Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2261. Uredba o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, stran 6531.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka 
1. člen 
V Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 24/05, 92/07 in 10/14) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(poročanje v letih 2017 in 2018) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, za leti 2017 in 2018 pripravi nacionalne evidence in projekcije emisij, prostorsko razčlenjene nacionalne evidence emisij, evidence velikih točkovnih virov in informativna poročila o evidencah ter poroča o njih v skladu z roki za poročanje in navodili iz tabel A, C in D iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, ter metodologijo iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko pripravi tudi nacionalne evidence in projekcije emisij, prostorsko razčlenjene nacionalne evidence emisij, evidence velikih točkovnih virov in informativna poročila o evidencah ter poroča o njih v skladu z roki za poročanje in navodili iz tabele B iz Priloge 4 te uredbe.«.
2. člen 
Za Prilogo 3 se dodata novi Priloga 4 in Priloga 5, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2017
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
EVA 2017-2550-0045
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina