne vinogradniško-vinarske organizacije ali
– osebe javnega prava, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijsko-gozdarsko zbornico, katere člani so pridelovalci.«.
V drugem odstavku se besedilo »kmetijsko-gozdarske ali« črta.
10. člen 
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci iz prejšnjega člena za uveljavljanje podpore za obveščanje v državah članicah vložijo vloge za odobritev programov pri agenciji najpozneje do 1. aprila v letu začetka izvajanja programa. Programi se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v obdobju največ enega koledarskega leta in se začnejo izvajati vsaj dva meseca po vložitvi vloge za odobritev programov.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) O ustreznosti programa in predvideni višini sredstev za odobreni program odloči agencija najpozneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge iz prvega odstavka tega člena. Če vsota upravičenih stroškov ustreznih programov za obveščanje v državah članicah presega razpoložljiva sredstva za ukrep obveščanja v državah članicah, agencija odobri programe do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s prednostnimi kriteriji iz priloge 5 te uredbe.«.
11. člen 
V drugem odstavku 22. člena se v peti alineji besedilo »potrdilo banke o izvršenem plačilu« nadomesti z besedilom »bančni izpisek o prometu na računu, iz katerega je razvidno izvršeno plačilo«.
Tretji odstavek se črta.
12. člen 
V 24. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Če se račun nanaša na stroške, ki so nastali z izvedbo posameznih dejavnosti promocije vina, vendar so na istem dogodku potekale tudi dejavnosti, ki do podpore niso upravičene, se strošek prizna le do višine, ki je sorazmeren deležu izvajanja dejavnosti promocije vina. Delež upravičenega stroška se določi na podlagi dokazil, ki jih predloži upravičenec.
(9) K vlogi za dodelitev podpore iz drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 22. člena te uredbe ni treba prilagati računov in dokazil o plačilu, ki se nanašajo na režijske stroške iz točke f) priloge 1 te uredbe, upravičenec pa jih je dolžan hraniti v skladu s prejšnjim členom in na zahtevo agencije predložiti v postopku nadzora iz prejšnjega člena.«.
13. člen 
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kontrole upravičenosti izplačil za dejavnosti, za katere se kot upravičeni stroški priznajo tudi stroški dela, agencija v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, od davčnega organa pridobi podatke o dohodkih iz delovnega razmerja iz individualnega obračuna davčnega odtegljaja (iREK) zazaposlenega, za katerega se ti stroški uveljavljajo.«.
14. člen 
V 29. členu se pred dosedanjim prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Če je v letu pred odločitvijo o podpori za prestrukturiranje pridelovalec utrpel škodo zaradi naravne nesreče, ki je vplivala na količino pridelka grozdja, se za način predelave grozdja iz petega odstavka 10. člena te uredbe upošteva v register prijavljen pridelek letnika pred nastalo škodo.«.
Dosedanji prvi do tretji odstavek postanejo drugi do četrti odstavek.
15. člen 
V prilogi 1 se na koncu sedme alineje točke d) podpičje nadomesti z vejico in se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– strošek prevoza in nastanitve za največ 30 udeležencev posameznega seminarja, pri čemer se upoštevajo omejitve iz tretje in četrte alineje točke e);«.
Prilogi 4 in 5 se nadomestita z novima prilogama 4 in 5, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2017 v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17).
17. člen 
Ne glede na rok iz spremenjenega šestega odstavka 5. člena uredbe se v letu 2017 vloge za podporo za prestrukturiranje iz tega odstavka vložijo do 15. januarja 2018.
Ne glede na spremenjeni šesti odstavek 5. člena uredbe se določba šestega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17) uporablja še za vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, izvedeno v vinskem letu 2017/2018.
Pridelovalci, ki nameravajo v letu 2018 na podlagi določbe šestega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17) vložiti vlogo za podporo za prestrukturiranje na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev, izdanega po 20. maju 2017, morajo na agencijo vložiti zahtevo za ogled na kraju samem iz tretjega odstavka 7.a člena uredbe najpozneje do 15. januarja 2018.
18. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-50/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0073
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina