Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2695. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami, stran 7637.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami 
1. člen 
V Uredbi o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 39/08, 106/10 in 78/12) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/160 z dne 20. januarja 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 27 z dne 1. 2. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 166 z dne 19. 6. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/870 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (UL L št. 142 z dne 6. 6. 2015, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 865/06/ES),«.
Četrta in peta alinea se spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009, str. 36), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1775 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 (UL L št. 262 z dne 7. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1007/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 z dne 10. avgusta 2010 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L št. 216 z dne 17. 8. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1775 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 (UL L št. 262 z dne 7. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 737/2010/EU).«.
2. člen 
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
(prepoved ponovnega izvoza slonovine) 
(1) Potrdila za ponovni izvoz slonovine afriškega slona (Loxodonta africana) in indijskega slona (Elephas maximus) iz Republike Slovenije v države, ki niso članice Evropske unije, pridobljene pred 26. februarjem 1976 za afriškega slona in pred 1. julijem 1975 za indijskega slona, se ne izda.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se potrdilo izda, če je to potrebno zaradi:
– izmenjave eksponatov med verodostojnimi institucijami (npr. muzeji),
– prenosa podedovane slonovine ob preselitvi oseb izven Evropske unije, če pride do prenosa stalnega prebivališča ali spremembe rezidentstva,
– nadzornih, znanstvenih in izobraževalnih razlogov.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2017
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EVA 2017-2550-0058
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik