Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2891. Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, stran 8142.

  
Na podlagi 120. in 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opremljenosti, kadrov, strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oseba, za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: javna služba), na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva in oljkarstva.
2. člen 
(pomen izraza in spremljanje števila zaposlenih) 
(1) Izraz polno zaposlena oseba po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: PZ) pomeni osebo zaposleno pri izvajalcu javne službe ali podizvajalcu, ki v enem letu polni delovni čas opravlja naloge javne službe. Delo enega polno zaposlenega lahko opravi ena ali več oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oseba za opravljanje nalog javne službe.
(2) Za spremljanje števila zaposlenih oseb pri izvajalcu javne službe ali podizvajalcu in za namen poročanja o izvajanju letnega programa dela se smiselno uporablja predpis o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.
3. člen 
(podizvajalec) 
Če izvajalec javne službe za opravljanje posamezne naloge javne službe, v zvezi z izpolnjevanjem pogojev glede prostorov, opremljenosti in kadrov ter izvajanja nalog javne službe, najame podizvajalca, uredita in določita način sodelovanja ter varovanje osebnih podatkov s pogodbo, vendar je izvajalec v celoti odgovoren za zakonito in pravilno opravljanje javne službe.
II. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB 
4. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe v poljedelstvu) 
(1) Za izvajanje javne službe na področju poljedelstva (v nadaljnjem besedilu: javna služba v poljedelstvu) mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje prostore in opremo:
1. žlahtnjenje poljščin:
– najmanj 3 ha njivskih površin,
– najmanj 1 hlajeni rastlinjak in plastenjak ter stalni in premični mrežnik,
– strojno mehanizacijo in strojno opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev, varstvo rastlin in spravilo pridelka),
– opremo za vrednotenje in pripravo vzorcev (analitske in precizne tehtnice, mlin za mletje vzorcev, aparat za določevanje vlage in hektolitrske mase v zrnju),
– prostor in opremo za določanje senzoričnih lastnosti poljščin,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev,
– prostor in opremo za analize semena,
– prostor in opremo za sušenje vzorcev,
– prostor in opremo za skladiščenje vzorcev (skladišče za vzorce, zamrzovalnik za hranjenje svežih vzorcev, hladilnica za hranjenje vzorcev in semen);
2. introdukcija poljščin in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo:
– najmanj 10 ha njivskih površin,
– strojno mehanizacijo in strojno opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev, varstvo rastlin in spravilo pridelka),
– opremo za vrednotenje in pripravo vzorcev (analitske in precizne tehtnice, mlin za mletje vzorcev, aparat za določevanje vlage in hektolitrske mase v zrnju),
– prostor in opremo za določanje senzoričnih lastnosti poljščin,
– prostor in opremo za kemijske analize,
– prostor in opremo za reološke analize vzorcev,
– prostor in opremo za skladiščenje vzorcev (skladišče za vzorce, zamrzovalnik za hranjenje svežih vzorcev, hladilnica za hranjenje vzorcev in semen);
3. tehnologija pridelave poljščin:
– najmanj 5 ha njivskih površin,
– strojno mehanizacijo in strojno opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev, varstvo rastlin in spravilo pridelka),
– opremo za vrednotenje in pripravo vzorcev (analitske in precizne tehtnice, mlin za mletje vzorcev, aparat za določevanje vlage in hektolitrske mase v zrnju),
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev,
– prostor in opremo za analize semena,
– prostor in opremo za reološke analize vzorcev,
– prostor in opremo za skladiščenje vzorcev.
(2) Za izvajanje javne službe v poljedelstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 3 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1,5 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(3) Za izvajanje strokovno tehnične koordinacije javne službe v poljedelstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati:
1. strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,3 PZ);
2. pisarniške in delovne prostore ter predavalnico.
5. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe v vrtnarstvu) 
(1) Za izvajanje javne službe na področju vrtnarstva (v nadaljnjem besedilu: javna služba v vrtnarstvu) mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednjo opremo in prostore:
1. žlahtnjenje zelenjadnic:
– najmanj 0,3 ha njivskih površin, opremljenih z namakalnim sistemom,
– najmanj 2 hlajena rastlinjaka in najmanj 3 premične mrežnike,
– strojno mehanizacijo in strojno opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev in varstvo rastlin),
– opremo za vrednotenje in pripravo vzorcev,
– prostor in opremo za sušenje vzorcev in semena,
– prostor in opremo za shranjevanje vzorcev,
– prostor in opremo za tkivne kulture,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev,
– prostor in opremo za analize semena,
– prostor in opremo za virološke, mikološke in bakteriološke analize,
– prostor in opremo za genetske analize;
2. introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo:
– najmanj 0,3 ha skupne površine njivskih površin, opremljenih z namakalnim sistemom,
– najmanj 250 m2 površin rastlinjakov z ustrezno opremo,
– najmanj tri tunele skupne površine 500 m2,
– strojno mehanizacijo in strojno opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev in varstvo rastlin),
– opremo za spravilo in vrednotenje pridelkov,
– prostor in opremo za shranjevanje pridelkov,
– prostor in opremo za pripravo in shranjevanje vzorcev,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev;
3. tehnologija pridelave zelenjadnic:
– najmanj 0,3 ha skupne površine njivskih površin, opremljenih z namakalnim sistemom,
– najmanj 250 m2 površin rastlinjakov z ustrezno opremo,
– rastlinjak skupne površine najmanj 250 m2,
– najmanj tri tunele skupne površine 500 m2,
– strojno mehanizacijo in opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev in varstvo rastlin),
– opremo za spravilo in vrednotenje pridelkov,
– prostor in opremo za shranjevanje pridelkov,
– prostor in opremo za pripravo in shranjevanje vzorcev,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev;
4. selekcija zelišč:
– najmanj 0,3 ha njivskih površin,
– najmanj 180 m2 rastlinjakov z opremo za razmnoževanje (razmnoževalne mize z oroševanjem),
– zbirko različnih zelišč ex situ (najmanj 200 akcesij),
– strojno mehanizacijo in opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev in varstvo rastlin),
– sušilnice za sušenje zelišč,
– opremo za spravilo in vrednotenje zelišč,
– prostor in opremo za pripravo in shranjevanje vzorcev,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev;
5. introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo:
– najmanj 0,3 ha površin zemljišč,
– najmanj 180 m2 rastlinjakov z opremo za razmnoževanje (razmnoževalne mize z oroševanjem),
– strojno mehanizacijo in opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev in varstvo rastlin),
– sušilnico za sušenje zelišč,
– opremo za spravilo in vrednotenje zelišč,
– prostor in opremo za shranjevanje zelišč,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev;
6. tehnologije pridelave zelišč:
– najmanj 0,3 ha površin zemljišč,
– najmanj 180 m2 rastlinjakov z opremo za razmnoževanje (razmnoževalne mize z oroševanjem),
– strojno mehanizacijo in opremo (pogonski stroji, stroji za obdelavo tal, gnojenje, setev oziroma saditev in varstvo rastlin),
– sušilnice za sušenje zelišč z možnostjo uravnavanja odstotka suhe snovi za optimalno skladiščenje,
– prostor in opremo za shranjevanje zelišč,
– prostor in opremo za kemijske analize vzorcev.
(2) Za izvajanje javne službe v vrtnarstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 2 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 2 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(3) Za izvajanje strokovno tehnične koordinacije javne službe v vrtnarstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati:
1. strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,3 PZ);
2. pisarniške in delovne prostore ter predavalnico.
6. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe v sadjarstvu) 
(1) Za izvajanje javne službe na področju sadjarstva (v nadaljnjem besedilu: javna služba v sadjarstvu) mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednjo opremo in prostore:
1. Selekcija sadnih rastlin in sicer selekcija lupinarjev:
– najmanj 3 ha površin zemljišč,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal in spravilo pridelka),
– opremo za odstranjevanje zelenih lupin/ovojnic/ježic,
– prostor in opremo za sušenje in shranjevanje plodov,
– opremo za trenje in luščenje plodov,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize.
2. Introdukcija sadnih rastlin:
a) introdukcija pečkarjev:
– najmanj 2 ha razpoložljivih površin zemljišč, pokritih z mrežo proti toči ter opremljenih z namakalnim in oroševalnim sistemom,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal in spravilo pridelka),
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje sadja,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize;
b) introdukcija koščičarjev in kakija:
– najmanj 2,5 ha površin zemljišč, pokritih z mrežo proti toči in opremljenih z namakalnim sistemom,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje sadja,
– laboratorij za pomologijo in kemijske analize s potrebno opremo;
c) introdukcija lupinarjev:
– najmanj 3 ha površin zemljišč,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal in spravilo pridelka),
– prostor in opremo za sušenje in shranjevanje plodov,
– opremo za odstranjevanje zelenih lupin/ovojnic/ježic,
– opremo za trenje in luščenje plodov,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize;
č) introdukcija jagodičja:
– najmanj 0,4 ha površin zemljišč,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– najmanj en tunel,
– prostor in opremo za skladiščenje plodov,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize.
3. Tehnologija pridelave sadnih rastlin:
a) tehnologija pridelave pečkarjev:
– najmanj 4 ha razpoložljivih površin zemljišč, pokritih z mrežo proti toči ter opremljenih z namakalnim in oroševalnim sistemom,
– strojna mehanizacija in oprema za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal in spravilo pridelka),
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje pečkarjev,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize;
b) tehnologija pridelave koščičarjev in kakija:
– najmanj 0,5 ha površin zemljišč, opremljenih z namakalnim sistemom,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal in spravilo pridelka),
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje koščičarjev in kakija,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize;
c) tehnologija pridelave lupinarjev:
– najmanj 3 ha površin zemljišč,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal in spravilo pridelka),
– prostor in opremo za sušenje in shranjevanje plodov,
– opremo za odstranjevanje zelenih lupin/ovojnic/ježic,
– opremo za trenje in luščenje plodov,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize;
č) tehnologija pridelave jagodičja:
– najmanj 0,4 ha površin zemljišč,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin, nego tal),
– najmanj en tunel,
– prostor in opremo za skladiščenje plodov,
– prostor in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti,
– prostor in opremo za kemijske analize.
4. Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin:
a) zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev:
– najmanj 1 ha površin zasajenih zemljišč z matičnimi drevesi pečkarjev,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– opremo za rez cepičev,
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje razmnoževalnega materiala;
b) zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija:
– najmanj 0,1 ha površin zemljišč matičnih nasadov v mrežniku, pokritem s protiinsektno mrežo in opremljenem z namakalno opremo,
– najmanj 0,3 ha površin zemljišč matičnih nasadov, pokritih z mrežo proti toči in opremljenih z namakalnim sistemom,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– opremo za rez cepičev,
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje razmnoževalnega materiala;
c) zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev:
– najmanj 0,7 ha površin zemljišč za matični nasad,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– opremo za rez cepičev,
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje razmnoževalnega materiala.
(2) Za izvajanje javne službe v sadjarstvu za naloge introdukcije koščičarjev in kakija, tehnologije pridelave koščičarjev in kakija ter zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 3 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(3) Za izvajanje javne službe v sadjarstvu za naloge introdukcije pečkarjev, tehnologije pridelave pečkarjev in zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 2 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 2 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(4) Za izvajanje javne službe v sadjarstvu za naloge selekcije lupinarjev, introdukcije lupinarjev, introdukcije jagodičja, tehnologije pridelave lupinarjev, tehnologije pridelave jagodičja in zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,3 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,4 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(5) Za izvajanje strokovno tehnične koordinacije javne službe v sadjarstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati:
1. strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika (1 PZ);
2. pisarniške in delovne prostore ter predavalnico.
7. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe v vinogradništvu) 
(1) Za izvajanje javne službe na področju vinogradništva (v nadaljnjem besedilu: javna služba v vinogradništvu) mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednjo opremo in prostore:
1. selekcija vinske trte v vinorodni deželi Primorska:
– najmanj 0,5 ha površin nasadov vinske trte,
– najmanj 1 ha površin zemljišč za trsnico,
– najmanj 150 m2 površin opremljenih rastlinjakov,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za hlajenje sadilnega razmnoževalnega materiala vinske trte,
– prostor in opremo za predelavo in shranjevanje vina,
– prostor in opremo za razmnoževanje vinske trte,
– prostor in opremo za analize grozdja, mošta in vina;
2. selekcija vinske trte v vinorodnih deželah Podravje in Posavje:
– najmanj 0,5 ha površin nasadov vinske trte,
– najmanj 0,5 ha površin matičnjaka, pokritega z mrežo proti toči,
– najmanj 1 ha površin zemljišč za trsnico,
– najmanj 150 m2 opremljenega rastlinjaka,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za hlajenje sadilnega razmnoževalnega materiala vinske trte,
– prostor in opremo za predelavo in shranjevanje vina,
– prostor in opremo za razmnoževanje vinske trte,
– prostor in opremo za analize grozdja, mošta in vina;
3. introdukcija vinske trte v vinorodnih deželah Podravje, Posavje in Primorska:
– najmanj 0,5 ha površin nasadov vinske trte,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za predelavo in shranjevanje vina,
– prostor in opremo za analize grozdja, mošta in vina;
4. tehnologija pridelave vinske trte v vinorodnih deželah Podravje, Posavje in Primorska:
– najmanj 0,5 ha površin nasadov vinske trte,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za predelavo in shranjevanje vina,
– prostor in opremo za analize grozdja, mošta in vina;
5. zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodni deželi Primorska:
– najmanj 0,5 ha površin matičnega vinograda, pokritega z mrežo proti toči,
– najmanj 150 m2 opremljenega rastlinjaka,
– najmanj 1 ha površin zemljišč za trsnico,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za razmnoževanje vinske trte,
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje razmnoževalnega materiala,
– prostor in opremo za analize tkivnih kultur;
6. zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodnih deželah Podravje in Posavje:
– najmanj 0,5 ha površin matičnega vinograda, pokritega z mrežo proti toči,
– najmanj 0,5 ha površin matičnjaka, pokritega z mrežo proti toči,
– najmanj 1 ha površin zemljišč za trsnico,
– najmanj 150 m2 površin opremljenih rastlinjakov,
– strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo nasadov (pogonski stroji, stroji za varstvo rastlin in nego tal),
– prostor in opremo za razmnoževanje vinske trte,
– prostor in opremo za hlajenje in skladiščenje razmnoževalnega materiala,
– prostor in opremo za analize tkivnih kultur.
(2) Za izvajanje javne službe v vinogradništvu za naloge selekcije vinske trte v vinorodni deželi Primorska in zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodni deželi Primorska mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(3) Za izvajanje javne službe v vinogradništvu za naloge selekcije vinske trte v vinorodnih deželah Podravje in Posavje ter zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodnih deželah Podravje in Posavje mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1,5 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(4) Za izvajanje javne službe v vinogradništvu za naloge introdukcije vinske trte v vinorodnih deželah Primorska, Podravje in Posavje ter tehnologije pridelave vinske trte v vinorodnih deželah Primorska, Podravje in Posavje mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,07 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,2 PZ);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(5) Za izvajanje strokovno tehnične koordinacije javne službe v vinogradništvu mora izvajalec javne službe zagotavljati:
1. strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,3 PZ);
2. pisarniške in delovne prostore ter predavalnico.
8. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe v oljkarstvu) 
(1) Za izvajanje javne službe na področju poljedelstva (v nadaljnjem besedilu: javna služba v oljkarstvu) mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednjo opremo in prostore:
1. selekcija:
– najmanj 0,5 ha površin zemljišč oljk za izvajanje selekcije domačih sort,
– najmanj 0,5 ha zemljišč nasadov oljk, v katerih je najmanj pet sort domačih ali udomačenih sort, zastopanih z najmanj tremi drevesi,
– laboratorijsko oljarno in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti oljk,
– opremo za genotipizacijo genskih virov oljk,
– akreditiran laboratorij z laboratorijsko opremo za kemijske analize olja,
– akreditiran laboratorij in laboratorijsko opremo za senzorično ocenjevanje olja;
2. introdukcija sort:
– najmanj 1 ha površin zemljišč nasadov oljk, v katerih je najmanj 15 sort, zastopanih z najmanj tremi drevesi,
– laboratorijsko oljarno in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti oljk,
– opremo za genotipizacijo genskih virov oljk,
– akreditiran laboratorij z laboratorijsko opremo za kemijske analize olja,
– akreditiran laboratorij in laboratorijsko opremo za senzorično ocenjevanje olja;
3. tehnologija pridelave oljk:
– najmanj 1 ha površin zemljišč oljk,
– laboratorijsko oljarno in opremo za ugotavljanje pomoloških lastnosti oljk,
– akreditiran laboratorij z laboratorijsko opremo za kemijske analize olja,
– akreditiran laboratorij in laboratorijsko opremo za senzorično ocenjevanje olja;
4. zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala oljk:
– najmanj 0,7 ha zemljišč z matičnim nasadom za pridobivanje razmnoževalnega materiala oljk;
– prostori in oprema za razmnoževanje oljk,
– izvajalec mora biti vzdrževalec vseh trenutno registriranih sort oljk;
5. ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo:
– najmanj sedem oljčnikov v polni rodnosti za spremljanje dozorevanja oljk na različnih lokacijah Primorske,
– laboratorijsko oljarno ter opremo za ugotavljanje oljevitosti in pridobivanje olja,
– akreditiran laboratorij z laboratorijsko opremo za kemijske analize olja,
– akreditiran laboratorij in laboratorijsko opremo za senzorično ocenjevanje olja.
(2) Za izvajanje javne službe v oljkarstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje kadrovske pogoje:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 1 PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 2 PZ, od tega enega s področja pridelave oljk in enega s področja predelave oljk);
3. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja delavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(3) Za izvajanje strokovno tehnične koordinacije javne službe v oljkarstvu mora izvajalec javne službe zagotavljati:
1. strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika (najmanj 0,3 PZ);
2. pisarniške in delovne prostore ter predavalnico.
III. SKUPNA DOLOČBA 
9. člen 
(pogoji glede strokovne izobrazbe) 
(1) Tehnični sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
1. najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (5. raven) biotehniške ali druge ustrezne smeri, iz katere izhaja znanje s področja opravljanja nalog javne službe na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva ali oljkarstva;
2. 50 odstotkov tehničnih sodelavcev javne službe na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva ali oljkarstva mora imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju povezanem z izvajanjem strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva ali oljkarstva.
(2) Strokovni sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (8. raven) agronomske ali druge ustrezne smeri;
2. 50 odstotkov strokovnih sodelavcev javne službe na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva ali oljkarstva mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju povezanem z izvajanjem strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva ali oljkarstva, ki jih delavec izkaže z ustreznimi listinami;
3. znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika najmanj po stopnji B1.
(3) Strokovni vodja javne službe za posamezno področje iz 1. člena tega pravilnika mora imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (9. in 10. raven) agronomske ali druge ustrezne smeri;
2. najmanj sedem let delovnih izkušenj s tistega področja iz 1. člena tega pravilnika, za katero bo imenovan za strokovnega vodjo javne službe in jih delavec izkaže z ustreznimi listinami;
3. najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacijskih izkušenj, ki jih oseba izkaže z ustreznimi listinami;
4. avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh znanstvenih prispevkov s tistega področja delovanja javne službe iz 1. člena tega pravilnika, za katero bo imenovan za strokovnega vodjo javne službe, po tipologiji dokumentov del za vodenje bibliografij v sistemu Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS;
5. znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika najmanj po stopnji B2;
6. vozniški izpit B-kategorije.
IV. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja (Uradni list RS, št. 72/10).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-266/2017
Ljubljana, dne 27. oktobra 2017
EVA 2017-2330-0057
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost