Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2239. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, stran 6370.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12, 35/13 – skl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 14. 8. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljevanju tudi SD03 OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16; v nadaljevanju: OPN). V postopku izdelave so trenutno tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so se pričele s sklepom o začetku priprave, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in ki do objave tega sklepa še niso zaključene. Tretje spremembe in dopolnitve se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, vključno z vsebinami in prilogami, ki so potrebne za njegov sprejem.
V SD03 OPN se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine v tekstualnem in grafičnem delu izvedbenega dela OPN ter v prilogah. Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN niso načrtovane.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Na območju Občine Trebnje so poleg občinskih prostorskih aktov v veljavi tudi nekateri državni prostorski akti. Eden izmen njih je Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve (Uradni list RS, št. 78/06; v nadaljevanju DLN), s katerim je bil v prostor umeščen odsek avtoceste A2 s pripadajočimi ureditvami. Ureditve, načrtovane z omenjenim prostorskim aktom so že izvedene, sam akt s svojimi omejitvami pa je še vedno v veljavi. DLN namreč v svojem celotnem obsegu opredeljuje namensko rabo prometnih površin, kar v primerih, ko so tangirane parcele v lasti fizičnih in pravnih oseb, to za slednje predstavlja oviro pri umeščanju objektov v prostor.
S SD03 OPN želi Občina Trebnje na območju DLN načrtovati prostorsko ureditev lokalnega pomena, ki trenutno zaradi državnega prostorskega akta ni uresničljiva.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN se lahko nanašajo na celotno območje občine ali na posamezno enoto urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na zemljišča s parcelnimi številkami 550/4, 550/5, 550/6, 690/6, 815/40, 815/41, vse k.o. 1422 – Trebnje.
V primeru, da se v postopku priprave prostorskega akta ugotovi neskladnost med grafičnim delom in seznamom parcelnih številk ali napaka, neskladje in podobno, se seznam ustrezno dopolni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Upoštevajo se idejne rešitve, ki se strokovno preveri, na njihovi podlagi pa se določijo spremembe tekstualnega dela in območja sprememb grafičnega dela OPN. Načrtovane spremembe namenske rabe in spremembe prostorsko izvedbenih pogojev se uskladijo s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
5. člen 
(rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Predviden rok za izpeljavo postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je 9 mesecev, okvirni roki za pripravo posameznih faz pa so:
– izdelava osnutka prostorskega akta – avgust 2017,
– priprava vlog za 1. mnenje nosilcev urejanja prostora – september 2017,
– priprava vloge za CPVO – september 2017,
– izdelava dopolnjenega osnutka – november 2017,
– javna razgrnitev – november, december 2017,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – december 2017,
– izdelava predloga prostorskega akta – januar 2018,
– priprava vlog za 2. mnenje nosilcev urejanja prostora – januar 2018,
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta – februar 2018,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu ter objava v Uradnem listu RS – marec 2018.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku SD03 OPN naj sodelujejo vsi državni NUP in tisti lokalni NUP, pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP za področje:
1. razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
5. ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. cestnega prometa in železniškega prometa in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
8. trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
12. zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
13. obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
14. vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
15. blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji lokalni NUP:
16. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana,
17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
18. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
18. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
19. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
19. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
20. Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
21. AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
22. Telekom Slovenije, d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
23. GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje. V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP (Ministrstvo za zdravje zaradi CPVO in drugi), v kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 007-19/2017
Trebnje, dne 14. avgusta 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost