Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2287. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30), stran 6568.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 11. avgusta 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30) 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Goče.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Predmet prostorskega akta je revitalizacija naselja Goče. V občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava se obravnavano območje nahaja v enotah urejanja Goče GO23 z namensko rabo SS, GO24 z namensko rabo SSc, GO25 z namensko rabo ZK, GO30 z namensko rabo SS, za katero je predvidena izdelava podrobnega prostorskega akta. Pobudo za izdelavo prostorskega akta je podala Občine Vipava.
3. člen 
(območje prostorskega načrta, ki je predmet načrtovanja) 
S predmetnim postopkom se ureja naselje Goče. Območje se zaradi celovitosti obravnave Enote dediščine Goče–Vas, EŠD 157, Enote dediščine Goče–Cerkev sv. Andreja, EŠD 3646, Enote dediščine Goče–Kapela Božjega groba, EŠD 3650 in Enot dediščine Goče–Oltarna znamenja, EŠD 30278, 30279, 30280 in 30281 lahko razširi do zunanje meje njihovih vplivnih območij.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo prostorskega načrta temeljijo na podlagi konservatorskega načrta prenove za naselje Goče; ki se pripravlja vzporedno; stanja prostora, določil občinskega prostorskega načrta, posebnih in splošnih smernic in geodetskih podlag. Vsebina in obseg območja se lahko korigira na osnovi smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(aktivnosti in roki za pripravo prostorskega načrta) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava prostorskega akta potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza
Roki
Sklep župana o začetku priprave
7 dni
Pridobitev posebnih smernic
14 dni
Priprava osnutka
30 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
30 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve
7 dni
Priprava predloga
30 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava usklajenega predloga
15 dni
Sprejem in objava odloka
30 dni
V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega ministrstva ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje se le-ta vključi v postopek.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na prostorski načrt v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja pripravljavec nadaljuje s postopkom.
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za promet, Agencija za civilno letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
6. Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica,
7. Zavod za gozdove, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin,
8. Elektro Primorska, Erjavčeva cesta 22, 5000 Nova Gorica,
9. Komunala Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, (vodovod, kanalizacija, odpadki in javna razsvetljava), Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina,
10. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica,
11. Občina Vipava, (vsi uradi), Glavni trg 15, 5271 Vipava,
12. KS Goče, Goče 34, 5271 Vipava.
Drugi udeleženci:
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave prostorskega akta zagotovi Občina Vipava.
8. člen 
(odprava predhodnega sklepa) 
S tem sklepom se odpravi Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30) številka 350-5/2017-1, z dne 24. 7. 2017.
9. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu.
Št. 350-5/2017-4
Vipava, dne 22. avgusta 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost