Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1507. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, stran 4153.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), se v drugem odstavku 10. člena v prvi alineji znesek »200.000 eurov« nadomesti z zneskom »50.000 eurov«.
2. člen 
V 12. členu se v prvi, drugi in tretji alineji besedilo »do 4 točke« nadomesti z besedilom »do 5 točk«, v četrti alineji pa se besedilo »do 3 točke« nadomesti z besedilom »do 5 točk«.
3. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Glede na ugotovljeno stopnjo opremljenosti se dodeli:
Seštevek točk
Kategorija
do 55
razred A
od 56 do 80
razred B
od 81 do 110
razred C
od 111 do 130
razred D
od 131 do 160
razred E
nad 160
razred F
«. 
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Cenovna kategorija se lahko spremeni na predlog izvajalca raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta, vendar največ za eno kategorijo, z izjemo novega raziskovalnega programa, za katerega navedena omejitev ne velja. Cenovna kategorija se v obdobju financiranja lahko spremeni le enkrat.
(6) Predlog za spremembo cenovne kategorije raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta mora izvajalec v soglasju z drugimi izvajalci raziskovalnega programa oziroma soizvajalci raziskovalnega projekta vložiti pri agenciji na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del uredbe.
(7) Sprememba cenovne kategorije se izvede tako, da se ohrani finančni obseg financiranja posameznega raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta. Pri tem se zaokrožitev raziskovalnih ur opravi na celo raziskovalno uro, pretvorba v ekvivalent polne zaposlitve se opravi na dve decimalni mesti natančno.
(8) Sprememba cenovne kategorije, za katero izvajalec vloži predlog do konca meseca junija posameznega leta, velja v letu vložitve predloga in do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta. Če izvajalec vloži predlog po tem roku, velja sprememba z začetkom naslednjega leta in do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta.«.
4. člen 
V 21. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– obdobje treh let v 30. plačnem razredu in enega leta v 32. plačnem razredu;
– povprečni dodatek za delovno dobo za čas usposabljanja.«.
5. člen 
V prvem odstavku 36. člena se v drugem stavku besedi »posrednih stroškov« nadomestita z besedilom »fiksnih stroškov in stroškov upravljanja«.
6. člen 
Doda se priloga, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ne glede na novo določbo osmega odstavka 14. člena uredbe lahko izvajalci za leto 2017 uveljavljajo spremembo cenovne kategorije raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe.
8. člen 
Določba spremenjenega 21. člena uredbe se uporablja tudi za sredstva, dodeljena za leto 2017.
9. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-7/2017
Ljubljana, dne 1. junija 2017
EVA 2017-3330-0013
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina