Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, stran 6559.

  
Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in trinajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 47/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 
1. člen 
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17) se 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V srednjih šolah je upravljavec sklada plačan iz sredstev prispevkov za izposojo učbenikov. Višina plačila se določi v skladu z enačbo iz prvega odstavka tega člena, vendar ne sme presegati 10 % vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
V 9. členu se črtata tretji in šesti odstavek. Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, sedmi odstavek pa postane peti odstavek.
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se v drugi alineji za besedo »sklada« doda besedilo »v osnovnih šolah«.
4. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osnovna šola zagotovi z učbeniškim skladom izposojo učbenikov vsem učencem in izposojo učnih gradiv za prvi razred vsem učencem prvega razreda.«.
5. člen 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec sklada pripravi letni popis odpisanih učbenikov za vsako šolsko leto in vnese podatke v ustrezno evidenco. Postopki odpisa in ravnanja z odpisanim knjižničnim gradivom se vodijo v skladu s knjižničarskimi pravili. Predlog odpisa pisno potrdi ravnatelj.«.
6. člen 
Za drugim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Letni obseg sredstev za učbeniški sklad in za plačilo upravljavca sklada posamezne šole iz 7. člena pravilnika za proračunsko leto 2017 določi minister najkasneje do 15. septembra 2017.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se besedilo »šolsko leto 2016/17« nadomesti z besedilom »šolsko leto 2017/2018.«.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-56/2017
Ljubljana, dne 25. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0048
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti