Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2232. Statut Zbornice podjetij za izterjavo, stran 6361.

  
Na podlagi četrtega odstavka, 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09, 77/11, v nadaljevanju »ZGZ«), je skupščina Zbornice podjetij za izterjavo (v nadaljevanju »Zbornica«) na ustanovni skupščini dne 22. 8. 2017 sprejela
S T A T U T 
Zbornice podjetij za izterjavo 
1. USTANOVITELJI 
1.1 Ustanovitelj gospodarske zbornice »Zbornica podjetij za izterjavo« so pravne osebe, navedene v Prilogi 1 tega statuta.
2. UVODNE DOLOČBE 
2.1 Zbornica je ustanovljena z namenom zaščite stanovskih interesov članstva, uveljavljanja izterjave kot stroke v poslovni in širši javnosti ter profesionalizacije izterjave.
2.2 Zbornica je pravna oseba zasebnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev. Pravno subjektiviteto pridobi Zbornica z vpisom v register. Vpis Zbornice v register predlaga predsednik Zbornice.
3. IME IN SEDEŽ ZBORNICE 
3.1 Ime Zbornice: Zbornica podjetij za izterjavo
3.2 Sedež Zbornice: Ljubljana, Slovenija.
3.3 Poslovni naslov: Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana.
3.4 Sprememba poslovnega naslova Zbornice ne pomeni spremembe statuta.
3.5 Območje delovanja Zbornice je celotno ozemlje Republike Slovenije.
4. CILJI IN NALOGE ZBORNICE 
4.1 Zbornica vzpodbuja gospodarske dejavnosti svojih članov in uresničuje njihove skupne interese v razmerju do Republike Slovenije.
4.2 Zbornica uresničuje skupne interese in izvaja naloge v skladu 6. členom Zakona o gospodarskih zbornicah in v skladu z letnimi programi dela.
4.3 Cilji Zbornice so:
– spodbuja ustvarjanje in razvoj ugodnih okoliščin za razvoj kakovostnih storitev izterjave dolgov v Sloveniji;
– zastopa in varuje interese svojih članov ob sprejemanju zakonodaje, ki učinkuje na izvajanje dejavnosti članov;
– pomaga pri razvoju poštene konkurence na področju izterjave dolgov z ukrepi, ki preprečujejo nepošteno konkurenco ter vso nepošteno poslovno prakso, ki prepoveduje, omejuje ali krši konkurenco;
– nudi pomoč in podporo članom ob uveljavitvi novih predpisov, ki se navezujejo na njihovo glavno dejavnost;
– spodbuja pošteno poslovno prakso in etično držo članov;
– sodelovanje in včlanitev v nadnacionalno združenje FENCA;
– profesionalno in odgovorno delovanje;
– zbornica se lahko s ciljem uresničevanja svojih ciljev povezuje in včlanjuje tudi v druge organizacije in združenja tako v Sloveniji kot v tujini.
4.4 Za izpolnitev ciljev Zbornica za svoje člane opravlja predvsem naslednje naloge:
– organizacija usposabljanj in izobraževanj svojih članov,
– organizacija dogodkov, konferenc, seminarjev, simpozijev,
– sodelovanje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,
– zastopanje interesov svojih članov pred državnimi organi,
– opravljanje in izvrševanje drugih nalog za doseganje ciljev Zbornice.
– po standardni klasifikaciji dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo
 58.290 Drugo izdajanje programja
 60.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 60.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 63.120 Obratovanje spletnih portalov
 63.990 Drugo informiranje
 69.103 Druge pravne dejavnosti
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj (glavna dejavnost)
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
4.5 Zbornica izvršuje cilje in naloge za svoje člane.
4.6 Zbornica lahko pridobi status reprezentativne zbornice v skladu z ZGZ. V kolikor Zbornica pridobi status Reprezentativne Zbornice, lahko poleg nalog navedenih pod točko 4.4 statuta izvršuje tudi naslednje naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike,
– sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
5. JAVNOST DELOVANJA ZBORNICE 
5.1 Delovanje Zbornice je javno.
5.2 Zbornica obvešča javnost o svojem delu preko spletne strani Zbornice.
5.3 Zbornica vodi register svojih članov.
5.4 Zbornica javno objavi register svojih članov na svojih spletnih straneh. Register na spletnih straneh mora vsebovati najmanj naslednje podatke o članih Zbornice:
– davčno številko gospodarskega subjekta,
– firmo in sedež,
– datum vstopa v zbornico.
5.5 Član zbornice mora vsakršno spremembo podatkov, navedenih v predhodnih odstavkih, sporočiti Zbornici v roku petnajst dni.
5.6 Zbornica vodi tudi interni register članov, v katerega se vpisujejo vsi člani in stanje glede plačila članarine vsakega posameznega člana. Člani Zbornice imajo pravico pregledovati interni register Zbornic. Vodstvo Zbornice mora po preteku vsakega polletja ažurirati podatke v internem registru.
6. FINANCIRANJE ZBORNICE 
6.1 Zbornica pridobiva sredstva za uresničevanje svojih ciljev in izvrševanje svojih nalog zlasti iz naslednjih virov:
– članarina članov Zbornice,
– plačila za storitve, ki jih opravlja Zbornica,
– donacije,
– pristopnine,
– drugi viri.
6.2 Skupščina za vsako koledarsko leto posebej na predlog upravnega odbora določi višino članarine in pristopnine, pri čemer lahko določi tudi, da članarine in/ali pristopnine v posameznem letu ni.
6.3 S premoženjem Zbornice razpolaga upravni odbor Zbornice. V kolikor pridobi Zbornica namenska sredstva, je razpolaganje s temi sredstvi dopustno le za namene za katere so sredstva pridobljena oziroma za namene doseganja ciljev Zbornice.
6.4 Skupščina mora za vsako koledarsko leto sprejeti finančni načrt in program dela, s katerima se določajo naloge in višina finančnih sredstev Zbornice ter nameni njihove uporabe.
6.5 Posamezni član Zbornice nima nikakršnih (individualnih) pravic do premoženja Zbornice in z njimi ne more prosto razpolagati, skladno s predpisi Republike Slovenije.
7. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZBORNICE 
7.1 Zbornica odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
7.2 Člani Zbornice za obveznosti Zbornice ne odgovarjajo.
8. ČLANSTVO V ZBORNICI 
Člani Zbornice, vstop in prenehanje članstva 
8.1 Člani Zbornice so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarska združenja ter posamezniki, katere upravni odbor po lastni diskreciji sprejme v članstvo.
8.2 Prosilec postane član, ko upravni odbor Zbornice na podlagi pisne vloge prosilca (po navadni ali elektronski pošti) sprejme prosilca v članstvo v Zbornico in ko je poravnana pristopnina in članarina za tekoče leto.
8.3 Prosilec mora vložiti vlogo za sprejem v članstvo v pisni obliki z vsemi podatki, ki se skladno s točko 5.4 tega statuta vpisujejo v register članov. O vlogi odloči upravni odbor s sklepom, pri čemer mora biti sklep o zavrnitvi vloge obrazložen.
8.4 Članstvo preneha s prenehanjem člana, ki je pravna oseba, z izstopom, z izključitvijo, z likvidacijo Zbornice ali drugim načinom prenehanja Zbornice.
8.5 Član lahko izstopi iz Zbornice na podlagi pisane izstopne izjave. Izstop tekom koledarskega leta ne vpliva na obveznost člana za plačilo celotne članarine za tekoče koledarsko leto.
8.6 V primeru, da je član Zbornice v zamudi s plačilom članarine za tekoče koledarsko leto in ne izpolni svoje obveznosti niti po pisnem opozorilu Zbornice v roku dveh mesecev od opozorila, se šteje, da je podal izstopno izjavo.
8.7 Upravni odbor Zbornice lahko izključi posameznega člana Zbornice, če za to obstaja utemeljen razlog. Kot utemeljen razlog se šteje zlasti hujša kršitev interesov Zbornice in kršitev določb statuta Zbornice. V primeru izključitve izključeni član nima pravice do povrnitve morebitne že plačane članarine za tekoče leto, v katerem je bil vključen.
Pravice članov zbornice 
8.8 Člani Zbornice imajo pasivno in aktivno volilno pravico in s tem pravico do sodelovanja v vseh organih Zbornice.
8.9 Člani Zbornice imajo pravico do pomoči in svetovanja s strani Zbornice na vseh področjih, za katera je ustanovljena Zbornica, proti plačilu storitev po ceniku, ki ga sprejme upravni odbor Zbornice, pri čemer lahko v ceniku upravni odbor Zbornice določi popust, do katerega so upravičeni člani Zbornice.
Obveznosti članov Zbornice 
8.10 Člani Zbornice so dolžni podpirati Zbornico pri uresničevanju njenih ciljev in izvrševanju njenih nalog. Člani so dolžni spoštovati določila statuta Zbornice in drugih internih aktov ter spoštovati ukrepe, ki jih sprejmejo organi Zbornice.
8.11 Člani Zbornice so dolžni redno obveščati Zbornico o vseh informacijah, ki so pomembne in potrebne za sprotno vodenje evidence.
8.12 Člani Zbornice so dolžni redno plačevati članarino.
8.13 Člani Zbornice so dolžni redno sporočati spremembe podatkov o članu.
9. ORGANI ZBORNICE 
9.1 Organi Zbornice so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik zbornice.
Skupščina 
9.2 Skupščina članov je najvišji organ Zbornice in jo sestavljajo vsi njeni člani.
9.3 Skupščina je redna in izredna. Skupščino skliče upravni odbor Zbornice.
9.4 Skupščino sestavljajo vsi člani, s tem, da ima vsak član en glas.
9.5 Skupščina sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
9.6 Redna skupščina se skliče vsaj enkrat letno, razen če upravni odbor Zbornice s sklepom ne odloči drugače.
9.7 Skupščina Zbornice ima naslednje pristojnosti:
– sprejme statut Zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
– za vsako koledarsko leto sprejme poročilo o izvajanju finančnega načrta in programa dela, ki ju pripravi upravni odbor,
– odloča o višini članarine in pristopnine,
– imenuje in odpokliče predsednika Zbornice, člane upravnega odbora Zbornice in člane nadzornega organa,
– sprejema druge splošne akte Zbornice; zlasti pravilnik o svojem delu in pravilnik o volitvah organov Zbornice,
– odloča o pisnih predlogih posameznih članov Zbornice,
– sprejema druge odločitve v skladu s statutom Zbornice.
9.8 Redno skupščino skliče upravni odbor Zbornice. Vabilo na skupščino Zbornice se članom posreduje po pošti ali po elektronski pošti najmanj dva tedna pred dnem zasedanja skupščine. V vabilu morajo biti navedeni dan, ura in kraj skupščine, vabilu pa mora biti priložen tudi dnevni red skupščine. Gradivo za skupščino se pošlje po elektronski pošti, in sicer najkasneje en teden pred zasedanjem.
9.9 Skupščino vodi predsednik Zbornice. V primeru njegove odsotnosti vodi skupščino drug član odbora Zbornice, ki ga s sklepom določi Upravni odbor.
9.10 Skupščina lahko sprejema sklepe le o vprašanjih, ki so bila uvrščena na dnevni red skupščine, skupščina brez soglasja vseh članov skupščine ne more odločati.
9.11 Skupščina je sklepčna, če je na njej prisoten vsaj en član Zbornice z glasovalno pravico.
9.12 Za sprejem sklepov skupščine je potrebna navadna večina glasov navzočih oziroma zastopanih članov Zbornice z glasovalno pravico, v kolikor ni s tem statutom določeno drugače.
9.13 O poteku skupščine se vodi zapisnik, v katerem morajo biti navedeni zlasti rezultati glasovanja o posameznih predlogih in sprejeti sklepi. Zapisnik skupščine morajo podpisati navzoči člani upravnega odbora Zbornice.
9.14 Izredna skupščina odloča o:
– posameznih vprašanjih, zaradi katerih je sklicana izredna skupščina,
– prenehanju Zbornice.
9.15 Izredna skupščina se skliče na podlagi sklepa upravnega odbora Zbornice. Upravni odbor mora sklicati izredno skupščino v roku 6 tednov od prejema zahteve za sklic izredne skupščine. Takšno zahtevo za sklic lahko poda najmanj tri četrtine članov z glasovalno pravico Zbornice. Zahteva mora biti podana v pisni obliki in mora vsebovati razlog za sklic izredne skupščine. Predlog dnevnega reda in predloge sklepov.
Upravni odbor 
9.16 Upravni odbor sestavlja največ pet članov. Upravni odbor sestavljajo predsednik Zbornice in do štirje člani – podpredsedniki. Upravni odbor vodi predsednik Zbornice.
9.17 Predsednika in podpredsednike upravnega odbora (v nadaljevanju: podpredsednika) voli skupščina Zbornice z navadno večino oddanih glasov za obdobje pet let. Podpredsednik upravnega odbora je lahko brez omejitev ponovno izvoljen na mesto podpredsednika upravnega odbora. Skupščina lahko odpokliče podpredsednika upravnega odbora pred potekom časa, za katerega je imenovan.
9.18 Upravni odbor izvaja naloge in skrbi za uresničevanje ciljev, za dosego katerih je Zbornica ustanovljena.
9.19 Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge oziroma izvršuje naslednje pristojnosti:
– sklicuje skupščino članov Zbornice,
– sprejema tarifo – cenik za opravljanje storitev Zbornice na predlog predsednika Zbornice,
– sodeluje v postopku sprejemanja novih članov skladno z določbami tega statuta in odloča o izključitvah iz članstva Zbornice,
– sprejme gospodarski načrt in končno poročilo o poslovnem letu, ki ga predloži predsednik Zbornice,
– obravnava in sprejema predloge gradiva in sklepov za seje skupščine Zbornice,
– skupščini predlaga sprejetje programa dela in finančnega načrta,
– izvaja program dela in finančni načrt ter druge sklepe skupščine Zbornice ter o tem poroča nadzornemu odboru,
– obravnava predloge članov o delovanju Zbornice,
– sprejema interne akte zbornice, za sprejem katerih je pristojen skladno z določbami statuta,
– odloča o vseh drugih vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organov Zbornice.
9.20 Upravni odbor lahko sprejme interni akt, s katerim določi način dela in pristojnosti ter naloge upravnega odbora in posameznih članov upravnega odbora.
9.21 Seje upravnega odbora vodi predsednik Zbornice. Upravni odbor mora zasedati vsaj dvakrat letno. O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi na seji navzoči člani upravnega odbora.
9.22 Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna navadna večina članov upravnega odbora. Za sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina navzočih članov upravnega odbora, pri čemer v primeru neodločenega glasovanja prevlada glas predsednika zbornice.
Predsednik Zbornice 
9.23 Predsednik Zbornice organizira in vodi delo Zbornice v skladu z zakonom, statutom, internimi akti, sklepi skupščine in sklepi upravnega odbora. Predsednik mora posebej skrbeti za to, da je poslovanje Zbornice skladno z zakonom in drugimi predpisi. Predsednik je odgovoren za upravljanje Zbornice in razpolaga s premoženjem Zbornice glede na sprejeti finančni načrt in program dela.
9.24 Predsednik predstavlja in zastopa Zbornico posamično in brez omejitev. Predsednik ima pravico sklepati in izvajati posle ter finančne transakcije, potrebne za delovanje Zbornice.
9.25 Predsednik izvaja naloge Zbornice in skrbi za uresničevanje ciljev, za dosego katerih je Zbornica ustanovljena.
9.26 Predsednik je odgovoren za tekoče posle Zbornice in za namenskost porabe sredstev Zbornice. Pri izvrševanju nalog je predsednik Zbornice dolžan upoštevati pogodbe Zbornice o sodelovanju z ostalimi zbornicami in drugimi osebami.
9.27 Predsednik Zbornice določa notranjo organizacijo Zbornice, o čemer sprejme poseben akt.
9.28 Predsednik Zbornice vodi Zbornico samostojno, nepolitično in na lastno odgovornost.
9.29 Za predsednika zbornice in podpredsednike upravnega odbora je lahko izvoljena in imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki hkrati opravlja poslovodsko funkcijo v enem od članskih podjetij zbornice.
9.30 Za predsednika Zbornice se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, o skrbnosti in odgovornosti članov organa vodenja.
Nadzorni odbor 
9.31 Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Število članov nadzornega odbora mora biti liho. Člane nadzornega odbora voli skupščina Zbornice z navadno večino oddanih glasov. Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta. Člani nadzornega odbora so lahko na to mesto ponovno izvoljeni.
9.32 Za člane nadzornega odbora Zbornice je lahko izvoljena oziroma imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki razpolaga z ustreznimi poslovnimi in ekonomskimi znanji, ki je članica Zbornice ali zastopa člana Zbornice.
9.33 Član nadzornega odbora Zbornice ne more biti: Predsednik Zbornice, podpredsednik upravnega odbora Zbornice.
9.34 Nadzorni odbor nadzira zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja Zbornice. Nadzorni odbor o svojem delu poroča skupščini Zbornice. Ob zaključku vsakega poslovnega leta nadzorni odbor pregleda stanje blagajne Zbornice in račune Zbornice po stanju na dan 31. 12. o svojih ugotovitvah sestavi nadzorni odbor poročilo, katero predstavi na redni skupščini Zbornice članom Zbornice.
9.35 Nadzorni odbor izvoli izmed svojih članov predsednika nadzornega odbora z večino glasov vseh članov nadzornega odbora, predsednik nadzornega odbora sklicuje in vodi seje nadzornega odbora.
9.36 Za člane nadzornega odbora se smiselno ugrabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, o skrbnosti in odgovornosti članov organa nadzora.
10. SPREMEMBE STATUTA ZBORNICE 
10.1 O spremembi statuta Zbornice odloča skupščina Zbornice.
10.2 Predlog za sklic skupščine, na kateri se bo odločalo o spremembi statuta Zbornice, lahko da upravni odbor Zbornice, predsednik Zbornice ali četrtina vseh članov Zbornice z glasovalno pravico.
10.3 Skupščina na kateri se bo odločalo o spremembi statuta Zbornice, je sklepčna, če je na njej navzočih najmanj polovica vseh članov Zbornice z glasovalno pravico. Spremembe statuta so sprejete, če zanje glasuje 2/3 navzočih oziroma zastopanih članov Zbornice.
10.4 Upravni odbor se pooblašča, da na podlagi sprejetih sprememb statuta Zbornice pripravi vsakokratni čistopis statuta Zbornice.
11. PRENEHANJE ZBORNICE 
11.1 Zbornica preneha v naslednjih primerih:
– če v skladu s statutom tako določijo njeni člani,
– z likvidacijo,
– s stečajem.
11.2 Zbornica lahko preneha samo s sklepom izredne skupščine, ki je sklicana izključno v ta namen. Predlog za prenehanje Zbornice lahko poda upravni odbor Zbornice ali najmanj tretjina članov Zbornice z glasovalno pravico. Predlog za prenehanje Zbornice se poda upravnemu odboru v pisni obliki. V tem primeru mora upravni odbor v roku šest tednov sklicati izredno skupščino. Vabilo na izredno skupščino mora vsebovati razlog za sklic skupščine.
11.3 Izredna skupščina, na kateri se odloča o prenehanju Zbornice je sklepčna, če je na njej prisotna oziroma zastopana ¾ večina članov Zbornice z glasovalno pravico. Za veljavnost sklepa o prenehanju Zbornice je potrebna ¾ večina navzočih članov z glasovalno pravico.
12. RAČUNOVODSTVO ZBORNICE IN POSLOVNE KNJIGE 
12.1 Zbornica vodi računovodstvo po določbah zakona, ki ureja računovodstvo.
12.2 Poslovno leto je koledarsko leto in se začne 1. januarja in konča 31. decembra vsakega leta.
12.3 Prvo poslovno leto se začne z dnem, ko prične Zbornice opravljati dejavnost in se konča 31. decembra istega leta.
13. KONČNE DOLOČBE 
13.1 Zbornica je ustanovljena za nedoločen čas.
13.2 Zbornica prične z opravljanjem dejavnosti z vpisom v register.
13.3 Ta statut začne veljati z dnem njegovega sprejema na ustanovni skupščini Zbornice.
13.4 Vsa razmerja se nadalje uredijo z internimi akti, ki jih sprejme upravni odbor Zbornice in morajo biti v skladu s tem statutom in ZGZ.
14. DATUM IN KRAJ USTANOVNE SKUPŠČINE 
14.1 Ustanovno skupščino so ustanovitelji opravili dne 22. 8. 2017 v Ljubljani, Letališka cesta 33.
Ljubljana, dne 22. avgusta 2017
Predsednica 
Zbornice podjetij za izterjavo 
Zupan Natalija l.r.

AAA Zlata odličnost