Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2281. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora, stran 6563.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje Bavarskega dvora ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08, 78/10, 43/14 in 50/16; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
V času od sprejema OPPN se je investicijska namera za vzhodni del območja OPPN spremenila. Novi investitor namerava v delu stolpnice urediti hotel višje kategorije. Del zahtev, ki jih mora stavba takega hotela zagotoviti, OPPN ne dopušča. Hotel potrebuje dovoz iz Slovenske ceste s kratkotrajnim stojnim mestom za taksije in avtobuse ter večji nadstrešek nad vhodom, kar vse ni v skladu z določili OPPN.
Predlogi sprememb so sprejemljivi in ne spreminjajo celovitosti načrtovanih prostorskih ureditev v območju OPPN. Da bo hotel mogoče izvesti z vsemi potrebnimi dopolnitvami je treba izdelati spremembe in dopolnitve OPPN.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava vzhodni del območja OPPN - območje prostorskih enot P2, del C3 in del C1.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je strokovna rešitev dovoza iz Slovenske ceste.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN se bo vodila po skrajšanem postopku, saj se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-15/2017-3
Ljubljana, dne 10. avgusta 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.