Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2280. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama, stran 6562.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OLN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN 
Območje SNG Drama ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 109/07, 78/10 in 27/11; v nadaljnjem besedilu: OLN).
OLN je bil pripravljen predvsem z namenom omogočiti rekonstrukcijo in razširitev SNG Drama Ljubljana. Do realizacije posegov ni prišlo, saj je načrtovana gradnja po obsegu presegala realne finančne okvirje. Zaradi dejansko izredno slabega stanja stavbe, prostorov za izvajanje gledališke dejavnosti in za obiskovalce, so potrebe po spremembah pereče. SNG Drama Ljubljana se je zato skupaj z Ministrstvom za kulturo odločila za prenovo stavbe, vendar v manjšem obsegu, kot je predviden po OLN, in pristopila k natečaju »Celovita prenova SNG Drama Ljubljana«. Izhodišča za natečaj so opredelila manjši obseg gradnje: območje obstoječih prizidkov se pozida samo v okvirih obstoječih tlorisnih gabaritov, višine pa se omeji na višine obstoječih sosednjih stavb in rekonstruirane kupole nad glavnim odrom. Prvonagrajeni natečajni elaborat predlaga tudi drugačno zunanjo ureditev, kot jo določa OLN.
Da bo prenovo SNG Drama Ljubljana mogoče izvesti v manjšem obsegu, kot ga predvideva OLN, in po izbrani natečajni rešitvi, je treba izdelati spremembe in dopolnitve OLN.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OLN 
Območje sprememb in dopolnitev OLN obravnava celotno območje OLN.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OLN je prvonagrajena rešitev javnega natečaja Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN 
Priprava sprememb in dopolnitev OLN se bo vodila po skrajšanem postopku, saj spremembe ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OLN je predviden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-8/2017-6
Ljubljana, dne 8. avgusta 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.