Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1924. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, stran 5181.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se podrobneje ureja določitev sredstev javnega financiranja študijske dejavnosti rednega študija za prvo in drugo stopnjo (v nadaljnjem besedilu: študijska dejavnost) ter s študijem povezane interesne dejavnosti študentov javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe.
(2) S to uredbo se podrobneje določajo kazalniki za izračun sredstev variabilnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: v-TSF-Z), študijske skupine in faktorji za določitev sredstev v-TSF-Z v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja ter podrobnejši način zmanjšanja in povečanja fiksnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: f-TSF-Z).
(3) S to uredbo se podrobneje ureja tudi javno financiranje univerzitetnih knjižnic drugih članic javnih visokošolskih zavodov in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, nacionalno pomembnih nalog na področju visokega šolstva, razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, ter Evro-sredozemske univerze.
II. FINANCIRANJE ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 
1. Določanje sredstev TSF-Z
2. člen 
(rok in način določitve sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)
Sredstva visokošolskega zavoda za temeljni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: TSF-Z sredstva) se določijo s sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), do 31. maja za tekoče koledarsko leto.
3. člen 
(namen porabe sredstev TSF-Z)
(1) Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo za:
– plače in druge izdatke za zaposlene,
– prispevke delodajalca za socialno varnost,
– izdatke za blago in storitve ter
– plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja študijske dejavnosti.
(2) Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo tudi za nakup nematerialnega premoženja, nakup in vzdrževanje opreme, investicijsko vzdrževanje ter plačila obresti in odplačila kreditov, za katere je dala poroštvo Republika Slovenija, vendar le pod pogojem, da so predhodno zagotovljena sredstva za namene iz prejšnjega odstavka.
(3) Sredstva TSF-Z zasebni visokošolski zavodi z dodeljeno koncesijo za študijske programe lahko namenijo za:
– plače in druge izdatke za zaposlene,
– prispevke delodajalca za socialno varnost,
– izdatke za blago in storitve ter
– plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja koncesioniranega študijskega programa.
4. člen 
(nakazovanje sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)
(1) Sredstva TSF-Z se javnemu visokošolskemu zavodu in zasebnemu visokošolskemu zavodu za koncesionirane študijske programe (v nadaljnjem besedilu: visokošolski zavod) nakazujejo mesečno, in sicer praviloma do četrtega dne v mesecu za prejšnji mesec, na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Do izračuna sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto se visokošolskemu zavodu mesečno nakazujejo sredstva, enaka dvanajstini sredstev TSF-Z v prejšnjem koledarskem letu. Ob upoštevanju 2. člena te uredbe se sredstva TSF-Z poračunajo v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka.
2. Sredstva za v-TSF-Z
5. člen 
(kazalniki za izračun pripadajočega dela sredstev v-TSF-Z)
(1) Sredstva v-TSF-Z se v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja določijo glede na izračun pripadajočega deleža sredstev visokošolskega zavoda ob upoštevanju vrednosti kazalnikov iz šestega odstavka 72. e člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu):
– števila študentov rednega študija na študijskih programih prve stopnje brez študentov prvega letnika in števila študentov rednega študija na študijskih programih druge in tretje stopnje, pomnoženega s faktorjem študijske skupine, v katero je uvrščen študijski program ob upoštevanju študijskega področja po KLASIUS-P; v kazalniku niso upoštevani študenti, ki ponavljajo letnik, in študenti, ki koristijo status študenta 12 mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma s statutom predpisanem roku pri študijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: kazalnik študenti);
– števila diplomantov rednega študija prve, druge in tretje stopnje, pomnoženega z leti trajanja študijskega programa in faktorjem študijske skupine, v katero je uvrščen študijski program ob upoštevanju študijskega področja po KLASIUS-P (v nadaljnjem besedilu: kazalnik diplomanti);
– deleža znanstvenih objav univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: kazalnik objave);
– deleža sredstev za raziskovalno, razvojno in tržno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kazalnik sredstva za RRT);
– deleža zaposljivosti diplomantov (v nadaljnjem besedilu: kazalnik zaposljivost);
– števila vseh po umetniških kriterijih habilitiranih visokošolskih učiteljev, zaposlenih na univerzi oziroma samostojnem visokošolskem zavodu (v nadaljnjem besedilu: kazalnik umetnost).
(2) Za zasebne visokošolske zavode z dodeljeno koncesijo za študijske programe se za posamezni kazalnik iz prejšnjega odstavka upoštevajo samo vrednosti, ki se nanašajo na izvajanje koncesioniranih študijskih programov.
6. člen 
(študijske skupine in faktorji) 
(1) Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS-P se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi faktorji:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje, (34) poslovne in upravne vede ter (38) pravne vede: f(1) = 1,0;
2. (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (22) humanistika, (72) zdravstvo, podpodročja 720 – zdravstvo (podrobneje neopredeljeno), 725 – zdravstvena tehnologija in 726 – terapija in rehabilitacija, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve in (86) varovanje: f(2) = 1,75;
3. (21) umetnost – visokošolski strokovni študijski programi, (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72) zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter (85) varstvo okolja: f(3) = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: f(4) = 3,30;
5. (44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, podpodročje 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ter (72) zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija in lekarništvo: f(5) = 3,50;
6. (64) veterinarstvo in (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina in 724 – zobozdravstvo: f(6) = 4,50;
7. (21) umetnost – univerzitetni, magistrski in doktorski študijski programi: f(7) = 6,65.
(2) Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino.
7. člen 
(kazalnik študenti) 
(1) Podatki za kazalnik študenti iz prve alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).
(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku študenti za razporeditev v-TSF sredstev na v-TSF-Z sredstva upošteva povprečje števila študentov visokošolskega zavoda na dan 30. oktober v študijskem letu n-2/n-1 in študijskem letu n-1/n.
(3) Za kazalnik študenti se razporedi 25 % v-TSF sredstev, od tega za študente prve in druge stopnje 24 % in za študente tretje stopnje 1 %.
8. člen 
(kazalnik diplomanti) 
(1) Podatki za kazalnik diplomanti iz druge alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz eVŠ.
(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku diplomanti za razporeditev sredstev v-TSF sredstev na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje števila diplomantov visokošolskega zavoda v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.
(3) Za kazalnik diplomanti se razporedi 25 % sredstev v-TSF, od tega za diplomante prve in druge stopnje 24 % in za diplomante tretje stopnje 1 %.
9. člen 
(kazalnik objave) 
(1) Podatki za kazalnik objave iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz baze SCOPUS, pri čemer se upošteva število znanstvenih objav.
(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku objave za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje števila znanstvenih objav v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.
(3) Za kazalnik objave se razporedi 25 % sredstev v-TSF.
10. člen 
(kazalnik sredstva za RRT) 
(1) Podatki za kazalnik sredstva za RRT iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz letnega poročila visokošolskih zavodov, katerega sestavni del je tudi finančno poročilo. Pri sredstvih za RRT se upoštevajo vsi znanstvenoraziskovalni in razvojni projekti, ki jih visokošolski zavod pridobi iz javnih in zasebnih virov.
(2) V koledarskem letu n se pri kazalniku sredstva za RRT za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje prihodkov za znanstvenoraziskovalno in razvojno ter tržno dejavnost po denarnem toku v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.
(3) Delež sredstev v-TSF, ki se po tem kazalniku v koledarskem letu n dodelijo visokošolskemu zavodu i, se izračuna z naslednjo enačbo:
Slika 1
kjer je
Slika 2
ter R(i) povprečje vsote sredstev za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost ter tržnih sredstev v koledarskih letih n-2 in n-1 visokošolskega zavoda i, U(i) povprečje vsote proračunskih sredstev, ki jih je visokošolski zavod i prejel za študijsko dejavnost v koledarskih letih n-2 in n-1 visokošolskega zavoda, in k število visokošolskih zavodov, ki prejmejo sredstva po tem kazalniku.
(4) Za kazalnik sredstva RRT se razporedi 18 % sredstev v-TSF.
11. člen 
(kazalnik zaposljivost) 
(1) Podatki za kazalnik zaposljivost iz pete alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz eVŠ.
(2) Za kazalnik zaposljivost se razporedi 5 % sredstev v-TSF.
12. člen 
(kazalnik umetnost) 
(1) Podatki za kazalnik umetnost iz šeste alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz letnega poročila visokošolskega zavoda.
(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku umetnost za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva število vseh po umetniških kriterijih habilitiranih visokošolskih učiteljev ob upoštevanju obsega zaposlitve na visokošolskem zavodu na dan 31. december leta n-1.
(3) Za kazalnik umetnost se razporedi 2 % sredstev v-TSF.
13. člen 
(določanje sredstev v-TSF-Z)
V posameznem koledarskem letu so sredstva v-TSF-Z enaka vsoti pripadajočih deležev sredstev v-TSF-Z za posamezni kazalnik posameznega visokošolskega zavoda.
3. Posebnosti pri določanju sredstev TSF-Z
14. člen 
(povečanje sredstev f-TSF-Z)
(1) Za visokošolski zavod se sredstva f-TSF-Z povečajo, če prevzame študente drugega visokošolskega zavoda ali študijskega programa, ki mu je prenehala akreditacija. Pri prevzemu se upoštevajo študenti javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov v koncesioniranih študijskih programih.
(2) Povečanje sredstev f-TSF-Z visokošolskega zavoda je enako zmanjšanju sredstev f-TSF-Z tistega visokošolskega zavoda, katerega študente je visokošolski zavod prevzel.
(3) Povečanje sredstev f-TSF-Z se določi ob upoštevanju števila prevzetih študentov, pomnoženega z vrednostjo (ceno) šolnine na letnik na študijskem programu z nižjo vrednostjo (ceno).
(4) Sredstva f-TSF-Z se v skladu s tem členom določajo za ves čas študija prevzete generacije študentov, po tem obdobju pa se sredstva f-TSF-Z določajo v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu.
15. člen 
(zmanjšanje sredstev f-TSF-Z)
(1) Visokošolskemu zavodu se sredstva za f-TSF-Z zmanjšajo, če:
– ne more več zagotoviti izvajanja ali ne izvaja študijske dejavnosti v dogovorjenem obsegu,
– mu preneha akreditacija ali podeljena koncesija za posamezni študijski program,
– se mu zmanjša študijska dejavnost, merjena s kazalnikoma iz prve in druge alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Izvajanje študijske dejavnosti v dogovorjenem obsegu iz prve alineje prejšnjega odstavka se v skladu z drugim odstavkom 72.g člena Zakona o visokem šolstvu opredeli v pogodbi o financiranju študijske dejavnosti, in sicer v okviru pogajanj.
(3) Zmanjšanje sredstev f-TSF-Z iz druge alineje prvega odstavka tega člena se določi ob upoštevanju števila študentov študijskega programa, ki mu je prenehala akreditacija ali podeljena koncesija, pomnoženega z vrednostjo (ceno) šolnine na letnik.
(4) Zmanjšanje sredstev f-TSF-Z iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotavlja vsaki dve leti, to je v drugem in četrtem letu pogodbenega obdobja, in znaša:
– 1 % za vsakega od kazalnikov, za katerega se vrednost kazalnika zmanjša za več kot 10 %,
– 2 % za vsakega od kazalnikov, za katerega se vrednost kazalnika zmanjša za več kot 15 %,
– 5 % za vsakega od kazalnikov, za katerega se vrednost kazalnika zmanjša za več kot 20 %.
(5) Za koledarsko leto n se pri kazalniku študenti povprečje števila študentov visokošolskega zavoda na dan 30. oktobra v študijskih letih n-4/n-3 in n-3/n-2 primerja s povprečjem števila študentov na dan 30. oktobra v študijskih letih n-3/n-2 in n-2/n-1. Pri kazalniku diplomanti pa se v koledarskem letu n povprečje števila diplomantov visokošolskega zavoda v koledarskih letih n-4 in n-3 primerja s povprečjem števila diplomantov visokošolskega zavoda v koledarskih letih n-3 in n-2.
III. SREDSTVA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 
16. člen 
(rok za določitev sredstev za interesne dejavnosti študentov) 
(1) Sredstva za s študijem povezane interesne dejavnosti študentov se določijo ob upoštevanju števila študentov tekočega študijskega leta in vrednosti točke za posameznega študenta, ki jo vsako leto s sklepom določi minister, in sicer do 31. januarja za tekoče koledarsko leto oziroma v 30 dneh po sprejetju proračuna Republike Slovenije.
(2) Študenti iz prejšnjega odstavka so študenti rednega študija brez absolventov po študijskih programih prve in druge stopnje na visokošolskem zavodu.
IV. SREDSTVA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ 
17. člen 
(sofinanciranje doktorskega študija) 
Sofinanciranje doktorskega študija poteka v skladu z uredbo, ki ureja sofinanciranje doktorskega študija.
V. SREDSTVA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO DEJAVNOST 
18. člen 
(sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost) 
Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost visokošolski zavodi pridobivajo v skladu z določili zakona, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost.
VI. SREDSTVA ZA UNIVERZITETNE KNJIŽNICE – DRUGE ČLANICE JAVNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN CENTRALNO TEHNIŠKO KNJIŽNICO UNIVERZE V LJUBLJANI 
19. člen 
(določitev in način nakazila sredstev za univerzitetne knjižnice – druge članice javnih visokošolskih zavodov in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani) 
(1) Sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene, prispevke delodajalca za socialno varnost in izdatke za blago in storitve se za univerzitetne knjižnice – druge članice javnih visokošolskih zavodov in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani določijo s pogodbo ob upoštevanju letnega programa dela javnega visokošolskega zavoda oziroma Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ob upoštevanju letne dinamike stroškov preračunajo na mesečne obroke in nakazujejo mesečno, praviloma do četrtega dne v mesecu za prejšnji mesec.
(3) Do določitve sredstev za posamezno koledarsko leto se mesečno nakazujejo sredstva, enaka dvanajstini pogodbenih sredstev prejšnjega leta.
VII. SREDSTVA ZA RAZVOJNE IN DRUGE NALOGE TER ZA EVRO-SREDOZEMSKO UNIVERZO
1. Sredstva za nacionalno pomembne naloge
20. člen 
(nakazilo sredstev za nacionalno pomembne naloge) 
Sredstva za nacionalno pomembne naloge se nakazujejo in porabijo v skladu z določili v posebni pogodbi za tekoče koledarsko leto.
2. Sredstva za razvojne naloge
21. člen 
(dodeljevanje sredstev za razvojne naloge) 
Sredstva za razvojne naloge vseh visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, se dodeljujejo z javnim razpisom, ki se izvede v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.
3. Sredstva za Evro-sredozemsko univerzo
22. člen 
(določitev in način nakazila sredstev za Evro-sredozemsko univerzo)
(1) Sredstva za delovanje Evro-sredozemske univerze se s pogodbo določijo na podlagi njenega letnega programa dela in v skladu s sredstvi na posebni proračunski postavki. S sredstvi za stroške dela in izdatke za blago in storitve se lahko sofinancirajo stroški delovanja vodstva in strokovnih služb Evro-sredozemske univerze, dejavnosti, povezane s pripravo in izvedbo študijskih programov, ter stroški v zvezi s prostori in najem prostorov.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ob upoštevanju letne dinamike stroškov preračunajo na mesečne obroke in nakazujejo mesečno, praviloma do četrtega dne v mesecu za prejšnji mesec.
(3) Do določitve sredstev za posamezno koledarsko leto se mesečno nakazujejo sredstva, enaka dvanajstini pogodbenih sredstev prejšnjega leta.
VIII. NADZOR IN UKREPI 
23. člen 
(nadzor in ukrepi) 
(1) Ministrstvo opravlja nadzor nad poslovanjem visokošolskih zavodov z:
– nadzorom nad porabo sredstev, nakazanih po tej uredbi;
– pregledom letnih poročil visokošolskih zavodov;
– pregledom izvajanja nalog, določenih v pogodbi;
– drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske porabe sredstev posrednih proračunskih uporabnikov.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da so bila sredstva, nakazana po tej uredbi, porabljena nenamensko oziroma nezakonito, jih mora prejemnik vrniti v proračun Republike Slovenije v skladu s posebnim sklepom ministra.
IX. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
(rok za določitev sredstev TSF-Z v letu 2017)
Ne glede na določbo 2. člena te uredbe se sredstva TSF-Z za leto 2017 določijo s sklepom ministra najpozneje do 30. julija 2017.
25. člen 
(izjeme pri določanju sredstev v letu 2017) 
(1) V letu 2017 se pri določitvi sredstev f-TSF-Z za sredstva iz zadnjega leta prejšnjega pogodbenega obdobja upoštevajo za prejeta sredstva TSF-Z v letu 2016.
(2) V letu 2017 so sredstva v-TSF enaka povečanju proračunskih sredstev za študijsko dejavnost v letu 2017 glede na leto 2016.
26. člen 
(izjema pri uporabi kazalnika zaposljivost) 
V letih 2017, 2018 in 2019 se sredstva, namenjena za kazalnik zaposljivost, sorazmerno porazdelijo na kazalnike študenti, diplomanti, objave in sredstva za RRT.
27. člen 
(rok za izdajo pravilnika) 
Minister izda pravilnik iz 21. člena te uredbe v šestih mesecih od začetka njene veljavnosti.
28. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
(1) Z dnem začetka veljavnosti te uredbe prenehata veljati:
– Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12, 12/13 in 38/16) in
– Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11 in 19/16).
(2) Določbe 9.a člena pravilnika iz druge alineje prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje pravilnika iz 21. člena te uredbe.
29. člen 
(začetek veljavnosti uredbe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-9/2017
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-3330-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost