Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1508. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«, stran 4157.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 159. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« 
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« (Uradni list RS, št. 26/03, 6/12 in 103/15) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena je inštitut registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti;
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje ter s tem povezano svetovanje;
– M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje;
– M71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje;
– M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje;
– M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
– M71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
– M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije;
– M74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
– N82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– R91.011 Dejavnost knjižnic;
– R91.012 Dejavnost arhivov.«.
2. člen 
V 11. členu se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 6. člena«.
3. člen 
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V svetu inštituta so štirje člani, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za vode, in
– enega člana kot svojega predstavnika izvolijo redno zaposleni v inštitutu.«.
4. člen 
V 17. členu se v drugi alineji črtata vejica in besedilo »vendar po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za vode«.
5. člen 
Prvi in drugi odstavek 20. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Direktorja inštituta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Direktor inštituta je imenovan na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za vode.«.
6. člen 
V prvem odstavku 21. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– predstavi program dela za obdobje štirih let.«.
7. člen 
23. člen se črta.
8. člen 
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz prve alineje prejšnjega odstavka na podlagi programa dela in poslovno-finančnega načrta ter na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristojnim za vode.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ustanovitelj v 60 dneh od uveljavitve tega odloka uskladi sestavo sveta inštituta s spremenjenim prvim odstavkom 14. člena odloka.
10. člen 
Svet inštituta v 60 dneh od uveljavitve tega odloka uskladi statut s spremenjenimi določbami odloka.
11. člen 
Direktor v 90 dneh od uveljavitve tega odloka zahteva vpis sprememb v sodni in poslovni register v skladu s spremenjenim 7. členom odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2017
Ljubljana, dne 1. junija 2017
EVA 2017-2550-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost