Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1836. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, stran 5019.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba zbiranja), vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja javne službe zbiranja, ter najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javne službe zbiranja.
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(3) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji zbiranja teh odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
(4) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov, za katere so obveznosti izvajalca javne službe zbiranja določene s posebnimi predpisi in ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo te odpadke.
2. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. biološki odpadki so biološki odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke;
2. blato iz greznic so odpadki s številko odpadka 20 03 04;
3. izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
4. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
5. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
6. javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;
7. komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
8. kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke;
9. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki se v skladu s to uredbo zbirajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov;
10. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
11. mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
12. nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
13. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
14. oddaja je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
15. odpadki iz čiščenja cest so odpadki s številko odpadka 20 03 03, ki nastajajo pri opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin;
16. odpadki iz čiščenja kanalizacije so odpadki s številko odpadka 20 03 06;
17. odpadki s tržnic so odpadki s številko odpadka 20 03 02, ki nastajajo pri obratovanju tržnic;
18. odpadki z vrtov, parkov in pokopališč so odpadki iz podskupine 20 02 s seznama odpadkov;
19. odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
20. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
21. premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki;
22. prepuščanje je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
23. prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
24. seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44);
25. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom;
26. številka odpadka je številka odpadka s seznama odpadkov;
27. uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je izvirni povzročitelj;
28. zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij;
29. zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, namenjen za prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odpadke.
II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV 
3. člen 
(dejavnost in vrste komunalnih odpadkov) 
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.
(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno za celotno območje občine.
(3) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
2. kosovnih odpadkov,
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
4. odpadkov s tržnic,
5. odpadkov iz čiščenja cest,
6. mešanih komunalnih odpadkov in
7. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru javne službe zbiranja ne zbirajo:
1. odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
2. odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
3. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
4. odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi.
4. člen 
(obveznost uporabnika iz dejavnosti) 
(1) Uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s to uredbo in na način, določen v predpisu občine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uporabnik iz prejšnjega odstavka ločene frakcije iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01 in iz kovin s številko odpadka 20 01 40, ki nastanejo kot komunalni odpadek iz dejavnosti, odda tudi zbiralcu, ki je vpisan v evidenco zbiralcev za zbiranje teh odpadkov, ali izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo teh odpadkov, ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko uporabnik iz prvega odstavka tega člena kosovne odpadke, ki nastanejo kot komunalni odpadek iz dejavnosti, odda tudi izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za pripravo za ponovno uporabo teh odpadkov ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki, tako da je prednostno zagotovljena ponovna uporaba.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena mora uporabnik tiste komunalne odpadke, za katere je tako določeno s posebnim predpisom, oddati ali prepustiti na način, kot je določeno v tem posebnem predpisu.
(5) Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora za komunalne odpadke iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne glede na letno količino nastalih komunalnih odpadkov voditi evidenco o nastajanju in ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(6) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poročati o nastalih odpadkih iz drugega in tretjega odstavka tega člena in ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
5. člen 
(obveznost uporabnika, ki je posameznik) 
(1) Uporabnik javne službe, ki je posameznik, mora svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s to uredbo in na način, določen v predpisu občine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uporabnik iz prejšnjega odstavka ločene frakcije iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01 in iz kovin s številko odpadka 20 01 40, ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, prepušča zbiralcu, ki je vpisan v evidenco zbiralcev za zbiranje teh odpadkov, v njegovem zbirnem centru ali izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo teh odpadkov, na kraju njihove predelave ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora uporabnik, ki je posameznik, tiste komunalne odpadke, za katere je tako določeno s predpisi, ki urejajo posamezne vrste odpadkov, oddati ali prepustiti na način, kot je določeno s takšnimi predpisi.
6. člen 
(izjema) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko uporabnik prinese odpadno plastično embalažo s številko odpadka 15 01 02 in ločene frakcije komunalnih odpadkov iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01, ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, na kraj in v času, ki ju določi vzgojno-varstveni ali izobraževalni zavod, društvo ali nevladna organizacija, če ta odpadke zbira v humanitarne ali vzgojno-izobraževalne namene, zbiranja odpadkov pa ne opravlja poklicno.
(2) Vzgojno-varstveni ali izobraževalni zavod, društvo ali nevladna organizacija lahko odpadke, zbrane na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, odda neposredno tudi zbiralcu, ki je vpisan v evidenco zbiralcev za zbiranje teh odpadkov, ali izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo teh odpadkov, ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
(3) Celoten izkupiček od zbranih odpadkov iz prvega odstavka tega člena mora biti uporabljen za namen, za katerega so se odpadki zbirali.
III. NALOGE, OSKRBOVALNI STANDARDI, TEHNIČNI, VZDRŽEVALNI, ORGANIZACIJSKI IN DRUGI UKREPI TER NORMATIVI 
7. člen 
(naloge) 
(1) Izvajalec javne službe v okviru dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe zagotavlja:
1. zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
2. zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
3. zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
4. zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
5. predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
6. izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
7. oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
8. ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
(2) Izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke, ki jih zbira, brez evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke.
(3) Izvajalec javne službe za vse komunalne odpadke, ki jih zbere, vodi evidenco v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
8. člen 
(zbiranje po sistemu od vrat do vrat) 
(1) Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
1. mešane komunalne odpadke,
2. biološke odpadke in
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik javne službe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
9. člen 
(zbiranje mešanih komunalnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe zbira mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do vrat od vseh izvirnih povzročiteljev teh odpadkov.
(2) Mešani komunalni odpadki se prepuščajo v zabojniku ali vreči na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen v predpisu občine.
(3) Če se mešani komunalni odpadki prepuščajo v zabojniku, izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 60 litrov.
(4) Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke tako pogosto, da je skupna razpoložljiva prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke na posameznem območju ob prevzemu teh odpadkov zapolnjena vsaj 90-odstotno, vendar vsaj enkrat mesečno.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe pri uporabniku, ki je izvirni povzročitelj teh odpadkov iz dejavnosti, prevzema mešane komunalne odpadke pogosteje, če se tako dogovorita.
(6) Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za mešane komunalne odpadke, če prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi.
10. člen 
(zbiranje bioloških odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe zbira biološke odpadke po sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Biološki odpadki se prepuščajo v vodotesnem zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen v predpisu občine.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 80 litrov.
(4) Izvajalec javne službe prevzema biološke odpadke od aprila do septembra vsaj enkrat tedensko, od oktobra do marca pa vsaj enkrat na 14 dni.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe od oktobra do marca na območju, kjer uporabniki javne službe večinoma hišno kompostirajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, prevzema biološke odpadke vsaj enkrat na tri tedne.
(6) Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za biološke odpadke, če prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi.
11. člen 
(zbiranje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov) 
(1) Izvajalec javne službe zbira odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, iz plastike, kovin in sestavljenih materialov po sistemu od vrat do vrat kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 od vseh izvirnih povzročiteljev teh odpadkov, razen od tistih, pri katerih ti odpadki nastajajo kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, in ki te odpadke oddajajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
(2) Ne glede na določbo 1. točke četrtega odstavka 3. člena te uredbe izvajalec javne službe zbira odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, od tistih izvirnih povzročiteljev teh odpadkov, s katerimi se dogovori o takem načinu zbiranja.
(3) Odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov se skupaj prepušča v zabojniku ali vreči na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen v predpisu občine.
(4) Če se odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov prepušča v zabojniku, izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 120 litrov.
(5) Izvajalec javne službe prevzema odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov vsaj enkrat mesečno.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe pri uporabniku, ki je izvirni povzročitelj in opravlja trgovinsko ali storitveno dejavnost, prevzema odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov pogosteje, če se tako dogovorita.
(7) Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, če prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvajalec javne službe zbira odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov v zbiralnici, če gre za naselje, ki ima manj kot 300 prebivalcev.
(9) Določbe tretjega do sedmega odstavka tega člena se ne uporabljajo za izvajalca javne službe iz prejšnjega odstavka.
12. člen 
(zbiralnice) 
(1) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
1. odpadni papir in karton,
2. odpadno embalažo iz papirja in kartona,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 ter
4. odpadno embalažo iz stekla.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalcu javne službe v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za odpadke iz prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat.
(3) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(4) Ne glede na določbo 1. točke četrtega odstavka 3. člena te uredbe je zbiralnica namenjena tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(5) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev.
(6) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
13. člen 
(ureditev zbiralnice) 
(1) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini, in je opremljena z:
1. zabojnikom za prepuščanje odpadnega papirja, kartona in odpadne embalaže iz papirja in kartona,
2. zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov ter
3. zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz stekla.
(2) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
1. izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke iz prejšnjega odstavka na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje,
2. se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(3) Zabojniki iz prvega odstavka tega člena morajo biti označeni z navedbo vrst odpadkov, katerim so namenjeni.
(4) Izvajalec javne službe prazni zabojnika iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena vsaj enkrat na 14 dni, zabojnik iz 3. točke prvega odstavka tega člena pa vsaj enkrat mesečno, na podlagi obvestila o posameznem polno naloženem zabojniku iz prvega odstavka tega člena pa tudi pogosteje.
(5) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
14. člen 
(premična zbiralnica) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
1. nevarne komunalne odpadke iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
2. nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 te uredbe in
3. zelo majhno OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
15. člen 
(ureditev premične zbiralnice) 
(1) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki, posodami ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega člena, zabojniki, posode ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(2) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(3) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
1. je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in
2. se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(4) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(5) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka prejšnjega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
16. člen 
(zbiranje kosovnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora v vsakem naselju kosovne odpadke prevzeti najmanj dvakrat v koledarskem letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov je namenjeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora v primeru zbiralne akcije iz prvega odstavka tega člena najmanj 14 dni pred zbiranjem kosovnih odpadkov na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis kosovnih odpadkov, ki jih lahko uporabniki prepustijo kot kosovne odpadke, in navodila za njihovo prepuščanje.
(4) Za izvajalca javne službe, ki kosovne odpadke zbira na poziv uporabnika, se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
17. člen 
(javne prireditve) 
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsaj:
1. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
2. odpadno embalažo iz stekla,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
4. mešane komunalne odpadke ter
5. biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč iz prejšnjega odstavka, nosi organizator.
(3) Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prvega odstavka tega člena na mestu javne prireditve.
(4) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
18. člen 
(zbirni center) 
(1) Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira:
1. nevarne komunalne odpadke iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe,
2. nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 te uredbe,
3. OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
4. kosovne odpadke in
5. izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) Ne glede na določbo 1. točke četrtega odstavka 3. člena te uredbe je zbirni center namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(4) Na območju vsake občine mora biti za izvajanje javne službe zbiranja en zbirni center.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka zbirnega centra ni treba urediti na območju občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev ali če je v okviru javne službe zbiranja zagotovljeno, da lahko izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo odpadke iz prvega odstavka tega člena v zbirnem centru na območju druge občine ter
1. javno službo zbiranja v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe in
2. se občini dogovorita o skupni uporabi tega zbirnega centra ali je ta zbirni center skupna infrastruktura lokalnega pomena obeh občin.
(6) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena je treba za vsako naselje z več kot 20.000 prebivalci urediti en zbirni center, za naselje z več kot 100.000 prebivalci pa enega na vsakih 80.000 prebivalcev.
(7) Izvajalec javne službe mora odpadke iz prvega odstavka tega člena v zbirnem centru prevzemati najmanj 30 ur na teden, od tega najmanj 10 ur po 15. uri in najmanj dve soboti na mesec po štiri ure.
19. člen 
(ureditev zbirnega centra) 
(1) Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(2) Zbirni center upravlja izvajalec javne službe.
(3) Zbirni center mora biti načrtovan, zgrajen, urejen in opremljen v skladu z zahtevami iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, za:
1. prevzem odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega člena,
2. prevzem odpadkov, ki jih izvajalec javne službe zbiranja zbere po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah in s premično zbiralnico in jih ne odda neposredno v nadaljnje ravnanje,
3. tehtanje prevzetih, predhodno skladiščenih in oddanih odpadkov ter
4. predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje prevzetih odpadkov.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek zbirnega centra ni treba urediti in opremiti za tehtanje prevzetih, predhodno skladiščenih in oddanih odpadkov, če izvajalec javne službe zagotovi tehtanje odpadkov iz sedmega odstavka tega člena v drugem zbirnem centru, ki ga kot izvajalec javne službe upravlja na geografsko zaokroženem območju, ali pred oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje.
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
1. uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in
2. se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(6) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(7) Izvajalec javne službe mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
(8) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru omogočiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo, in mu jih oddati.
(9) Kosovne odpadke, ki jih odda v pripravo za ponovno uporabo, odda kot odpadke s številko odpadka 20 03 07.
20. člen 
(vozila za prevoz odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora odpadke prevažati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzročata prašenja ter da ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. Med prevozom se odpadki ne smejo raztresati in omogočeno mora biti nadaljnje ravnanje z njimi v skladu z 22. členom te uredbe.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje vozil, s katerimi se prevažajo odpadki, in zabojnikov za zbiranje odpadkov, tako da ni ogroženo človekovo zdravje in da ni škodljivih vplivov na okolje.
21. člen 
(sortirna analiza) 
(1) Izvajalec javne službe mora pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.
(2) Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov za analizo izvede oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
(3) V okviru sortirne analize se v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe, izvedejo naslednji postopki:
1. naključni odvzem in priprava določenega števila vzorcev mešanih komunalnih odpadkov,
2. analiza sestave mešanih komunalnih odpadkov s sortiranjem in tehtanjem frakcij iz vzorca,
3. ocena najbolj verjetne sestave mešanih komunalnih odpadkov in
4. izdelava poročila o sortirni analizi.
(4) Poročilo o sortirni analizi mora biti izdelano v elektronski ali pisni obliki na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o sortirni analizi, opravljeni v preteklem koledarskem letu.
(6) Izvajalec javne službe mora poročilo o sortirni analizi hraniti najmanj pet let.
(7) Izvajalec javne službe, ki to službo opravlja za več občin, izvede sortirno analizo iz tretjega odstavka tega člena za vsako občino posebej.
22. člen 
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje) 
Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v nadaljnje ravnanje tako, da je za:
1. odpadke, primerne za recikliranje, zagotovljeno recikliranje,
2. odpadno embalažo, odpadne baterije in akumulatorje, OEEO in druge odpadke, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, zagotovljeno ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo te odpadke,
3. gorljive odpadke, ki niso primerni za recikliranje, zagotovljena predelava v trdno gorivo v skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivoin njegovo uporabo, ali sežig ali sosežig v skladu s predpisom, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov,
4. nevarne odpadke zagotovljena obdelava, kot je za posamezne nevarne odpadke določeno v predpisih, ki urejajo odpadke,
5. mešane komunalne odpadke zagotovljena obdelava v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
23. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja so naslednje:
1. navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe,
2. obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih,
3. ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
1. lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoče prepuščati odpadke,
2. vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
3. vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
4. prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
5. prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
6. drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih spletnih straneh uporabnike seznanjati z:
1. ločenim zbiranjem odpadkov v skladu s to uredbo, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
2. hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim prepuščanjem,
3. pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
4. načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način, in
5. tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
IV. NADZOR 
24. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, ki se nanašajo na obveznosti izvajalca javne službe in uporabnika iz dejavnosti, opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja
V. KAZENSKI DOLOČBI 
25. člen 
(prekrški uporabnika) 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je v skladu s to uredbo izvirni povzročitelj iz dejavnosti, če:
1. ne vodi evidence v skladu s petim odstavkom 4. člena te uredbe,
2. ne poroča ministrstvu v skladu s šestim odstavkom 4. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je v skladu s to uredbo izvirni povzročitelj iz dejavnosti.
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
26. člen 
(prekrški izvajalca javne službe) 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je v skladu s to uredbo izvajalec javne službe, če:
1. zabojnikov ali vreč za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat ne označi v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe,
2. ne stehta vseh prevzetih odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe,
3. ne zbira mešanih komunalnih odpadkov od sistema od vrat do vrat v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,
4. ne opremi vsakega prevzemnega mesta v skladu s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe,
5. ne prevzema odpadkov v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe,
6. ne zbira bioloških odpadkov v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe,
7. ne opremi vsakega prevzemnega mesta v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe,
8. ne prevzema bioloških odpadkov v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe,
9. ne zbira odpadne embalaže v skladu s prvim ali osmim odstavkom 11. člena te uredbe,
10. ne opremi vsakega prevzemnega mesta v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe,
11. ne prevzema odpadne embalaže v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe,
12. ne zbira odpadkov v zbiralnici v skladu s prvim odstavkom 12. člena te uredbe,
13. ne prazni zabojnikov v skladu s četrtim odstavkom 13. člena te uredbe,
14. ne tehta ali ravna v skladu s petim odstavkom 13. člena te uredbe,
15. ne zbira odpadkov v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe,
16. ne zagotovi prevzemanja odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe,
17. ne objavi obvestila na svoji spletni strani oziroma ne pošlje pisnega obvestila v skladu s četrtim odstavkom 14. člena te uredbe,
18. ne prevzema odpadkov v premični zbiralnici v skladu s petim odstavkom 14. člena te uredbe,
19. odpadkov ne prevzema za to usposobljena oseba v skladu s četrtim odstavkom 15. člena te uredbe,
20. ne stehta vseh prevzetih odpadkov v skladu s petim odstavkom 15. člena te uredbe,
21. ne prevzema kosovnih odpadkov v skladu s prvim odstavkom 16. člena te uredbe,
22. ne objavi obvestila na svoji spletni strani oziroma ne pošlje pisnega obvestila v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe,
23. na kraju javne prireditve ne zagotovi zabojnikov v skladu s prvim odstavkom 17. člena,
24. ne zbira odpadkov v zbirnem centru v skladu s prvim odstavkom 18. člena,
25. ne prevzema odpadkov v zbirnem centru v skladu s sedmim odstavkom 18. člena,
26. odpadkov ne prevzema za to usposobljena oseba v skladu s šestim odstavkom 19. člena te uredbe,
27. ne tehta prevzetih odpadkov v zbirnem centru v skladu s sedmim odstavkom 19. členom te uredbe,
28. ne omogoči izvajalcu priprave za ponovno uporabo, da izloči odpadke, ki so primerni za pripravo za ponovno uporabo, v skladu z osmim odstavkom 19. člena te uredbe,
29. ne odda odpadkov v skladu z devetim odstavkom 19. člena te uredbe,
30. ne prevaža odpadkov in ne vzdržuje vozil v skladu z 20. členom te uredbe,
31. ne zagotovi sortirne analize v skladu s prvim in drugim odstavkom 21. člena,
32. ne predloži poročila o sortirni analizi v skladu s petim odstavkom 21. člena te uredbe,
33. ne hrani poročila v skladu s šestim odstavkom 21. člena te uredbe,
34. ne odda zbranih odpadkov v nadaljnjo obdelavo v skladu z 22. členom te uredbe,
35. ne obvešča uporabnikov v skladu s 23. členom te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je v skladu s to uredbo izvajalec javne službe zbiranja.
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
27. člen 
(obveznosti izvajalcev javne službe zbiranja) 
(1) Izvajalec javne službe, ki na dan uveljavitve te uredbe izvaja javno službo, mora izvajanje javne službe zbiranja prilagoditi določbam te uredbe najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.
(2) Izvajalec javne službe izvedbo sortirne analize prvič zagotovi za leto 2019.
28. člen 
(obstoječi zbirni centri) 
Ne glede na tretji odstavek 19. člena te uredbe za zbirni center, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe, ne veljajo zahteve iz 1. in 2. točke iz priloge 3 te uredbe.
29. člen 
(obveznost uporabnika) 
(1) Uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora evidenco o nastajanju in ravnanju odpadkov iz petega odstavka 4. člena te uredbe voditi od 1. januarja 2018.
(2) Uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora ministrstvu o nastalih odpadkih v skladu s šestim odstavkom 4. člena te uredbe prvič poročati za leto 2018.
30. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 – ZVO-1).
31. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2017
Ljubljana, dne 29. junija 2017
EVA 2016-2550-0125
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti