Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1466. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik), stran 4040.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 24. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v malih Braslovčah (Lednik).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in vsi podzakonski predpisi uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet OPPN predvideno za urejanje s občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski podrobni prostorski načrt. Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem je investitor Lednik Iztok, Parižlje 64e, 3314 Braslovče dal pobudo za izdelavo OPPN za parcelo št. 449/58 k.o. Male Braslovče. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč trenutno v tem naselju trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo.
3. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za legalizacijo enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 449/58 k.o. Braslovče v velikosti 845 m².
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
(1) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo OPPN;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(5) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
(6) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen 
(postopek in roki izdelave prostorskega akta) 
(1) Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami ZPNačrt, in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine 
maj 2017
(2) Izdelava osnutka OPPN 
7 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO) 
30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
7 dni
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
10 dni
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve in v času javne obravnave 
30 dni
(7) Do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč,ki so pripombe podali 
7 dni
(8) Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve / priprava predloga OPPN
7 dni/ po prejemu stališč
(9) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN 
30 dni
(10) Priprava usklajenega OPPN
7 dni
(11) Sprejem OPPN na občinskem svetu
30 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 4. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-5/2016-3
Braslovče, dne 24. maja 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost