Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1468. Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje, stran 4049.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. redni seji dne 23. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Javni socialno varstveni zavod, SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje (v nadaljnjem besedilu: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12), za opravljanje storitev pomoči posameznikom in družini.
(3) Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod registrsko številko Srg 2092/2002 z dne 28. 11. 2002 (matična številka: 1775405000).
(5) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(6) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
2. člen 
(1) Ime zavoda je: JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje.
(2) Skrajšano ime zavoda je: JZ SOCIO Celje.
(3) Sedež zavoda je: Kocenova ulica 8, 3000 Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem ustanovitelja.
3. člen 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
4. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(1) Zavod opravlja storitve pomoči posameznikom in družini.
(2) Storitve pomoči posameznikom in družini z namenom, da bi uporabnikom storitev pomoči posameznikom in družini omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti, obsegajo:
– osnovno socialno oskrbo brezdomcev,
– pomoč nosečnicam in materam z mlajšimi otroki,
– druge socialno varstvene storitve,
– podporo in sodelovanje pri nacionalnih projektih na področju varovanja in podpore krepitve zdravja in
– promocijo zdravja v lokalni skupnosti (opredeljena skrb za zdravje prebivalstva).
(3) Zavod lahko poleg storitev iz prejšnjega odstavka opravlja tudi:
– dejavnost socialnega servisa, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje,
– izobraževalno dejavnost in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe na domu,
– mentorsko dejavnost,
– informativno-založniško dejavnost,
– izvajanje praktičnega pouka socialnih oskrbovalk in socialnih oskrbovalcev in prakse študentk in študentov socialnega dela, psihološke, pedagoške in sociološke smeri,
– druge zdravstvene dejavnosti in
– druge dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja na domu.
6. člen 
(1) Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
– 58.190 Drugo založništvo
– 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih trgovinah
– 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
– 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– 88.991 Dejavnost dobrodelnih organizacij
– 85.329 Druge socialne dejavnosti
– 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
– 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
– 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
– 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
– 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– 93.050 Druge osebne storitve
– 93.130 Obratovanje fitnes objektov
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– 96.021 Frizerska dejavnost
– 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
– 96.040 Dejavnosti za nego telesa
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA 
7. člen 
(1) Ustanovitelj zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen in s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna ustanovitelja.
(2) Premoženje s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega premoženja občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljem.
(5) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
8. člen 
(1) Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
– sredstva ostalih občin v regiji,
– sredstva ministrstva, pristojnega za socialno varstvo za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– sredstva po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– plačilo storitev pomoči posameznikom in družini,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– sredstva iz projektov,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva, pri čemer na ta način pridobljena sredstva ne smejo vplivati na vsebino, strokovnost in politiko poslovanja zavoda in
– drugi viri skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in način sofinanciranja s strani ustanovitelja se ureja s pogodbami, ki jih zavod sklene z ustanoviteljem.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
9. člen 
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje, k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
2. daje predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji in sistemizaciji,
3. daje soglasje k sprejetemu finančnim načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
4. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
5. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
6. odloča o statusnih spremembah zavoda,
7. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
8. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
9. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti zavoda,
10. daje soglasje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda in predhodnega mnenja sveta zavoda,
11. daje soglasje k statutu zavoda in
12. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 2., 5. in 9. točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 10. točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 11. točke prvega odstavka tega člena izvršuje statutarna komisija ustanovitelja.
(6) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta in izvajanju dejavnosti iz 4. člena odloka,
4. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanovitelja za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. najkasneje do 18. dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju seznaniti ustanovitelja o realizaciji kadrovskega načrta zavoda in
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Obveznosti iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
10. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(3) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
11. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.
13. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda ima pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Celje;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki je izvoljen s tajnimi volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
(2) Člana sveta zavoda, predstavnika delavcev zavoda izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnim z določbami veljavne zakonodaje s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
14. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja zavoda.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(5) Organizacija in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
15. člen 
Svet zavoda ima pristojnosti določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda,
4. ocenjuje delo direktorja zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
6. imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja, pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
7. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
8. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji in zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
9. sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem ustanovitelja ter spremlja njihovo izvrševanje,
10. določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
11. potrjuje popise sredstev,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja iz 1. točke prvega odstavka 9. člena in jo predloži ustanovitelju ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. sprejema statut ali pravila zavoda, kolikor ga oziroma jih zavod ima v soglasju z ustanoviteljem,
15. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja ter zagotavlja varstvo pravic delavcev,
17. daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
18. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda,
19. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
20. obravnava ugotovitve nadzornih organov, glede delovanja zavoda,
21. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
16. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta zavoda, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni ali pokojni član sveta zavoda.
17. člen 
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanovitelja. Direktor zavoda je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor zavoda sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 eurov, le s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo zaposleno v zavodu, za zastopanje in predstavljanje zavoda, pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
18. člen 
Naloge direktorja zavoda so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
2. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni načrt s kadrovskim načrtom in odgovarja za njegovo izvedbo,
3. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, predhodnem soglasju ustanovitelja ter soglasju sveta zavoda,
4. pripravi predloge drugih aktov, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejme svet zavoda,
5. pripravi in posreduje županu in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
6. pripravi letno poročilo (zaključni račun) o delu zavoda in ga predloži v sprejem svetu zavoda ter v soglasje organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k finančnemu načrtu in programu dela zavoda,
7. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
8. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil zavoda, če jih zavod ima,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
10. predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje kreditov zavoda,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima in
12. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
19. člen 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja zavoda pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
20. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno zakonodajo, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani ravni izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski jezik in
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
21. člen 
(1) Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor zavoda pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor zavoda s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili veljavne zakonodaje.
(4) Svet zavoda v primeru razrešitve direktorja zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA 
22. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
23. člen 
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu zavoda.
24. člen 
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo ustanovitelj in pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
25. člen 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
26. člen 
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji direktor zavoda in svet zavoda do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
28. člen 
Statut zavoda, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morajo biti usklajeni z veljavno zakonodajo in tem odlokom najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi tega odloka.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12).
30. člen 
Direktor zavoda na podlagi tega odloka poskrbi za vpis sprememb v sodni register.
31. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1220-1/2017
Celje, dne 23. maja 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost