Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2222. Pravilnik o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada, stran 6342.

  
Na podlagi petega odstavka 66. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrico za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določa metodologija vrednotenja kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada ter način določanja denarne vrednosti za poravnavo razlik v skupni vrednosti med v komasacijski sklad vloženimi in iz sklada dodeljenimi kmetijskimi zemljišči.
2. člen 
(metoda vrednotenja) 
(1) Kmetijska zemljišča komasacijskega sklada se vrednotijo glede na njihovo proizvodno sposobnost, ki se določi v obliki bonitetnih točk kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: bonitetne točke).
(2) Vrednotenje kmetijskih zemljišč obsega:
1. razvrščanje kmetijskih zemljišč v vrednostne razrede,
2. določanje vrednosti vrednostnih razredov,
3. določanje vrednosti parcel.
3. člen 
(razvrščanje kmetijskih zemljišč v vrednostne razrede) 
(1) Kmetijska zemljišča komasacijskega sklada se razvrstijo v vrednostne razrede glede na proizvodno sposobnost. Posamezni vrednostni razred obsega kmetijska zemljišča s primerljivo oceno proizvodne sposobnosti. Meje med vrednostnimi razredi se določijo na podlagi talnih profilov in sond ter z interpolacijo med njimi.
(2) Število vrednostnih razredov se določi glede na razpon med številom točk najslabšega in najboljšega kmetijskega zemljišča na komasacijskem območju.
(3) Vsakemu vrednostnemu razredu se določi povprečno število točk proizvodne sposobnosti, ki se uporablja v nadaljnjem postopku kot ocena za kvadratni meter kmetijskega zemljišča. Razlika dveh po ocenah sosednjih vrednostnih razredov ne sme biti manjša od pet odstotkov ocene slabšega razreda.
(4) Če razlika ocen med najslabšim in najboljšim proizvodno sposobnim kmetijskim zemljiščem komasacijskega sklada ne presega 10 odstotkov ocene, se določi le en vrednostni razred.
(5) Zemljiščem komasacijskega sklada, ki niso kmetijska zemljišča, se vrednost ne določi in se jih uvrsti v poseben razred.
4. člen 
(določanje vrednosti vrednostnih razredov) 
(1) Vsakemu vrednostnemu razredu proizvodno sposobnih kmetijskih zemljišč iz tretjega odstavka prejšnjega člena se določi vrednost v cenilnih enotah za kvadratni meter zemljišča.
(2) Vrednosti, določene vrednostnim razredom po prejšnjem odstavku, se med komasacijskim postopkom ne spremenijo, čeprav na zemljišču nastanejo spremembe zaradi sočasnega izvajanja drugih kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij.
5. člen 
(določanje vrednosti parcel) 
(1) Vsaki posamezni v komasacijski sklad vloženi in iz sklada dodeljeni zemljiški parceli se določi vrednost v cenilnih enotah, tako da se množi površina parcele v kvadratnih metrih z vrednostjo kvadratnega metra ustreznega vrednostnega razreda iz prejšnjega člena.
(2) Če so na parceli ugotovljeni različni vrednostni razredi, se določi njena vrednost s seštevanjem vrednosti posameznih delov parcele.
(3) Deli parcel na proizvodno sposobnem zemljišču, na katerih zaradi ovir ni možna kmetijska proizvodnja, se vrednotijo z nič točkami.
(4) Vrednost, ki je določena posamezni parceli po prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, se uporablja do konca komasacijskega postopka.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se vrednost lahko spremeni na podlagi utemeljenih predlogov za spremembo vrednosti posamezne zemljiške parcele.
6. člen 
(poravnava razlik v vrednosti) 
(1) Denarna vrednost cenilne enote iz prejšnjega člena se določi zaradi denarne poravnave v skupni vrednosti med v komasacijskih sklad vloženimi in iz sklada dodeljenimi kmetijskimi zemljišči.
(2) Denarna vrednost razlike se izračuna tako, da se razlika v cenilnih enotah množi z denarno vrednostjo cenilne enote.
(3) Cena zemljišča najboljšega vrednostnega razreda se določi na podlagi povprečne tržne vrednosti kmetijskega zemljišča v upravni enoti, v kateri leži komasacijsko območje, v zadnjem letu. Če v upravni enoti v zadnjem letu ni prišlo do prodaje kmetijskega zemljišča, se cena določi na podlagi cenilnega elaborata, ki ga izdela strokovnjak kmetijske stroke.
(4) Denarna vrednost cenilne enote se izračuna tako, da se cena kvadratnega metra zemljišča najboljšega vrednostnega razreda deli s številom cenilnih enot tega vrednostnega razreda.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada (Uradni list SRS, št. 34/88).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-234/2016
Ljubljana, dne 17. avgusta 2017
EVA 2015-2330-0008
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost