Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2230. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 6355.

  
Na podlagi 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr.) sklenejo pogodbene stranke
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, kot stranka na strani delodajalca,
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj,
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa predsednik dr. Marko Marinčič,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa sekretarka glavnega odbora Ana Jakopič, in
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa predsednik dr. Tomaž Sajovic,
kot stranke na strani delavcev,
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr.) se 44. člen spremeni tako, da se glasi:
»44. člen 
Delovni čas je efektivni delovni čas, čas dnevnega odmora med delom in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
Polni delovni čas je 40 ur tedensko. V polni delovni čas se šteje tudi čas, ko delavec sodeluje v organih upravljanja zavoda kot predstavnik zaposlenih oziroma v strokovnih organih zavoda.
Pred začetkom šolskega leta ravnatelj na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda določi letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in o tem pisno obvesti njih in sindikat, na v zavodu običajen način.
Zavod mora voditi evidenco delovnega časa v skladu s predpisi.«.
2. člen 
Za 44. členom se doda novo podpoglavje 11.a in novi 44.a, 44.b, 44.c in 44.d člen, ki se glasijo:
»11.a Delovni čas in delovna obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu
44.a člen 
Delovni čas učitelja je neenakomerno razporejen. Če je neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen delovni čas ostalih strokovnih delavcev, se smiselno uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe o razporeditvi delovnega časa učiteljev.
Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v 12 mesecih tekočega šolskega leta, to je od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje).
Ravnatelj mora z individualnim letnim delovnim načrtom delo učitelja organizirati tako, da je ob izteku referenčnega obdobja povprečni polni delovni čas izravnan.
Polni delovni čas učitelja ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu oziroma več kot pet zaporednih dni v tednu, razen če dela ni mogoče organizirati drugače zaradi nemotene izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela in je tako določeno v letnem delovnem načrtu zavoda.
Če vzgojno-izobraževalnega dela ni mogoče organizirati drugače in je zato učitelju, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v posameznem referenčnem obdobju izjemoma odrejeno delo preko povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se mu ta presežek izplača kot delo preko polnega delovnega časa.
Ravnatelj po koncu referenčnega obdobja obvesti učitelja o izrabi delovnega časa, upoštevaje letno razporeditev in začasne prerazporeditve delovnega časa, in o obsegu ur nadurnega dela.
Pri neenakomerni razporeditvi ali začasni prerazporeditvi delovnega časa učitelja tedenske učne obveznosti, določene z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ni dopustno neenakomerno razporediti.
V primeru začasne prerazporeditve delovnega časa, ki odstopa od individualnega letnega delovnega načrta učitelja iz 44.b člena te kolektivne pogodbe, mora ravnatelj o tem pisno obvestiti učitelja najmanj en dan pred prerazporeditvijo delovnega časa.
44.b člen 
Pred začetkom šolskega leta ravnatelj na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda za novo šolsko leto sprejme individualni letni delovni načrt za vsakega učitelja, v katerem opredeli obseg in razporeditve del in nalog v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
Delovna obveznost učitelja obsega tedensko učno obveznost, določeno z zakonom, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.
Učitelju, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, se za izvedbo učne obveznosti, priprav na pouk, popravljanja in ocenjevanja izdelkov (kakor izhaja iz Priloge 1, ki je sestavni del te kolektivne pogodbe) prizna v tednih trajanja pouka 33 ur na teden.
Drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa, obsega dela in naloge, ki so skupne vsem učiteljem (primeroma so navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del te kolektivne pogodbe) in lahko trajajo najmanj 150 do največ 180 ur v šolskem letu. Učitelj izvaja tudi druga dela in naloge, potrebne za uresničitev izobraževalnega programa, ki se do zapolnitve polne delovne obveznosti učitelja določijo v individualnem letnem delovnem načrtu, kamor sodijo tudi naloge razrednika.
44.c člen 
Z zakonom določena tedenska učna obveznost predstavlja največji tedenski dovoljeni obseg ur učne obveznosti, ki skupaj s pripravo na pouk, popravljanjem in ocenjevanjem izdelkov ter drugim delom predstavlja polno tedensko delovno obveznost učitelja.
V primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ter v primeru, ko učitelj nadomešča krajšo začasno odsotnost učitelja in se nadomeščanje izvaja kot ura pouka, je dopustno učitelju določiti ure dodatne tedenske učne obveznosti.
Učna obveznost dnevno ne sme presegati 7 ur pouka.
Dodatna tedenska učna obveznost ni delo preko polnega delovnega časa. Učitelj je za ure dodatne tedenske učne obveznosti upravičen do dodatnega plačila v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač javnih uslužbencev.
44.d člen 
Učitelj pisno obvesti ravnatelja, da bo del delovne obveznosti, ki obsega pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ali izjemoma tudi druga dela in naloge, za katera je tako določeno v individualnem letnem delovnem načrtu, v tednih trajanja pouka, opravljal izven zavoda. Pisno obvestilo velja do preklica.
Ob upoštevanju organizacije dela v zavodu, učitelj opravlja delo izven zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur tedensko v okviru ur iz tretjega odstavka 44.b člena. Učitelj, ki opravlja delo izven zavoda, mora priti v prostore zavoda ali se udeležiti sestankov, konferenc ali drugih vnaprej določenih aktivnosti tudi ob dnevih, ko bi sicer opravljal delo izven zavoda oziroma če gre za nujne ali neodložljive zadeve.
Učitelj, ki opravlja delo izven zavoda, je dolžan upoštevati pogoje za varno opravljanje dela.
Za čas opravljanja dela izven zavoda učitelju ne pripadajo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, razen če ravnatelj pisno odredi, da se mora določeno delo opraviti kot nočno delo, delo v nedeljo ali na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
Delo, ki ga učitelj opravlja izven zavoda, ni delo na domu v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in to kolektivno pogodbo.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v šolskem letu 2017/2018 spremljali učinke tako dogovorjene ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu na izbranih šolah.
O načinu spremljanja učinkov iz prejšnjega odstavka pogodbeni stranki skleneta pisni dogovor iz Priloge 3 te kolektivne pogodbe, ki postane njen sestavni del.
4. člen 
Šteje se, da so učitelji, ki so na dan začetka uporabe teh sprememb in dopolnitev zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, že podali pisno obvestilo iz 44.d člena.
5. člen 
Interni akti vzgojno-izobraževalnih zavodov o ureditvi delovnega časa se uskladijo z določbami te kolektivne pogodbe do 1. septembra 2018.
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2018, razen 3. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve.
Št. 0070-43/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3330-0035
Vlada Republike Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Branimir Štrukelj l.r.
Ministrica
Glavni tajnik 
Visokošolski sindikat Slovenije
dr. Marko Marinčič l.r.
Predsednik
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR
Ana Jakopič l.r.
Sekretarka glavnega odbora
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
dr. Tomaž Sajovic l.r.
Predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 8. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-16 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 33/6.

AAA Zlata odličnost