Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1875. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna, stran 5087.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna (v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
(1) Prostorsko urejanje območja Ljubečna je opredeljeno z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrtu Ljubečna (Uradni list SRS, št. 22/78, 14/89 in Uradni list RS, št. 69/93, 37/97, 28/99, 49/09; v nadaljnjem besedilu: ZN).
(2) Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je zemljišče parc. št. 649/1 in 649/29 obe k.o. Šmiklavž obravnavano kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, pod pogojem spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bo podala pogoje gradnje. Veljavni ZN na obravnavanem zemljišču ne predvideva gradnje nove prostostoječe stanovanjske stavbe.
(3) Razlog za Spremembe in dopolnitve ZN je namera pobudnika in lastnika predmetnega zemljišča, da pridobi pogoje za umestitev in gradnjo enostanovanjskega objekta s pripadajočo komunalno, prometno in drugo infrastrukturo.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev ZN 
(1) Območje Sprememb in dopolnitev ZN obsega zemljišče parc. št. 649/1 in 649/29, obe k.o. Šmiklavž, v velikosti 1.229 m2.
(2) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2 a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, d.o.o., Teharska 49, Celje.
(3) Drugi udeleženci so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
(1) Podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev ZN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) ter investicijskih namer investitorja.
(2) Za realizacijo namere je potrebna preveritev možnosti umestitve prostostoječe, enostanovanjske hiše. Pri prostorski preveritvi je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
(1) Rokovno je priprava predloga Sprememb in dopolnitev ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejemanja IPA se predvidoma zaključi v letu 2017.
(2) Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN 
(1) Pobudnik in investitor Sprememb in dopolnitev ZN je Herman Mlakar, Šmiklavž 4d, 3202 Ljubečna.
(2) Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi dokumenti v okviru postopka, bo financiral pobudnik. Geodetski načrt za izdelavo podrobnega načrta se izdela v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Po sprejemu Sprememb in dopolnitev ZN je načrtovalec dolžan predati Mestni občini Celje po dva izvoda projekta v tiskani in digitalni obliki.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-10/2017
Celje, dne 21. junija 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.