Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1501. Pravilnik o sofinanciranju počitniških aktivnosti, stran 4127.

  
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 23. seji dne 25. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju počitniških aktivnosti 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za sofinanciranje programov počitniških aktivnosti, ki jih organizirajo fizične oziroma pravne osebe, društva, zveze in druge organizacije ter vanje vključujejo mladino Občine Prebold.
2. člen 
Na razpis se lahko prijavijo fizične oziroma pravne osebe, društva, zveze in druge organizacije, ki organizirajo počitniške aktivnosti za mladino Občine Prebold.
II. VSEBINSKA DOLOČILA 
3. člen
Praviloma se sofinancira vsebina, ki otrokom omogoča aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno‐gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.
Višina razpisanih sredstev se določi vsako leto v proračunu občine.
III. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
4. člen
Sredstva za sofinanciranje počitniških aktivnosti se izvajalcem le-teh dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Prebold.
5. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
6. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog.
7. člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
8. člen 
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga v roku osmih dni, o tem obvesti in pisno pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov. Predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Tajnik občinske uprave v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možna pritožba županu, v roku osmih dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Sklep iz tretjega odstavka tega člena je podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju počitniških aktivnosti.
9. člen 
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih počitniških aktivnostih, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
IV. MERILA IN KRITERIJI 
10. člen
Razpoložljiva sredstva bodo razdeljena glede na:
– število prispelih vlog,
– ceno prijavljenega programa,
– števila udeležencev posameznega programa.
11. člen 
Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:
– Procent sofinanciranja = razpoložljiva sredstva v proračunu: skupnim zneskom prijavljenih programov (cena programa * število udeležencev)
– Znesek na udeleženca = cena programa * procent sofinanciranja
– Znesek sofinanciranja = znesek na udeleženca * število udeležencev.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6093-1/2017
Prebold, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.