Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1502. Sklep o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice, stran 4128.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 31. 5. 2017 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne priprava 1. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12); v nadaljevanju: SD OPN 1.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v decembru 2012 so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela OPN s strani Občine Šmarješke Toplice, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene posamezne nejasnosti in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN.
Od sprejetja OPN in po objavi javnega poziva v decembru 2015, s katerim je bila zainteresirana javnost pozvana k podaji pobud za spremembo OPN, je Občina Šmarješke Toplice prejela večje število pobud za spremembo namenske rabe, ki jih je potrebno skladno z zakonom obravnavati v SD OPN 1.
Od uveljavitve OPN dalje so se spreminjali tudi predpisi, zato je potrebno določila OPN uskladiti tudi z njimi.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno območje Občine Šmarješke Toplice.
Predmet načrtovanja SD OPN 1 so vsebine, ki okvirno obsegajo:
a) spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
b) uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
c) uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
d) ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 1 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
SD OPN 1 bodo pripravljene po rednem postopku v skladu z ZPNačrt.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za spremembe in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se te izdelajo v skladu s predpisi.
5. člen 
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 20 mesecev.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti državni NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
4. Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje;
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
13. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
14. Za potrebe vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
15: Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
ter naslednji lokalni NUP:
16. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana;
17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo mesto;
18. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
19. Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice;
20. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
21. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
22. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
23. JP Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šmarješke Toplice. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0056/2017-1
Šmarjeta, dne 31. maja 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.