Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov, stran 4160.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov 
1. člen 
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 34/15) se v tretjem odstavku 10. člena v prvi točki za besedo »učbenika« pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »ob upoštevanju izjem, ki veljajo za invalidne osebe v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.«.
2. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(1) Pristojni javni zavod v postopku potrjevanja novega ali spremenjenega učnega načrta oziroma kataloga znanja izdela oceno o skladnosti že potrjenih učbenikov s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v novem ali spremenjenem učnem načrtu oziroma katalogu znanja, in jo posreduje skupaj s predlogom novega ali spremenjenega učnega načrta oziroma kataloga znanja pristojnemu strokovnemu svetu v sprejem.
(2) Če pristojni strokovni svet potrdi skladnost učbenikov iz prejšnjega odstavka tega člena, izda sklep o ponovni potrditvi učbenika. V primeru neskladnosti učbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogu znanja, pristojni strokovni svet izda sklep o prenehanju uporabnosti učbenika.
(3) Obrazce za oceno, predlog sklepa o ponovni potrditvi in predlog sklepa o prenehanju uporabnosti učbenika pripravi pristojni javni zavod ter jih predloži v potrditev pristojnemu strokovnemu svetu.
(4) Če želi predlagatelj spremeniti potrjen učbenik pred spremembo učnega načrta oziroma kataloga znanja, mora delovni predlog spremenjenega učbenika ponovno predložiti v potrditev.
(5) Pristojni javni zavod črta iz Kataloga potrjenih učbenikov učbenik, ki mu je na podlagi sklepa pristojnega strokovnega sveta prenehala uporabnost.
(6) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena se učbenik, ki mu je na podlagi sklepa pristojnega strokovnega sveta prenehala uporabnost, uporablja do konca tekočega šolskega leta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-23/2017
Ljubljana, dne 31. maja 2017
EVA 2017-3330-0024
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti