Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1475. Odlok o spremembi Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje, stran 4058.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 8. in 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 2. člena Sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij (Uradni list RS, št. 59/99) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. redni seji dne 23. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje 
1. člen 
V Odloku o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Uradni list RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13 in 23/15) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ima skupaj osem članov. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (štirje člani), skupni predstavnik Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna (en član), predstavnika delavcev zavoda (dva člana) in predstavnik uporabnikov (en član), ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V primeru izenačenega glasovanja odloči glas predsednika sveta zavoda.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Ta sprememba odloka se začne uporabljati z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
(2) Prvi mandat skupnega predstavnika Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna iz prvega člena tega odloka začne teči z dnem prve seje že konstituiranega sveta zavoda, sklicane po imenovanju dodatnega člana sveta zavoda in se izteče istočasno, kot že potrjenim preostalim članom sveta zavoda.
3. člen 
Zdravstveni dom Celje uskladi Statut Zdravstvenega doma Celje z določili tega odloka najkasneje v 30 dneh od začetka veljavnosti tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-23/2017
Celje, dne 23. maja 2017
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.