Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij, stran 6343.

  
Za izvrševanje 9., 13., 18., 92., 93. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 111/13) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj priloži vlogi za dodelitev ali nadaljnje prejemanje državne štipendije dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu in dokazila, s katerimi uveljavlja dodatek za bivanje oziroma dodatek za štipendista s posebnimi potrebami.
(2) Vlagatelj, ki uveljavlja državno štipendijo za izobraževanje v tujini, vlogi priloži potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu, dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa ter po potrebi dokazila, s katerimi uveljavlja dodatke k štipendiji.«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dijaku, ki je pogojno vpisan v višji letnik, pripada državna štipendija od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, če izpolni manjkajoče obveznosti v roku, ki ga je določila šola.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
4. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje, vlogi priloži enega od naslednjih dokazil:
– fotokopijo najemne pogodbe, sklenjeno za šolsko ali študijsko leto, za katerega uveljavlja dodatek,
– potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju, če biva v javnem dijaškem domu,
– fotokopijo najemne pogodbe oziroma potrdilo študentskega oziroma dijaškega doma, če se izobražuje v tujini.
(2) Štipendistu pripada dodatek za bivanje, če ima v kraju izobraževanja prijavljeno začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, in sklenjeno najemno pogodbo za šolsko ali študijsko leto, za katero uveljavlja dodatek. Podatek o prijavi začasnega prebivališča center za socialno delo pridobi iz uradnih evidenc. Za štipendista, ki se izobražuje v tujini, se prijava začasnega prebivališča ne preverja.
(3) Oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja se določi z razdaljo, ugotovljeno s spletnim daljinomerom »www.zemljevid.najdi.si« od naslova nepremičnine, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče, do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje. Če je dejanski kraj izobraževanja drugačen od sedeža izobraževalne ustanove, štipendist zagotovi podatek o dejanskem kraju izobraževanja.
(4) Šteje se, da štipendist biva v kraju izobraževanja, če je kraj začasnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja 25 km ali manj. Razdalja se ugotavlja na način, določen v prejšnjem odstavku.«.
5. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program, o tem predhodno oziroma v osmih dneh po spremembi obvesti center za socialno delo. Center za socialno delo izda pisno soglasje, v katerem štipendista opozori na spremembe z vidika štipendijskega razmerja (nadaljnje prejemanje, mirovanje, prenehanje štipendije). Izdano soglasje štipendista ne zavezuje k dejanski spremembi programa.
(2) Če se štipendist po izdanem soglasju centra za socialno delo v naslednjem šolskem ali študijskem letu vpiše v višji letnik drugega izobraževalnega programa, se mu državna štipendija izplačuje.
(3) Če se štipendist v naslednjem šolskem ali študijskem letu vpiše v isti letnik drugega izobraževalnega programa, mu štipendijsko razmerje v tekočem šolskem ali študijskem letu miruje. Štipendist najkasneje zadnji dan mirovanja centru za socialno delo predloži dokazilo o uspešnem zaključku letnika novega izobraževalnega programa.«.
6. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je štipendist uspešno zaključil izobraževalni ali študijski program, če je dijak najkasneje do 30. 9. naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku izobraževanja maturiral ali opravil zaključni izpit in če je študent najkasneje v roku 12 mesecev po izteku študijskega programa diplomiral.«.
7. člen 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primerih prenehanja štipendijskega razmerja pred iztekom rokov iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika center za socialno delo izda odločbo s pogojnim dolgom, v kateri navede, da štipendistu ni treba vrniti prejetih zneskov državne štipendije za zaključni letnik oziroma dodatno leto, če zaključi obveznosti izobraževalnega ali študijskega programa v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če štipendist ne zaključi uspešno obveznosti v roku, navedenem v odločbi s pogojnim dolgom, center za socialno delo na podlagi te odločbe začne postopek izterjave.«.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2017
Ljubljana, dne 18. julija 2017
EVA 2017-2611-0028
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti