Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 6555.

  
Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14), izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13 in 56/16) se v prvem odstavku 1. člena črtata vejica in besedilo »kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv«.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se črtata vejica in besedilo »kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidat za voznika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. voznik vlečnice:
– starost najmanj 18 let in
– končana najmanj osnovna šola in najmanj dve sezoni delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– končana najmanj poklicna izobrazba (3. raven) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven);
2. voznik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let in
– usposobljenost za voznika vlečnice po programu tega pravilnika in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven).«.
3. člen 
V drugem odstavku 7.a člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. strojnik vlečnice:
– starost najmanj 18 let in
– usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika vlečnic in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) tehnične smeri (elektro, strojne, gradbene, prometne ali mehatronik) ali
– najmanj druga končana srednja poklicna izobrazba (4. raven) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav.
2. strojnik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let in
– usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika krožne žičnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) tehnične smeri (elektro, strojna, gradbena, prometna in mehatronik) ali
– končana najmanj druga srednja poklicna izobrazba (4. raven) in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav.«.
4. člen 
V prvem odstavku 8. člena se v 1. točki na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z besedo »ali« in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– najmanj visoka strokovna izobrazba (7. raven) in najmanj pet let delovnih izkušenj pri upravljavcu žičniških naprav povezanih z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniških naprav, kar kandidat dokazuje z izjavo vodje obratovanja;«.
5. člen 
V petem odstavku 13. člena se črtata vejica in besedilo »kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv«.
6. člen 
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »na predlog izpitnega odbora«.
7. člen 
V tretjem odstavku 15. člena se črta besedilo »in ne daljši od 40 dni«.
8. člen 
V prvem odstavku 28. člena se v tretji alineji za besedo »obsojen« doda besedilo »na nepogojno kazen zapora«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kandidat, ki pridobiva pooblastilo za vodjo obratovanja na podlagi priznavanja strokovne usposobljenosti v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državi članici EU) ali državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: državi EGP), mora poleg pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka, izpolnjevati tudi pogoje iz 30. člena pravilnika.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
9. člen 
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(Priznavanje strokovne usposobljenosti pridobljene v državi članici EU in državi EGP) 
(1) Oseba, ki je opravljala naloge voznika ali strojnika na žičniški napravi v državi članici EU ali državi EGP, izpolnjuje pogoje za voznika ali strojnika, če:
– predloži dokazilo o usposobljenosti,
– z izjavo upravljavca žičniških naprav, pri katerem je opravljala delo, izkaže najmanj dve sezoni delovnih izkušenj za voznika ali strojnika žičniške naprave in
– izkaže znanje slovenskega jezika.
(2) Oseba, ki je opravljala naloge vodje oziroma namestnika vodje obratovanja na žičniški napravi v državi članici EU ali državi EGP, izpolnjuje pogoje za vodjo oziroma namestnika vodje obratovanja, če:
– predloži dokazilo o usposobljenosti,
– z izjavo upravljavca žičniških naprav pri katerem je opravljala delo, izkaže najmanj pet sezon delovnih izkušenj za vodjo oziroma namestnika vodje obratovanja na žičniških napravah,
– ima najmanj eno leto delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav v Republiki Sloveniji, kar dokazuje z izjavo upravljavca in
– izkaže znanje slovenskega jezika.
(3) V izjavi upravljavca iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti navedeno obdobje, opis nalog in vrsta (vlečnica, krožna žičnica, nihalka, vzpenjača) ter tip (proizvajalec) žičniške naprave na kateri je opravljal delo. Za ustrezne izkušnje za določen naziv na posamezni vrsti/tipu žičniške naprave štejejo izkušnje, ki so po vsebini primerljive znanju osebja, ki uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.
(4) Z izjavo upravljavca iz prejšnjega odstavka, oseba upoštevaje prvi ali drugi odstavek tega člena, dokazuje strokovno usposobljenost za delo na tisti vrsti (vlečnica, krožna žičnica, nihalka, vzpenjača) in tipu (proizvajalec) žičniške naprave, na katero se nanaša izjava. S tako izjavo in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav v Republiki Sloveniji lahko oseba dokazuje tudi izpolnjevanje vstopnih pogojev za izobraževanje po tem pravilniku.
(5) Za izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje prvega in četrte alineje drugega ostavka veljajo pogoji za dokazovanje znanja slovenskega jezika, na podlagi zakona, ki ureja državljanstvo Republike Slovenije. Kandidat lahko dokazuje znanja slovenskega jezika tudi z izjavo upravljavca žičniških naprav na območju Republike Slovenije, pri katerem je pridobil delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav, v kateri upravljavec navede, da sta pri delu komunicirala v slovenskem jeziku.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(prehodna določba) 
Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno obvestilo o uspehu za voznika krožne žičnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv, se šteje da ima obvestilo o uspehu za voznika krožne žičnice.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2017
Ljubljana, dne 23. avgusta 2017
EVA 2017-2430-0016
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost