Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1491. Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 4107.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 28. redni seji dne 18. maja 2017 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.
(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.
(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
(3) Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.
(4) Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, pri čemer upošteva oskrbovalne standarde iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(5) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
3. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN na območju Občine Šempeter - Vrtojba se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki lahko podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem odloku, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
4. člen 
(javni razpis, razpisna dokumentacija) 
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev, ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba predmeta javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločbo,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
5. člen 
(vloga) 
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
6. člen 
(pristojni organ) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev vodi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba;
– odpira in pregleda prejete vloge;
– ugotavlja formalno popolnost vlog;
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec;
– izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Upravni organ odpira vloge praviloma enkrat mesečno. Upravni organ odpira in obravnava vse vloge, ki so prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po vrstnem redu prispetja.
7. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Po izvedenem odpiranju vlog pristojni organ preveri popolnost vlog in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
(4) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbe o dodelitvi sredstev. Sofinancerska sredstva se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev. O porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa se objavi obvestilo na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
(pogodba) 
(1) Za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN Občina Šempeter - Vrtojba in upravičenec skleneta pogodbo o sofinanciranju. Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank;
– namen dodelitve sredstev;
– višino dodeljenih sredstev;
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija nakupa in vgradnje MKČN ter rezultate prvih meritev;
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi;
– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev;
– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.
(5) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
9. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.
(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj. Znesek sofinanciranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, sofinancira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski sofinanciranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.
10. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2016 dalje.
(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(3) Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
11. člen 
(pogoji in omejitve) 
(1) MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
(2) Prijavitelj je dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo skladno s predpisi.
(3) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni razpis prijavitelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
(4) Prijavitelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).
(5) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
12. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Šempeter - Vrtojba zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končna določba) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-10/2017-11
Šempeter pri Gorici, dne 18. maja 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti