Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1512. Pravilnik o spremembi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, stran 4161.

  
Na podlagi 20. in 20.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela 
1. člen 
V Pravilniku o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/14) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(uvedba posodabljanja) 
(1) Pristojni javni zavod ali pristojni strokovni svet lahko predlaga ministru, da se v vzgojno-izobraževalne organizacije začne postopek za pripravo novega ali spremenjenega izobraževalnega programa oziroma učnih načrtov ali katalogov znanj. Predlog vključuje utemeljitev razlogov in oris sprememb in se lahko vloži po petih letih od sprejema zadnjega izobraževalnega programa oziroma učnega načrta ali kataloga znanj, razen v izjemnih primerih, določenih s sklepom ministra.
(2) Predlog za uvedbo posodabljanja vsebuje:
– navedbo vzgojno-izobraževalnih organizacij, v kateri spremljanje poteka, in način izbiranja vzgojno-izobraževalnih organizacij,
– opis in vsebino novega programa ali njegove spremembe zaradi uvedbe spremenjenih programskih elementov, učnega načrta ali kataloga znanj,
– čas trajanja posodabljanja,
– oceno potrebnih finančnih sredstev.
(3) Če minister s predlogom soglaša, s sklepom naloži pristojnemu javnemu zavodu pripravo načrta o posodabljanju.
(4) Po določitvi novega ali spremenjenega izobraževalnega programa oziroma učnega načrta ali kataloga znanj na pristojnem strokovnem svetu lahko pristojni javni zavod ali pristojni strokovni svet predlaga ministru, da se v vzgojno-izobraževalne organizacije uvede izvajanje novega ali spremenjenega izobraževalnega programa oziroma učnih načrtov ali kataloga znanj.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0023/2017
Ljubljana, dne 31. maja 2017
EVA 2017-3330-0023
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport