Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017, stran 4116.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17) je Občinski svet Občine Žirovnica na 17. seji dne 25. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.669.544
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.306.486
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.742.215
700 Davki na dohodek in dobiček
2.256.020
703 Davki na premoženje
405.935
704 Domači davki na blago in storitve
80.260
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
564.271
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
362.724
711 Takse in pristojbine
3.860
712 Globe in druge denarne kazni
5.050
714 Drugi nedavčni prihodki
192.637
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
281.635
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
281.635
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
81.423
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
81.423
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.393.836
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.142.207
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
255.800
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
38.725
402 Izdatki za blago in storitve
769.926
403 Plačila domačih obresti
756
409 Rezerve
77.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.436.979
410 Subvencije
18.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
698.778
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
261.396
413 Drugi tekoči domači transferi
458.805
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.544.394
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.544.394
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
270.256
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
41.605
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
228.651
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–724.292
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–723.694
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
727.300
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
27.140
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
27.140
751 Prodaja kapitalskih deležev
27.140
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.501
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
1.501
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 
in občin
1.501
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
25.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
62.330
50
ZADOLŽEVANJE
62.330
500 Domače zadolževanje
62.330
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
20.591
55
ODPLAČILO DOLGA
20.591
550 Odplačilo domačega dolga
20.591
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–656.914
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
41.739
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
724.292
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
923.488
« 
2. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se znesek »60.904 EUR« nadomesti z zneskom »62.330 EUR«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2016
Breznica, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost