Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2223. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025), stran 6343.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025), št. 12-10/16 z dne 7. februarja 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Lovrenc na Pohorju, ki meri 8.526,84 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Ruše, Slovenska Bistrica in Lovrenc na Pohorju, oziroma v katastrskih občinah Činžat, Ruta, Smolnik, Kot, Rdeči breg I, Lovrenc na Pohorju, Recenjak in Kumen.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 50,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 49,6 % državnih gozdov;
2. površina: 6.962,75 ha, od katere je 6.237,66 ha večnamenskih gozdov, 36,03 ha gozdov s posebnim namenom v katerih so ukrepi dovoljeni, 190,86 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni in 498,2 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 446,3 m3/ha, od tega 318,6 m3/ha iglavcev in 127,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,54 m3/ha, od tega 6,16 m3/ha iglavcev in 2,38 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.377,77 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.032,58 ha ter
– socialne funkcije na površini 109,07 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 507.946 m3, od tega 356.782 m3 iglavcev in 151.164 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 592,1 ha,
– nega drogovnjaka na površini 80,57 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 114,56 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari v obsegu 41,28 dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 154,6 ha, zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 18.580 kosov in zaščita z ograjo v dolžini 5.120 metrov,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 1,47 ha, vzdrževanje travinj na površini 2,91 ha, ter postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 2,1 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na Pohorju v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Podvelka, Podvelka 1, Podvelka in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-367/2016
Ljubljana, dne 22. avgusta 2017
EVA 2016-2330-0021
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost