Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2289. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1, stran 6569.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 18. 8. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/14, v nadaljevanju: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju SD OPN 1) se nanašajo na območje obvozne ceste naselja Žužemberk. Načrtovanje obvozne ceste bo potekalo v dveh fazah, s SD OPN 1 pa se bo obravnavala le 1. faza, v dolžini cca 2,5 km. Obvozna cesta se je v OPN načrtovala kot prometna rešitev za zagotavljanje večje prometne varnosti in boljše pretočnosti prometa na območju Občine Žužemberk. V OPN je opredeljena v strateškem delu in prikazana v grafičnih prikazih strateškega dela – karti 2: Prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture ter v izvedbenem delu OPN, kjer je potek trase prikazan v grafičnih prikazih (v M 1:5.000), na listih s prikazom območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (črtkano po kmetijskih zemljiščih).
(3) Priprava in izdelava SD OPN 1 je utemeljena z razlogi, da na podlagi obstoječih veljavnih določil OPN ni določene prave namenske rabe za realizacijo obvoznice. Predlog za SD OPN 1 tako vključuje:
– določitev namenske rabe prometne infrastrukture (sprememba namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v območje prometnih površin) ter
– oblikovanje novega EUP, ki se mu dodeli potrebna oznaka ter zanj predpiše (določi) izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(okvirno območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Trasa obvozne ceste naselja Žužemberk – 1. faza je načrtovana po severozahodnem in vzhodnem robu naselja in pod območjem dela naselja z lokalnim imenom Cviblje. Prostor je nepozidan, razen na delu prehoda predora proti v zahodnem robu naselja, kjer poteka trasa pod stanovanjskim objektom. Na vzhodnem delu je potek trase v bregu naravnega jarka, ki ločuje območje bivšega kamnoloma od pobočja Zafare, se nadaljuje pod območjem Zafare in preide pod hribom Cviblje na odprte kmetijske površine slabše kvalitete.
(2) Območje SD OPN 1 obsega sledeče podrobne namenske rabe prostora (PNRP) ter enote urejanja prostora (EUP): najboljša kmetijska zemljišča (K1): KGV; druga kmetijska zemljišča (K2): KGV, KGV-ZA14, KGV-ŽU-11; stanovanjske površine (SS): ŽU09, oppn50-03; osrednja območja centralnih dejavnosti (CU): ŽU09, oppn50-03, oppn50-01, ŽU48; druga območja centralnih dejavnosti (CD): ŽU04, ŽU05; gospodarske cone (IG): ŽU04, ŽU01, oppn50-01; druge prometne površine (PO): KGV; površine cest (PC): KGV, ŽU48, ŽU04; druge urejene zelene površine (ZD): ŽU107, ZA13. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št. 366/77, 366/46, 1944/2 (regionalna cesta), 366/53, 366/76, 366/77, 366/42, 366/43, 366/78, 366/44, 366/45, 379/7, 379/6, 1964/4 (regionalna cesta), 379/5, 379/4, 1478, 1484, 366/69, 366/83, 1485/4, 1485/2, 366/81, 372, 1485/1, 1944/5 (lokalna cesta), 1496/6, 1491, 1496/17, 349/1, 349/5, 344/1, 1962/3, 341/2, 341/4, 341/3, 341/5, 1961/44 (regionalna cesta), 1082/5, 1961/41, 329/4, 330/1, 1074/4, 1075/1, 1072/1,1072/4,1072/2,1075/2, 330/2, 329/2, 1082/1, 1961/64, 1961/65, 1039/1, 1047/2, 1034/1, 1037, 1036, 1015/2, *336, 1015/1, 1022/5, 1022/21, 1022/27, 1957/1, 982/1, 982/2, 1022/38, 1957/4, 981/2, 1942/7 (regionalna cesta), 1022/39, vse k.o. Žužemberk.
Območje SD OPN 1 je opredeljeno na osnovi poteka trase v OPN (črtkane po kmetijskih zemljiščih). Končno območje SD OPN 1 bo opredeljeno na osnovi idejnega projekta in na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov lokalne skupnosti ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, (v nadaljevanju: NUP), tako da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
(3) SD OPN 1 bodo pripravljene v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku kot je predpisan za pripravo OPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za izdelavo SD OPN 1 se uporabijo že izdelane strokovne podlage, študije, raziskave in ekspertna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo OPN in drugih občinskih prostorskih aktov. Izdelovalec je dolžan uporabiti tudi strokovne podlage NUP, če bo tako določeno v prvih mnenjih za pripravo SD OPN 1. Izdelane strokovne podlage za pripravo občinskih prostorskih aktov pridobi izdelovalec pri pripravljavcu, ostale strokovne podlage pa pri NUP.
(2) Kot posebne strokovne podlage, ki bodo podlaga za SD OPN 1, bo naročnik zagotovil idejni projekt za obvozno cesto 1. faza v vsebini, ki jo zahteva Ministrstvo za infrastrukturo. Odstopanja so dopustna glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(faze postopka priprave SD OPN) 
(1) Priprava SD OPN 1 naj poteka v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– preučitev obstoječih strokovnih podlag;
– izdelava posebnih strokovnih podlag (idejni projekt).
2. Faza: izdelava osnutka SP OPN 1:
– izdelava osnutka SD OPN 1 na podlagi strokovnih podlag;
– pridobitev prvega mnenja NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 1:
– pregled in analiza mnenj (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 1;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu Občine Žužemberk;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta Občine Žužemberk;
– preučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga SD OPN 1:
– izdelava predloga SD OPN 1 v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in obrazložitvijo, kako so bila pri njegovi pripravi upoštevana prva mnenja NUP;
– pridobitev drugega mnenja NUP.
5. Faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN 1 in sprejem:
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN 1;
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga SD OPN 1 na Občinskem svetu Občine Žužemberk in njegovih odborih v drugi obravnavi ter sprejem predloga SD OPN 1;
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije in spletnih straneh občine;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejem SD OPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
– Za področje ohranjanja narave:
7. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
– Za področje varstva kulturne dediščine:
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
– Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto
– Za področje trajnostne mobilnosti:
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje pomorskega in zračnega prometa:
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
15. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
16. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta, 61, 1000 Ljubljana.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja oziroma nosilci urejanja prostora, ki so vključeni zaradi priprave prostorskega akta v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt, so:
19. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, Domžale
20. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto
21. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto
22. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(4) V postopku priprave SD OPN 1 sodeluje tudi Ministrstvo za in okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN 1 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OPN 1) 
Pripravo in izdelavo SD OPN 1 financira Občina Žužemberk kot naročnik in investitor. Občina bo sredstva za izvedbo SD OPN 1 zagotovila iz sredstev proračuna.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Žužemberk, pošlje pa se tudi ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-48/2017-1
Žužemberk, dne 18. avgusta 2017
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.